Riskikäsitykset, vastarinta ja tupakoinnin merkitykset: Terveysrationaalisuuden problematisointi internetin tupakkakeskusteluissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13529
Title: Riskikäsitykset, vastarinta ja tupakoinnin merkitykset: Terveysrationaalisuuden problematisointi internetin tupakkakeskusteluissa
Author: Katainen, Anu
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2003-12-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13529
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastelen tupakkaan liittyviä riskikäsityksiä Iltasanomien Lukijan ääni-keskustelusivuston tupakka-aiheisissa keskusteluissa. Tupakointi on keskeinen kansanterveydellinen ongelma, ja tupakkaa koskeva lainsäädäntö on Suomessa viime vuosikymmeninä jatkuvasti kiristynyt. Tupakointiin kohdistuvista paineista huolimatta tupakointi ei ole kuitenkaan Suomessa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ratkaisevasti vähentynyt. Monet nykyteoreetikot ja terveystutkijat ovat korostaneet riskien hallinnan yksilöllistymistä uuden kansanterveysajattelun keskeisenä painotuksena. Tutkielmani teoreettinen viitekehys on hallinnan analyyttinen, jolloin uudessa kansanterveysajattelussa nähdään olevan kyse sosiokulttuurisista konstruktioista, joiden käytännöt ja logiikka perustuvat lääketieteellisiin diskursseihin, jotka samaan aikaa konstituoivat ja sääntelevät sellaisia ilmiöitä ja määritelmiä kuin riski, terveys tai normaalius. Kyseessä on kielen, tiedon ja vallan vuorovaikutus, joka konstruoi ja tuottaa sellaisia diskursseja, joiden välityksellä ymmärrämme sosiaalista ja materiaalista ympäristöämme mutta myös käsitämme itsemme aktiivisina yksilöinä. Tutkielmassani riski on ensisijaisesti hallinnallinen käsite. Sen avulla jäsennetään maailmaa, tehdään siitä ymmärrettävää ja se liittyy olennaisesti yksilöiden käyttäytymisen säätelyyn modernissa yhteiskunnassa. Näin ollen terveyden käsite on myös normatiivinen: autonominen, itsekontrolliin kykenevä kansalainen on terve ja pyrkii myös terveytensä ylläpitoon. Kansanterveydellisestä näkökulmasta tupakoitsija on tämän autonomisen ja itseään hallitsevan yksilön vastakohta. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten tupakoitsijat perustelevat tupakointiaan ja minkälaista subjektiutta internet-keskusteluiden tupakointia puolustavassa puheessa tuotetaan. Samalla tarkoituksena on tarkastella mikrotasolla tupakkakysymykseen, mutta myös muihin päihde- ja terveyspoliittisiin kysymyksiin olennaisesti liittyvää diskursiivista moninaisuutta. Vastadiskurssien tarkastelussa on kyse hallinnan rajojen ja ongelmallisuuden sekä niihin liittyvien määrittelykamppailuiden analyysistä. Tupakkakeskusteluiden keskeinen jännite vastaa liberalistisen hallinnan keskeistä ongelmaa: missä määrin yksilöiden elämäntapavalintoihin puuttuminen on oikeutettua. Tupakointia puolustava puhe internet-keskusteluissa problematisoi terveysrationaalisuutta, riskejä karttelevaa suhdetta terveyteen. Kyseessä on vastarinnan muotoutumisen logiikka, joka tulee esiin keskusteluissa esiin nousevien terveys- ja riskikäsitysten välityksellä. Se tuo esiin suhteen terveyteen, jossa keskeistä on itsen hallinta ja oma vastuu, mutta niin, että asiantuntijoiden auktoriteettiasema kyseenalaistetaan. Riskikäsityksissä tulee esiin vastarinnan logiikka, joka ottaa haltuun tupakoinnin kansanterveydelliset ongelmanmäärittelyt ja kääntää ja muokkaa nämä ongelmanmäärittelyt kansanterveystyön kannalta täysin vastakkaisen toiminnan perusteluksi. Tupakkakeskusteluiden tarkastelu vastarintapisteenä tuo esiin kansanterveydellisen hallinnan toisen puolen. Tämä toinen puoli, vastarinta, on hallinnan erottamaton vastinpari. Samalla tupakkaa puolustava argumentointi aktualisoi kansanterveydelliseen hallintaan liittyvän valtasuhteen- tai pyrkimyksen tuottamalla sille vastineen ja pyrkimällä omanlaiseensa ongelmanmäärittelyyn ja subjektivointiin. Hallinnan kohteena oleminen ei ole ainoastaan passiivista alistumista vaan aktiivista vastuunottoa ja jatkuvaa auktoriteettien haastamista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: terveysrationaalisuus
kansanterveys - riskit
terveysriskit
terveyskäyttäytyminen
riskikäyttäytyminen
terveys
tupakointi
tupakka
internet - keskustelu
päihdepolitiikka
terveyspolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.49Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record