Soitonopettaja kohtaa erilaisen oppijan : kokemuksia asiantuntijuudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061026360
Title: Soitonopettaja kohtaa erilaisen oppijan : kokemuksia asiantuntijuudesta
Author: Lyijynen, Tuiri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061026360
http://hdl.handle.net/10138/135204
Thesis level: master's thesis
Abstract: The heart of instrumental study in music school is formed by collaboration between a professional instrumental teacher and pupil with individual qualities. Individuality of learning, a learner-centered approach and goal-oriented demands are combined in music school curriculums and other instructions. Subjects concerning the diversity and difference of learning are, however, under discussion the fields of elaboration and development in music institutes. Also in reports has taken notice in increased needs of pedagogical know-how concerning this area. The purpose of this research was to focus on learning diversity by way of expertise experiences of the instrumental teacher. In order to explore this, I asked six experienced string teachers to contemplate a pupil they considered as different or special. With narrative thematic inquiry, qualitative and phenomenological approach and content based content analysis, the aim was to examine how the teachers acted with their pupil and experienced as experts in their work actions. The result of the research displays four experience-related elements of expertise, relating to each other: the independent agency of the teacher, different teachership, knowledge and teacher's reflection on what is the best from pupil's point of view. The position of the instrument teacher as an institutional actor was significant both in pedagogical and practise decision making concerning studying in music school. Different teachers put it in practise in different ways, too. Also diverse or special learning produced different teachership as instrument teachers felt like stepping out of their professional core know-how. Instrumental teachers also based their actions and decisions largely on previous experiences and found their knowledge inadequate when meeting learning challenges. Teachers experienced contradictions between meaningful and pleasure giving approaches and teaching they could offer. According to these results, music schools should improve in practices that offer professional support for instrumental teachers. Also, they should bring more out the questions related the support of pupils with learning and other difficulties. That concerns both curriculum work and a teacher profession concerning questions. This would improve pupil equality and increase the pedagogical well-being of the instrumental teacher.Asiantuntevan soitonopettajan ja yksilöllisillä ominaisuuksilla varustetun oppilaan yhteistyö muodostaa musiikkiopistossa tapahtuvan soittoharrastuksen ytimen. Musiikkiopistojen opetussuunnitelmissa ja toimintaa ohjaavissa ohjeistuksissa yhdistyvätkin sekä oppimisen yksilöllisyys, oppijalähtöisyys että tavoitteellisen opiskelun vaatimukset. Oppimisen monenlaisuuteen ja erilaisuuteen liittyvät teemat ovat kuitenkin tulleet esille musiikkioppilaitosten kehitystyössä ja selvityksissä on huomattu lisääntynyt tarve näiden osa-alueiden opetukselliselle osaamiselle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella erilaista oppijuutta soitonopettajan asiantuntijuuskokemusten kautta. Tutkimuksessa pyysin kuutta kokenutta jousisoitinopettajaa tarkastelemaan oppilastaan jonka he määrittelivät erilaiseksi tai erityiseksi. Kerronnallisen teemahaastattelun, laadullisen tutkimusotteen, fenomenologisen lähestymistavan ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla pyrin selvittämään, kuinka he toimivat oppilaansa kanssa ja millaisena he kokivat oman asiantuntijuutensa ja osaamisensa toiminnassaan. Tulokseksi sain neljä asiantuntijuuden kokemuksiin liittyvää osa-aluetta: ne liittyivät soitonopettajan itsenäiseen toimijuuteen, erilaiseen opettajuuteen, käytettävissä olevaan tietämykseen ja pohdintaan siitä, mikä on oppilaan kannalta parasta. Soitonopettajan merkitys soittoharrastukseen liittyvässä pedagogisessa ja käytännön päätöksenteossa oli suuri ja haastatellut opettajat toteuttivat sitä eri tavoin. Erilainen oppijuus tuotti myös erilaista opettajuutta, kun soitonopettajat tunsivat astuvansa oman ydinosaamisalueensa ulkopuolelle. Soitonopettajat nojautuivat opetuksessaan pitkälti aiempaan kokemukseensa ja kokivat oppimisen haasteiden kohdalla tiedollista epävarmuutta. Opettajat kokivat myös usein ristiriitoja oppilaan kannalta mielekkäiden ja soittamisen iloa antavien lähestymistapojen ja tarjoamansa opetuksen välillä. Tutkimuksen perusteella musiikkiopistoissa tulisi kehittää soitonopettajan ammatillista tukiverkkoa ja nostaa erilaisen oppijuuden tukemiseen liittyviä kysymyksiä selkeämmin näkyville sekä opetussuunnitelmissa että opettajien työhön liittyvinä ammatillisina kysymyksinä. Tämä lisäisi sekä oppilaiden tasa-arvoista kohtelua että opettajan pedagogista hyvinvointia.
Subject: diversity of learning
music school
instrument teaching
string instruments
expertise
erilainen oppijuus
musiikkiopisto
soitonopetus
jousisoittimet
asiantuntijuus
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
soitonop.pdf 1.011Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record