Työhallinto maahanmuuttajien työmarkkinapääomien kehittäjänä: tarkastelussa Action-hanke

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Salmenhaara, Perttu
dc.date.accessioned 2009-09-08T10:12:12Z
dc.date.available 2009-09-08T10:12:12Z
dc.date.issued 2002-01-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/13516
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee maahanmuuttajien työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation edellytyksiä ja esteitä. Keskeisin tutkimuskohde on Helsingin työvoimatoimiston vuosina 1999-2000 toteuttama hyvin koulutettujen maahanmuuttajien työllistämishanke Action. Tutkimuksessa tehdään myös lyhyt katsaus maahanmuuttajien työmarkkina-asemaan Suomessa ja kolmessa muussa Pohjoismaassa, sekä arvioidaan alan aiempaa suomalaista tutkimusta maahanmuuttajaspesifin työmarkkinateorian valossa. Teoreettisena puitteena käytetään sosiaalisen, kulttuurisen ja inhimillisen pääoman käsitteitä. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation edellytyksiä ja esteitä sekä työhallinnon valmiuksia edistää maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatiota. Action-hankkeen päämääränä oli kehittää työhallinnon sosiaalista pääomaa, ts. yhteistyöverkostoja ja toimintatapoja, jotta työllistymistulokset paranisivat. Tutkimus tarkastelee sitä, kuinka hyvin tässä onnistuttiin. Tutkimusote on laadullinen. Action-hanketta tarkastellaan projektin ja työhallinnon asiakirjojen tekstianalyysin ja teemahaastattelujen pohjalta. Maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation tarkastelu perustuu sekundaaritulkintaan, ts. toisten tutkimusten käsittelyyn. Tutkimuksessa on kolme päätulosta. Ensinnä, työhallinto joutuu samanaikaisesti reagoimaan sekä muuttuvaan työvoiman kysyntään, että uudenlaisten työnhakijoiden tarpeisiin. Jotta maahanmuuttajien inhimillinen ja kulttuurinen pääoma saadaan työmarkkinoiden käyttöön mahdollisimman tehokkaasti, työhallinnon on kyettävä kehittämään sosiaalista pääomaansa siten, että maahanmuuttajille tarjottavat koulutussisällöt saadaan vastaamaan sekä heidän pedagogisia tarpeitaan, että työmarkkinoiden muuttuvia kompetenssivaatimuksia. Erityisesti suomen kielen koulutuksen järjestämisessä on kehittämisen varaa. Aiemman tutkimuskirjallisuuden valossa voidaan havaita, että maahanmuuttajatyövoiman tarve tulee Suomessa mm. väestön ikääntymisen vuoksi väistämättä kasvamaan. Samaan aikaan maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation edellytykset näyttävät Suomessa erityisen huonoilta. Työhallinnossa eri asiantuntijoiden välisen yhteistyön kehittämisen ja elinkeinoelämän toimintalogiikan ymmärtämisen arvo näyttäisi Action-hankkeen valossa nousevan merkittävästi. Toiseksi, Actionin kaltaiset kokeilevat hankkeet tuntuisivat olevan varsin tehokas tapa kehittää työhallinnon toimintaa, koska ammattilaisten innovatiivinen potentiaali saadaan niiden puitteissa muunnettua käytännössä testatuiksi toimintamalleiksi. Siihen on myös suuri tarve, koska maahanmuuttajien työllisyystilanne on Suomessa huono. Kolmanneksi, maahanmuuttajien työvoimapoliittisen koulutuksen resurssointia tulisi pohtia uudestaan. Nykyisessä tilanteessa maahanmuuttajien työllistymisen vaatimia satsauksia ei nähdä tarpeeksi laajana yhteiskunnallisena investointina, vaikka voidaan osoittaa että maahanmuuttajien täydennyskoulutus tuottaa pienellä yhteiskunnallisella panostuksella kompetenttia työvoimaa. Maahanmuuttajien täydennyskoulutusta kehittämällä saadaan tuotettua osaavaa työvoimaa työmarkkinoille suhteellisen vähin yhteiskunnallisin kustannuksin, koska suuri osa maahanmuuttajien koulutuksesta on hankittu ja maksettu muualla kuin Suomessa. Ilman nykyistä paremmin toimivaa ja resurssoitua koulutusjärjestelmää maahanmuuttajien työmarkkinamarginalisaatio uhkaa sen sijaan muodostua pysyväksi. Tärkeimpinä kirjallisuuslähteinä ovat Geoffrey G. Reitzin, Annika Forsanderin, Anne Alitolppa-Niitamon, Robert Bellin ja Pierre Bourdieun julkaisut. fi
dc.language.iso fi
dc.subject maahanmuuttajat fi
dc.subject työmarkkinat fi
dc.subject integraatio fi
dc.subject Suomi fi
dc.subject sosiaalinen pääoma fi
dc.subject työhallinto fi
dc.title Työhallinto maahanmuuttajien työmarkkinapääomien kehittäjänä: tarkastelussa Action-hanke fi
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record