Adolescents' physical activity : The role of autonomous motivation and self-regulation techniques

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272823
Title: Adolescents' physical activity : The role of autonomous motivation and self-regulation techniques
Alternative title: Nuorten fyysinen aktiivisuus : Itsemääräämisen teorian ja itsesäätelytekniikoiden valossa
Author: Nurmi-Kettunen, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272823
http://hdl.handle.net/10138/135282
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Psychology
Sosiaalipsykologia
Socialpsykologi
Abstract: Background: Lack of physical activity brings about numerous unfavourable long term health outcomes and is therefore a major public health concern. There is consistent evidence that physical activity is predicted better with autonomous than controlled forms of motivation. Meta-analyses have also shown that self-regulatory techniques, such as planning or self-monitoring, are related to increased behavioural execution. Objectives: A model integrating Self-Determination Theory and Control Theory was tested to examine the influence of autonomous motivation and self-regulatory techniques, including their interactions, on adolescents’ physical activity. The relationship between the autonomy of motivation and action planning, coping planning and self-monitoring was compared to the leisure time physical activity. Methods: Finnish adolescents (N =411, mean age 17.8 years) from ten upper secondary schools responded to an electronic survey during school hours. A follow-up measurement was conducted 3-5 weeks later. Motivation and planning were examined at the baseline. Self-monitoring and physical activity were measured in both baseline and follow up. Results: Autonomous motivation is more strongly associated to physical activity than controlled motivation. From the specific forms of motivation, external regulation did not have a relationship with neither physical activity nor self-regulation techniques. High self-regulation technique use has a stronger positive correlation to physical activity than low use. Action planning, coping planning and self-monitoring were found to partially mediate the relationship of autonomous motivation and physical activity. Conclusions: Research on the determinants of adolescents’ physical activity increases understanding on this topic that has not been sufficiently studied and guides the way to effective intervention planning. Self-determination theory and control theory function as complementary frameworks. The support of both autonomous motivation and the use of self-regulation techniques can be recommended while targeting adolescent’s physical activity.Taustaa: Nuorten vähäisellä liikunnalla on useita kielteisiä, pitkäaikaisia terveysvaikutuksia, ja tämä on haaste kansanterveydelle. On vahvaa näyttöä, että autonominen motivaatio ennustaa fyysistä aktiivisuutta paremmin kuin kontrolloidut motivaation muodot. Meta-analyysit osoittavat itsesäätelytekniikoiden kuten suunnittelun tai omaseurannan olevan yhteydessä vahvempaan käyttäytymisen toteutumiseen. Tavoitteet: Itseohjautuvuusteorian ja kontrolliteorian yhdistävää mallia tutkittiin, jotta nähtäisiin autonomisen motivaation ja itsesäätelytekniikoiden (sekä näiden välittyneisyyden) vaikutus nuorten fyysiseen aktiivisuuteen. Motivaation autonomian astetta ja toiminnan suunnittelua, varmistussuunnittelua ja omaseurantaa verrataan vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen. Metodit: Suomalaisia nuoria (N=411, ka 17,8 vuotta) kymmenestä toisen asteen oppilaitoksesta vastasi sähköiseen kyselyyn kouluaikana. Seurantamittaus oli 3-5 viikon päästä. Motivaatio ja suunnittelu mitattiin 1. vaiheessa. Omaseuranta ja fyysinen aktiivisuus mitattiin sekä lähtötilanteessa että seurannassa. Tulokset: Autonominen motivaatio on vahvemmin yhteydessä liikuntaan kuin kontrolloitu motivaatio. Motivaatiotyyleistä ulkoisella säätelyllä ei ollut yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen eikä itsesäätelytekniikoihin. Korkealla säätelytekniikoiden käytöllä on vahvempi positiivinen korrelaatio fyysisen aktiivisuuden kanssa kuin matalalla käytöllä. Toiminnan suunnittelu, varmistussuunnittelu ja omaseuranta medioivat osittain autonomisen motivaation ja liikunnan suhdetta. Autonomisella motivaatiolla oli positiivinen suhde säätelytekniikoihin. Johtopäätökset: Tutkimus nuorten fyysisen aktiivisuuden determinanteista lisää ymmärrystä tästä vähän tutkitusta aiheesta ja auttaa tehokkaampien interventioiden kehittämisessä. Itseohjautuvuusteoria ja kontrolliteoria ovat toisiaan täydentäviä viitekehyksiä. Nuorten liikuntaa edistettäessä suositellaan tuettavaksi sekä autonomista motivaatiota että itsesäätelytekniikoiden käyttöä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record