IMBA – menetelmän käyttökoulutuksen vaikutus työkyvyn arvioinnin yhdenmukaisuuteen moniammatillisessa yhteistyöverkostossa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Syrjänen, Sakari
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2014080532628
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135247
dc.description.abstract Objectives of the study: Multidiscipline knowledge is needed in evaluation of person's functional capacity in work: physical and psychosocial factors must be considered. Generic models and tools are needed to provide common practices to evaluate work-ability (or demands of the work) and to understand the relevance of multifaceted factors underneath. Reflective processing of one's own knowledge and intuitions is seen to improve a person's ability to understand the relevance of unfamiliar information and to achieve a higher cognitive congruence in a multi-professional group. That can be achieved through group-learning practices. In a current research effect of IMBA- methods training is studied. It is assumed that training will increase the cognitive congruence between professionals evaluating work-ability. Methods: Three training groups were arranged in 2005. 51 professionals of vocational rehabilitation participated (43 women and 8 men). They evaluated both the functional capacities of a person and the demands of work before and after their IMBA-training. Evaluations were done on the basis of written case-information. The data of these evaluation tasks is data of this study. Both independent samples and repeated measures settings was used. The effect of training is analyzed as a measure of absolute agreement indexes (ICC and rrg) Results and conclusions: The results agreed with the hypothesis: After IMBA training the level of absolute agreement was higher in evaluating both the demands of work and the functional capacities of a person. Differences between training groups, features of the task or familiarity of the material didn't seem to influence the effect. Agreement got higher in evaluating physical and psychosocial factors of workability. The effect was very systematic. The evaluations were more congruent after training even though the effect was not strong enough to reach statistical significance with these samples. What was surprising was that demands of work were systematically evaluated lower after training as the functional capacities of persons were evaluated the same or a little higher after the training. Interesting question is: Do the professionals overestimate the demands of the work in general when making evaluations based on their intuitive thinking? If that's the case, the customers of vocational rehabilitation are seen as more disabled compared to demands the work than they are in real. The possibility of a systematic error like this in evaluating workability must be studied more in the future. en
dc.description.abstract Tavoitteet: Ihmisen toimintavalmiuksien arvioiminen työn fyysisten ja psykososiaalisten vaativuustekijöiden suhteen edellyttää monialaisen tiedon merkityksien ymmärtämistä. Moniammatilliseen yhteistyöhön soveltuvia työkyvyn arviointimenetelmiä on vain vähän eivätkä ammattispesifit menetelmät tue ammatti-alojen välistä kommunikaatiota ja tiedon merkityksien kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Omien tietokäsityksien jäsentäminen edellyttää oman intuitiivisen päättelyn erittelyä, mikä on kognitiivisesti työlästä. Ryhmäoppimista tukevan koulutuksen on esitetty tukevan osallistujien tietokäsityksien uudistamista ja tiedon uudelleen jäsentymistä, minkä oletetaan kehittävän myös ryhmän kognitiivista yhtenevyyttä. Tutkimuksessa selvitetään IMBA- menetelmän käyttökoulutuksen vaikutuksia eri alojen ammattilaisten kognitiivisen yhtenevyyden kehittymisessä työkyvyn arvioinnin yhteydessä. Menetelmät: Vuoden 2005 aikana järjestettiin kolme IMBA -koulutusta. Tutkimusaineisto kerättiin näihin osallistuneiden eri aloja edustaneiden 51 ammattilaisen arviointitehtävistä. Koehenkilöt (43 naista ja 8 miestä) olivat toimineet työllistymistä tukevassa asiakastyössä keskimärin 5,5 vuotta. Koehenkilöt tekivät arviointitehtävät sekä ennen koulutusta että koulutuksen jälkeen riippumattomien otosten tai toistomittausotosten koeasetelman mukaisesti. Arviointitehtävissä arvioitiin kirjallisen materiaalin pohjalta työn vaativuutta sekä henkilön toimintavalmiuksia. Koulutuksen vaikutusta analysoidaan absoluuttista arvioitsijayksimielisyyttä kuvaavien indeksien (ICC ja rrg) avulla. Tulokset ja johtopäätökset: Arvioitsijayksimielisyys kasvoi sekä työn vaativuustekijöiden että henkilön toimintavalmiuksien arvioimisessa riippumatta arvioinnin kohteen ominaisuuksista, koulutusryhmästä tai koulutusmateriaalin tuttuudesta. Koulutus lisäsi arvioitsijayksimielisyyttä työkyvyn fyysisten sekä psykososiaalisten tekijöiden arvioimisessa erittäin systemaattisesti. Tulos voidaan tulkita niin, että koulutus lisäsi arviointien luotettavuutta, vaikka vaikutus ei ollut tämä kokoisilla otoksilla vielä tilastollisesti merkitsevä. Koulutuksen jälkeen työ arvioitiin systemaattisesti vähemmän vaativana kuin mitä se arvioitiin ennen koulutusta, mutta henkilön taidot arvioitiin koulutuksen jälkeen jopa hieman korkeammaksi. Tämä oli tutkimuksen hypoteesin vastainen tulos, mutta herättää uuden kiinnostavan kysymyksen: arvioivatko ammattilaiset intuition varaisesti työn liian vaativaksi asiakkaiden taitojen suhteen? Tällaisen systemaattisen arviointivirheen mahdollisuutta tulee tarkentaa tulevissa tutkimuksissa. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.subject work-ability en
dc.subject demands of the work en
dc.subject work evaluation en
dc.subject interrater agreement en
dc.subject multi-professional teamwork en
dc.subject disability en
dc.subject intuitive thinking en
dc.subject työkyky fi
dc.subject työn vaativuustekijät fi
dc.subject arviointi fi
dc.subject arvioitsijayksimielisyys fi
dc.subject moniammatillinen yhteistyö fi
dc.subject osatyökykyisyys fi
dc.subject intuitiivinen päättely fi
dc.title IMBA – menetelmän käyttökoulutuksen vaikutus työkyvyn arvioinnin yhdenmukaisuuteen moniammatillisessa yhteistyöverkostossa fi
dc.title.alternative The effect of IMBA-method training to a congruence of work-ability evaluations in multi- professional groups en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Psychology en
dc.subject.discipline Psykologia fi
dc.subject.discipline Psykologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2014080532628

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
imbamene.pdf 1.127Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record