Arvojen, empatian ja syyllisyydentunnon yhteydet moraaliarviointien kehitysvaiheisiin 13-15-vuotiailla tytöillä ja pojilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13512
Title: Arvojen, empatian ja syyllisyydentunnon yhteydet moraaliarviointien kehitysvaiheisiin 13-15-vuotiailla tytöillä ja pojilla
Author: Kallionpää, Marika Irene
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2000-04-14
URI: http://hdl.handle.net/10138/13512
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää arvojen, empatian ja syyllisyydentunnon yhteyksiä moraaliarviointien kehitysvaiheisiin 13-15 vuotiailla tytöillä ja pojilla. Tarkastelun kohteena ovat myös mahdolliset sukupuolten väliset erot mainituissa yhteyksissä. Muuttujien välisiä yhteyksiä etsin tilastollisten menetelmien avulla. Tutkimukseni eroaa aikaisemmista tutkimuksista siten, että olen yhdistänyt useampia mittareita kuin niissä. Käyttämäni kyselylomakkeet koostuvat Kohlbergin dilemmoista, Mehrabianin ja Epsteinin empatiamittarista, syyllisyydentuntoa mittaavista tarinanjatkotehtävistä, joista toinen mittaa prososiaalista ja toinen normiinliittyvää syyllisyydentuntoa, ja Schwartzin arvokartoituksesta. Näin ollen myös arvojen ja empatian sekä empatian ja syyllisyydentunnon välisten yhteyksien tutkiminen on mahdollista. Tavoitteenani on myös kerätä lisätietoa poikien osalta, koska heillä kyseisiä yhteyksiä, erityisesti empatian ja moraaliarviointien kehitysvaiheiden välistä yhteyttä, on tutkittu vähemmän kuin tytöillä. Kyseisiä yhteyksiä on yleensäkin tutkittu vähemmän yläasteikäisillä nuorilla kuin nuoremmilla ja vanhemmilla ikäluokilla. Tuloksissa toistuvat jotkin aikaisemmissa tutkimuksissa havaitut yhteydet. Moraaliarviointien kehitysvaiheiden ja universalismin arvotyypin välillä on positiivinen yhteys kummallakin sukupuolella. Tytöillä on negatiivinen yhteys moraaliarviointien kehitysvaiheiden ja yhdenmukaisuuden arvotyypin välillä. Pojilla on positiivinen yhteys empatian ja hyväntahtoisuuden arvotyypin ja negatiivinen yhteys empatian sekä vallan ja suoriutumisen arvotyyppien välillä. Syyllisyydentunto on hypoteesien mukaisesti tytöillä voimakkaampaa kuin pojilla. Empatia korreloi positiivisesti moraaliarviointien kehitysvaiheiden kanssa kummallakin sukupuolella ja tytöillä kyseinen korrelaatio on voimakkaampi. Kuten edeltä käy ilmi, aikaisempien tutkimusten tulosten toistumisessa on eroja sukupuolten välillä. Tuloksissa ilmenee myös mielenkiintoisia hypoteesien vastaisia ilmiöitä. Näitä ovat esimerkiksi syyllisyydentunnon ja moraaliarviointien kehitysvaihdeiden välisen yhteyden puuttuminen suureksi osaksi kummaltakin sukupuolelta sekä empatian ja hedonismin arvotyypin välinen positiivinen yhteys tytöillä. Lisäksi empatian ja syyllisyydentunnon välisen korrelaation suunta on positiivinen ainoastaan tytöillä prososiaalisen syyllisyydentunnon osalta. Nuorison, erityisesti tyttöjen, arvomaailma ja tunne-elämä näyttää jonkin verran muuttuneen. Etsin hypoteesien vastaisille ilmiöille selityksiä sekä tutkimani ikäluokan ominaisuuksista, kuten murrosiästä, että ympäristön vaikutuksista, kuten yhteiskunnasta. Tarkastelen tuloksia myös mahdollisten tulevaisuuden tutkimusnäkökulmien kannalta. Tärkeimmät käyttämäni lähteet ovat seuraavat: Kohlberg, L. The psychology of moral development, Schwartz, S. H. Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries ja Hoffman, M. L. Varieties of empathy-based guilt.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: moraali - arvot - nuoret
empatia - syyllisyydentunne - psyykkinen kehitys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record