Toimittajan hallinnoiman varaston toimivuus varaston täydentämisessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212216
Title: Toimittajan hallinnoiman varaston toimivuus varaston täydentämisessä
Author: Nisu, Timo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212216
http://hdl.handle.net/10138/135241
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitkä tekijät vaikuttavat toimittajan hallinnoiman varaston (VMI-malli) toimivuuteen varaston täydentämisessä. VMI-mallin käyttö liittyy toimitusketjuyhteistyöhön ja tutkimuksen teoriaosassa lähestytään yritysten välistä yhteistyötä luottamukseen, sitoutumiseen, riskien hallintaan ja yhteistyöhön liittyvien teorioiden avulla. Näiden teorioiden pohjalta luotiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Teoriaosassa käsiteltiin myös toimitusketjun hallintaan liittyviä olennaisia tekijöitä tämän tutkimuksen kannalta. Tutkimuksen empiirinen osio koostuu neljästä teemahaastattelusta. Kolme haastattelua tehtiin eri tavarantoimittajille ja yksi haastattelu tehtiin tukkukaupalle. Tavarantoimittajien edustajille toimitettiin ennen tutkimushaastattelujen tekoa tausta- ja esitietolomake, joka ohjeistettiin palauttamaan haastattelijalle ennen varsinaista haastattelua. Tukkukaupan edustajille vastaavaa lomaketta ei lähetetty. Haastattelut tavarantoimittajien edustajien kanssa suoritettiin vuoden 2013 marras–joulukuun aikana. Tukkukaupan edustajien kanssa haastattelu suoritettiin tammikuussa 2014. Haastatteluin kerätty aineisto analysoitiin teemoittain. Haastattelujen avulla saatujen vastausten perusteella tutkimuksen teoreettista viitekehystä muokattiin vastaamaan paremmin saatuja tuloksia. Tutkimuksen mukaan kaikilla tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen kuuluvilla tekijöillä oli vaikutusta toimitusketjuyhteistyön onnistumiseen ja tässä tapauksessa VMI-mallin toimivuuteen varaston täydentämisessä. Hyvällä kommunikoinnilla, ongelmanratkaisukyvyllä ja luottamuksella toisen osapuolen ammattitaitoon nähtiin olevan suurin merkitys luottamukseen ja sitoutumiseen liiketoimintakumppania kohtaan toimitusketjuyhteistyössä. Kommunikoinnilla ja saatavilla olevan informaation oikeellisuudella nähtiin olevan vaikutusta myös toimitusketjun hallintaan liittyvien riskien vähentämisessä. Yhteistyön lisäämiseen ja edelleen kehittämiseen lisääviä asioita tuotiin esille useassa haastattelutilanteessa. Näiden asioiden toteuttamiseksi tulisi löytää oikeat henkilöt keskustelemaan keskenään miten toimintaa voidaan kehittää. VMI-mallin käytön sopivuudesta varaston täydentämiseen tuli esille selkeät mielipide-erot tavarantoimittajien ja tukkukaupan edustajien välillä. Tutkimuksessa olleet tavarantoimittajien edustajat näkivät VMI-mallin olevan hyvä tapa huolehtia tuotteiden saatavuudesta tukkukaupan puolesta. Tukkukaupan edustajat taas puolestaan näkivät VMI-mallin suurimmalta osin jo vanhentuneena ja tehottomana toimintatapana. Edellä mainittujen mielipide-erojen kaventamiseksi kaivataan toimivaa keskusteluyhteyttä.
Subject: luottamus ja sitoutuminen yhteistyöhön
toimitusketjun hallinta
toimitusketjuyhteistyö
VMI-malli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_timo_nisu_2014.pdf 1.259Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record