Turvallisuuskäsitykset ydinvoimalan työntekijöiden puheessa

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/13517
Titel: Turvallisuuskäsitykset ydinvoimalan työntekijöiden puheessa
Författare: Alatolonen, Riina Henriikka
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Datum: 2000-01-12
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/13517
Nivå: Pro gradu -avhandling
Abstrakt: Tutkimuksen tehtävänä oli kuvata ydinvoimalan työntekijöiden turvallisuuskäsityksiä. Tutkimuksen teoriaosassa luotiin taustaa tutkittavalle ilmiölle ja määriteltiin tutkimuksen kannalta olennaiset käsitteet riski ja turvallisuus. Turvallisuutta organisaation ominaisuutena kuvattiin korkean luotettavuuden teorian ja normaalien onnettomuuksien teorian näkökulmista. Tämän retoriseen sosiaalipsykologiaan kuuluvan tutkimuksen aineisto kerättiin laadullisen asennetutkimuksen menetelmällä ydinvoimalan työntekijöiden haastatteluissa. Haastatteluissa käytetyt väittämät kuvasivat turvallisuutta eri yhteyksissä. Väittämät koskivat ydinvoimalaan liittyvää epävarmuutta, ihmistä uhkana turvallisuudelle, ohjeiden ja rutiinien merkitystä turvallisuudelle, oman työn laadun ja turvallisuusvaikutusten arviointia, vastuuta turvallisuudesta, virheistä rankaisemista, riskien ennakointia, virheistä ja käyttökokemuksista oppimista, turvallisuutta organisaation yhteisenä arvona ja organisaation eri ryhmien suhtautumista turvallisuuteen. Haastatteluihin osallistui organisaation jäseniä käyttö- ja kunnossapito -osastoilla ja teknisellä osastolta. Kaikki organisaation hierarkiatasot olivat edustettuina haastetteluissa. Saatu aineistomateriaali luokiteltiin Billigin retorista argumentaatioanalyysia käyttäen. Analyysin pääluokat muodostuivat kunkin aineiston keruussa käytetyn väittämän alla esitetystä kommentoinnista. Aineisto jaettiin sisällöllisiin luokkiin kannanottojen perusteluiden ja selitysten sekä väittämän esittämien käsitysten uudelleentulkintojen mukaan, Ydinvoimalan työntekijöiden puheessa korostui myönteinen suhtautuminen ydinvoimaan ja luottamus ydinvoiman turvallisuuteen. Turvallisuuskulttuurin kehittymisessä luotettiin johtajien näyttämään esimerkkiin, jonka vaikutuksesta turvallisuusajattelun nähtiin leviävän koko organisaatioon. Riskit konstruoitiin laskennallisiksi ja riskianalyyseistä puhuttiin tapana kontrolloida turvallisuutta. Turvallisuuskulttuurin avoimuutta korostettiin tärkeänä pyrkimyksenä. Virheistä oppimiseen suhtauduttiin neutraalista yhtenä organisaation oppimistapana. Turvallisuusarvon kanssa tärkeiksi organisaation arvoiksi nostettiin taloudelliset arvot. Turvallisuusasenteiden kuvattiin olevan seurausta ennen kaikkea oikesta ja laajasta tiedosta. Kommenteissa korostettiin osien ja kokonaisuuden jännitteistä suhdetta niin laitosten tekniikassa kuin organisaation toiminnassakin.
Beskrivning: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: ydinvoimalat
turvallisuus
asenteet
työntekijät
organisaatiokulttuuri


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.84Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post