Student motivation in and out of the school context : The relationship between achievement goal orientation profiles and personal goals

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061026395
Title: Student motivation in and out of the school context : The relationship between achievement goal orientation profiles and personal goals
Author: Nuutila, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061026395
http://hdl.handle.net/10138/135208
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: The present study focused on the relations between students' achievement goal orientations and personal goals. Achievement goal orientation represents a persons generalized tendency towards favoring certain type of goals and outcomes in an achievement context such as school. Achievement goal orientations are related to a variety of outcomes, such as adaptation to school, achievement and subjective well-being. Personal goals work as vehicles through which the individual guides his or her development and they play important role in different life transitions. The way a person chooses and manages his or her personal goals is related to achievement in different life domains, satisfaction in life and well-being. Both personal goals and achievement goal orientations are considered as important factors in adolescents' adaptation to different developmental demands. The possible interrelation between the two phenomena however has not yet been studied. Accordingly, the purpose of this study was to examine whether students belonging to different achievement goal orientation groups differ according to their personal goals. 1395 first year upper secondary school students filled in a questionnaire tapping different motivation constructs. Several statistical analyses were run on the collected data and a person-centered approach was applied to the data-analysis. By utilizing latent class clustering, five distinct achievement goal profiles were extracted from the study sample. Following each groups' most pronounced motivational tendencies, the groups were named as indifferent, learning-oriented, success-oriented, performance-avoidance-oriented and avoidance-oriented, respectively. Through content-analysis, 13 personal goal categories were formed: present education, work/occupation, relationships/marriage/having children, health, hobbies/free time, friends and family, money/property, life style, future education, travelling, moving, and self-related negative goals. Few differences with regards to the personal goals were found between the identified goal orientation groups. The groups differed according to their interest in goals related to present education, future education, and career, with the less adaptive groups, the avoidance- and performance-avoidance-oriented, displaying significantly less interest in these goals than the other groups. The learning-oriented listed significantly more goals related to future education and career and, somewhat surprisingly, the indifferent had more personal goals related to present education than the other groups. Study and work related goals are considered as important for successful transition from adolescence to adulthood as both adaptation to school and entrance to further education and working life are one of the most important developmental tasks. It seems that the students with less adaptive achievement goal orientation also display somewhat less favorable personal goal preferences. These students might benefit from counseling and guidance, as they might be potentially at a higher risk for disengaging from school.Tämä tutkielma tarkasteli opiskelijoiden tavoiteorientaatioita ja henkilökohtaisia tavoitteita. Tavoiteorientaatiolla tarkoitetaan yksilölle ominaista tapaa suosia tiettyjä tavoitteita ja lopputuloksia suorituskontekstissa, kuten koulussa. Tavoiteorientaatiot ovat yhteydessä kouluun sopeutumiseen, koulumenestykseen, sekä yksilön hyvinvointiin. Henkilökohtaiset tavoitteet toimivat yksilön työkaluna hänen oman kehityksensä hallinnassa ja ohjaamisessa, ja niillä on tärkeä rooli eteenkin erilaisissa elämän siirtymävaiheissa. Tapa, jolla yksilö valitsee ja hallitsee omia henkilökohtaisia tavoitteitaan on yhteydessä saavutuksiin eri elämänalueilla, elämään tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin. Sekä tavoiteorientaatioilla että henkilökohtaisilla tavoitteilla on tärkeä rooli nuoren sopeutuessa kehityksellisiin vaatimuksiin, mutta näiden kahden motivationaalisen tekijän välisiä yhteyksiä ei ole aiemmin tutkittu. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, eroavatko tavoiteorientaatioryhmät toisistaan henkilökohtaisten tavoitteiden osalta. 1395 ensimmäisen vuoden toisen asteen opiskelijaa vastasi eri motivationaalisia tekijöitä mittaavaan kyselyyn. Aineistoa lähestyttiin henkilökeskeisesti ja analyysimenetelmänä käytettiin useita eri tilastollisia analyyseja. Aineistosta löydettiin klusterointimenetelmää käyttämällä viisi erilaista tavoiteorientaatioprofiilia. Ryhmät nimettiin niiden korostuneimpien orientaatioiden mukaisesti seuraavan laisesti: sitoutumattomat, oppimishakuiset, menestyshakuiset, suoritus-välttämishakuiset ja välttämishakuiset. Henkilökohtaiset tavoitteet luokiteltiin sisällönanalyysia käyttäen 13 eri luokkaan: nykyinen koulutus, työ/ura, parisuhde/avioliitto/lasten hankinta, terveys, harrastukset/vapaa-aika, ystävät ja perhe, raha/omaisuus, elämäntyyli, koulutus tulevaisuudessa, matkustaminen, muutto, itsensä kehittämiseen liittyvät negatiivissävytteiset tavoitteet. Tavoiteorientaatioryhmien henkilökohtaisten tavoitteiden välillä oli muutamia tilastollisesti merkitseviä eroja. Ryhmät erosivat toisistaan nykyiseen koulutukseen, tulevaisuuden koulutukseen ja uraan liittyvien tavoitteiden osalta. Oppimiskeskeiset opiskelijat mainitsivat muita ryhmiä useammin tulevaan koulutukseen ja uraan liittyviä tavoitteita kuin muut ryhmät ja, jossakin määrin yllättäen, sitoutumattomilla oli muita ryhmiä enemmän nykyiseen koulutukseen liittyviä tavoitteita. Opiskeluun ja työhön liittyvät tavoitteet ovat avainasemassa nuoruudesta aikuisuuteen siirryttäessä, sillä sekä kouluun sopeutuminen että jatkokoulutukseen ja työelämään pääsy ovat yksilön tärkeimpiä kehitystehtäviä. Tulosten valossa vaikuttaisi siltä, että opiskelijoilla, joiden tavoiteorientaatio on epäadaptiivinen, on myös vähemmän kehitystä tukevia henkilökohtaisia tavoitteita. Nämä opiskelijat saattaisivat hyötyä ohjauksesta ja tuesta, sillä he ovat mahdollisesti suuremmassa vaarassa syrjäytyä koulusta.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
studentm.pdf 546.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record