Personhood and religious change among the Saami : reviewing historical texts

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061126409
Title: Personhood and religious change among the Saami : reviewing historical texts
Author: Kaikkonen, Konsta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061126409
http://hdl.handle.net/10138/135222
Thesis level: master's thesis
Abstract: In my MA -thesis I focus on studying religious history of the Saami, particularly the role religious and cultural changes play in changing attitudes towards animals and nature. I review texts written in the 17th, 19th and early 20th centuries and thus attempt to paint a picture of the consequences of Christian missionary work in nature relations among the Saami. My focus is mainly in Finnish Lapland, but have included some complimentary sources from the Russian side as well as some works that deal with Saami religion on a larger geographical scale. The sources are written in Swedish, English and German and include nine works. The focus of my study is to use various theoretical lenses in an open-minded way. In order to analyse historical texts with a critical, multidisciplinary and comprehensive way I use theories from cognitive science of religion and cultural ecology, but try to include an intracultural and interpretational views in the study as well. The metatheoretical discussion that results from my multidisciplinary view and research focused on the contexts of my source material make this work a more theory-oriented one. I have, however, tried to focus on the interplay of sources and theories in order to balance this orientation. A key focus is in finding recurrent patterns from historical texts that concern the Saami in order to shed light on changes in animal relations. My method of analysis is conctructed of systematical analysis, ethnohistory and historical ethnography combined in order to make a three-fold scheme of research. First of all I probe into the birth histories and contexts that concern my source material in order to track the biases and prejudgements of the authors. By this I intend to proceed to filter the relevant information from the irrelevant and the biased, thus naming recurrent patterns and organizing them into heuristic concepts. In the last part of my three-fold scheme of analysis I use three theories that have their basis in cognitive psychology and cultural ecology. I have chosen these particular viewpoints based on my hypotheses and research question that are presented in the introductory section of the work. I try to mould these theories based on my sources and some critical remarks that have been previously made. By this scheme I try to both explain and understand the attitudes and beliefs concerning animals and nature in the religious sphere of the Saami. The possible broader impact concerning my work lies in critical research of religious history. Studying the history of colonization that has partly been ignored at least in Finland and a critical re-evaluation of historical sources are both areas that should not be ignored in studying religious and cultural history of the Saami people. I feel that also more recent discussion concerning the Saami can gain new insights from this study.Pro gradu -työssäni keskityn saamelaisten uskontohistoriaan ja tarkemmin kulttuuristen sekä uskonnollisten muutosten vaikutukseen suhteessa eläin- ja luontokäsityksiin. Käyn läpi 1600-luvulla, 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa kirjoitettuja tekstejä, joiden pohjalta pyrin rakentamaan kokonaiskuvaa saamelaisten parissa 1600-luvun alussa aktivoituneen kristillisen lähetystyön seurauksena tapahtuneista muutoksista eläin- ja luontokäsityksissä. Painopisteeni on nykyisen Suomen alueella, mutta olen ottanut lähdemateriaaliksi myös saamelaisten perinteistä maailmankuvaa laajemmalla alueellisella skaalalla käsittelevää toisen käden aineistoa ja Venäjän saamelaisten parista kerättyä materiaalia vertailuaineistoksi. Lähdeaineisto on suomen, ruotsin ja saksan kielellä. Lähdemateriaalina käytettyjä teoksia on yhteensä yhdeksän, joista kolme ovat toisen käden materiaalia. Työn tarkoituksena on yhdistää erilaisia näkökulmia ennakkoluulottomalla tavalla. Analysoidakseni historiallisia tekstejä kriittisellä, monialaisella ja monipuolisella otteella haen näkökulmia kognitiivisen psykologian ja kulttuuriekologian, mutta myös kulttuurinsisäisen ja tulkitsevan tradition kautta. Monialaiseen näkökulmaan liittyvä metateoreettinen keskustelu ja lähteiden kontekstien tutkiminen tekevät työstä teoriapainotteisen, mutta olen pyrkinyt ottamaan työhön etenkin aineiston ja teorian keskustelua korostavan otteen. Työn toinen tarkoitus on löytää toistuvia teemoja saamelaisia koskevista historiallisista teksteistä valaistakseni muutoksia saamelaisten eläinkäsityksissä. Analyysin metodina käytän systemaattista analyysia, etnohistoriaa ja historiallista etnografiaa, jotka olen järjestänyt kolmivaiheiseksi analyysimenetelmäksi. Ensinnäkin pyrin pureutumaan tekstien syntyhistoriaan ja kontekstiin löytääkseni lähdemateriaalista ennakkoasenteita ja painotuksia. Toisena tavoitteenani on näin seuloa tutkimuskysymykseni kannalta oleellinen tieto väärinymmärrysten ja asenteellisten näkemysten lomasta ja järjestää oleellinen informaatio teksteissä toistuvien aiheiden mukaisesti. Kolmivaiheisen analyysin viimeisessä osassa käytän kolmea kognitiiviseen psykologiaan ja kulttuuriekologiaan pohjautuvaa teoriaa, jotka olen valinnut tutkimuskysymykseni ja johdannossa esittämieni hypoteesien mukaisesti. Muokkaan teorioita aineiston ja niitä kohtaan esitetyn kritiikin pohjalta ja pyrin näin löytämään tavan sekä ymmärtää että selittää saamelaisten esikristilliseen uskomusmaailmaan liittyneitä eläin- ja luontokäsityksiä. Työni mahdollinen laajempi merkitys on kriittisessä uskontohistorian tutkimuksessa. Suomessa vähälle huomiolle jääneen kolonisaation historian tuntemus ja historiallisten lähteiden kriittinen uudelleentulkinta on oleellista suomen saamelaisten historian ja uskontohistorian kannalta, mutta myös nykysaamelaisia koskeva keskustelu voi saada uusia näkökulmia tutkimukseni valossa.
Discipline: Religionsvetenskap
Study of religions
uskontotiede
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
personho.pdf 1.423Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record