Searching for gender equality in post-conflict Sierra Leone : Peacebuilding, legal reforms and women’s rights

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272749
Title: Searching for gender equality in post-conflict Sierra Leone : Peacebuilding, legal reforms and women’s rights
Author: Lamminmäki, Akseli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272749
http://hdl.handle.net/10138/135264
Thesis level: master's thesis
Discipline: Development Studies
Kehitysmaatutkimus
U-landsforskning
Abstract: This Master’s thesis examines the local civil society organisations’ perspectives and perceptions of the role of legal reforms in addressing gender inequalities in post-conflict Sierra Leone. The thesis focuses especially on the Gender Acts of 2007 and the Sexual Offenses Act of 2012. The thesis analyses the civil society organisations’ perspectives on legal reforms from three aspects: how legal reform processes are shaped by different local political actors, such as political decision-makers and the civil society, and their power relations; how legal changes and notions of women’s rights shape the lives and living conditions of women; and how the realities of everyday life influence the ability or willingness of women to seek formal legal protection against gender injustices. The theoretical framework of the thesis combines the 'liberal peace' discussion to feminist perspectives on gender equality, women’s rights and empowerment. The research methods used in this thesis include thematic interviews, participant observation and analysis of written documents. The empirical data were collected in Sierra Leone during March and April 2013. The research suggests that local political actors have ambiguously shaped the outcomes of legal reform processes. The diversity of interests and the complexity of cultural, social and political processes involved, have both contributed and hindered the legal reforms. The legal reforms address a significant gap in the legal protection of women. They also extend beyond the individual, have 'pacifying' effects on the society as a whole, and provide a chance of reflection about conventional gender-based violations. Enhanced legal protection and notions of women’s rights shape traditional gender roles, responsibilities and power relations, and are resisted as a consequence. The realities of everyday life, alongside with cultural, economic, social and political factors, influence the ability or willingness of women to utilise formal legal mechanisms. As a result, many women are left outside formal legal channels or continue to seek justice through alternative means. The thesis concludes that the 'liberal peace' logic is insufficient in capturing the complex and paradoxical nature of peacebuilding interventions. The research sheds light to the diverse ways in which peacebuilding outcomes are shaped, negotiated, utilised and rejected. Thus, the role of legal reforms in addressing gender inequalities in post-conflict societies in the global South should not be overstated. While meaningful and considered as a step to the right direction, legal reforms alone do not address the many underlying and paramount challenges that women continue to face in post-conflict societies in the global South.Tämä pro gradu -tutkielma tutkii paikallisten kansalaisjärjestöjen näkemyksiä lakiuudistusten vaikutuksista sukupuolten väliseen tasa-arvoon konfliktin jälkeisessä Sierra Leonessa. Tutkielma keskittyy erityisesti vuosina 2007 (Gender Acts) ja 2012 (Sexual Offenses Act) hyväksyttyihin lakeihin. Tutkielma tarkastelee järjestöjen näkemyksiä kolmella tasolla: miten paikallisten poliittisten toimijoiden, kuten poliittisten päättäjien ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, intressit ja valtasuhteet heijastuvat uudistusprosesseihin; miten naisten parantunut oikeusturva ja keskustelu naisten oikeuksista muovaavat naisten elämää ja elinympäristöä; miten jokapäiväisen elämän realiteetit heijastuvat naisten mahdollisuuksiin tai halukkuuteen etsiä oikeudenmukaisuutta virallisia oikeusmekanismeja pitkin. Tutkielman teoreettinen viitekehys yhdistää liberaalin rauhanrakennuksen keskustelua feministisiin näkökulmiin tasa-arvosta, naisten oikeuksista ja voimaannuttamisesta. Tutkimusmetodeina on käytetty haastatteluja, havainnointia ja kirjallisia dokumentteja. Aineisto on kerätty maalis–huhtikuun aikana Sierra Leonessa vuonna 2013. Tutkielmassa esitetään, että paikallisten toimijoiden rooli lakiuudistusten toteuttamisessa on ollut moniselitteinen. Toimijoiden monenlaiset intressit ja niihin heijastuvat poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset tekijät ovat sekä edesauttaneet että vaikeuttaneet lakiuudistusten toteutumista. Lakiuudistukset paikkaavat merkittäviä puutteita naisten oikeusturvassa. Lakiuudistukset konkretisoituvat sekä yksilötasolla että lieventävät väkivallan kulttuuria yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Naisten laajentunut oikeusturva ja keskustelu naisten oikeuksista muokkaavat perinteisiä sukupuolirooleja ja valtasuhteita, mistä seuraa myös vastustusta. Paikallisen elämän realiteetit ja niihin vahvasti sidoksissa olevat kulttuuriset, poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat merkittävästi naisten kykenevyyteen tai halukkuuteen hyödyntää lakien tuomia mahdollisuuksia. Tästä syystä monet naiset jäävät virallisten oikeusmekanismien ulottumattomiin tai etsivät oikeudenmukaisuutta perinteisiä tai vaihtoehtoisia oikeusmekanismeja pitkin. Liberaalin rauhanrakennuksen logiikka ei kykene itsessään ottamaan huomioon rauhanrakennusprosessien monimutkaisuutta ja paradoksaalisuutta. Näin ollen lakiuudistusten vaikutuksia sukupuolten väliseen tasa-arvoon konfliktinjälkeisissä yhteiskunnissa ei tulisi yliarvioida. Vaikka lakiuudistukset ovat itsessään merkittäviä, ne eivät ratkaise monia sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta keskeisiä haasteita.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record