Valistaja, viihdyttäjä vai vahtikoira? : Suomalaisten tiedetoimittajien ammatti-identiteetti

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272736
Title: Valistaja, viihdyttäjä vai vahtikoira? : Suomalaisten tiedetoimittajien ammatti-identiteetti
Author: Lampinen, Riikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272736
http://hdl.handle.net/10138/135305
Thesis level: master's thesis
Discipline: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation
Abstract: Tutkielman aiheena on suomalaisten tiedetoimittajien ammatti-identiteetti. Työn tavoitteena on selvittää, miten tiedetoimittajien ammatti-identiteetti mahdollisesti eroaa suomalaistoimittajien valtavirran ammatti-identiteetistä. Lähtökohtana on oletus, että ammatti-identiteetti vaikuttaa tiedetoimittajien journalistisiin valintoihin, kuten siihen, mitä tietoa he tieteestä julkisuuteen suodattavat. Lähtökohtana on myös toteamus, että tieteellä ja sen tuloksilla on olennainen vaikutus ihmisten arkeen ja koko yhteiskuntaan. Siksi tiedetoimittajien tiedonvälitystehtävä näyttää keskeiseltä. Suomalaisia tiedetoimittajia ei ole kuitenkaan aiemmin juuri tutkittu. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostaa tutkimuskirjallisuus, joka koskee ammatti-identiteetin käsitettä, sekä aiempi tutkimustieto, joka käsittelee suomalaisten toimittajien ammattikuntaa, journalismin tehtäviä ja ihanteita, tiedetoimittajien ammattikuntaa sekä tiedejournalismia. Työssä muotoillun ammatti-identiteetin määritelmän perusteella työn aihe jäsentyy kolmeksi tutkimuskysymykseksi. Ensinnäkin työssä selvitetään, millaisia ovat tiedetoimittajien ammatilliset ihanteet ja käsitykset tiedetoimittajan tehtävästä. Toiseksi työssä tarkastellaan, millaisena tiedetoimittajat kokevat asemansa suhteessa muihin toimijoihin eli kollegoihinsa, mediaorganisaatioonsa, yleisöönsä ja lähteisiinsä eli tutkijoihin. Kolmas tutkimuskysymys kuuluu, onko tiedetoimittajilla omia erityisiä ammattikäytäntöjä, jotka poikkeavat muun toimittajakunnan ammattikäytännöistä. Tutkielman empiirinen aineisto koostuu viidentoista suomalaisen tiedetoimittajan teemahaastatteluista. Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä käytetään tutkimuskysymyksiin ja teoreettiseen viitekehykseen perustuvaa teemoittelua. Aineistosta nousevia havaintoja verrataan aiempaan tutkimustietoon. Liittyen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen tutkielmassa paikannetaan kolme erilaista tehtävää tai roolia, joissa aineiston tiedetoimittajien voi nähdä toimivan. Roolit ovat valistaja, viihdyttäjä ja vahtikoira. Tiedetoimittajat näyttävät tutkimuksen perusteella samaistuvan valistajan ja viihdyttäjän rooliin mutta vierastavan journalistien perinteistä tehtävää kriittisenä vahtikoirana. Mitä tulee toiseen tutkimuskysymykseen, tiedetoimittajat näyttäytyvät tutkimuksen perusteella eräänlaisina kaksoisagentteina, jotka tulevat toimineeksi työssään samanaikaisesti sekä yleisön että tieteen asialla. Kolmannen tutkimuskysymyksen osalta tutkimuksessa havaitaan, että vaikka tiedetoimittajien ammattikäytännöt vaikuttavat pitkälti samoilta kuin muiden journalistien, tiedetoimittajilla näyttäisi olevan myös omia erityisiä ammattirutiineja. Ne perustuvat pikemminkin tieteellisen objektiivisuuden ja tiedonmuodostuksen periaatteisiin kuin niin kutsuttuun journalistiseen objektiivisuuteen ja uutislogiikkaan. Tutkielman johtopäätös on, että suomalaisten tiedetoimittajien ammatti-identiteetti näyttäisi osittain poikkeavan suomalaistoimittajien valtavirran ammatti-identiteetistä. Tiedetoimittajat vaikuttavat sitoutuvan moniin journalismin yleisiin ihanteisiin, mutta heillä näyttäisi olevan ammattikuntana myös erityisiä tavoitteita ja niitä palvelevia ammattikäytäntöjä. Tutkimuksen perusteella tiedetoimittajien ja muiden suomalaisten toimittajien ammatti-identiteettejä näyttäisi yhdistävän ennen kaikkea valistajan rooli. Valistajan roolissa yhdistyvät journalismin normatiiviset ihanteet, jotka korostavat muun muassa objektiivisen tiedonvälityksen ja yleisön palvelemisen merkitystä, sekä perinteisen, tieteen popularisointiin keskittyvän tiedejournalismin ihanteet. Ammatti-identiteettejä näyttäisi yhdistävän jossain määrin myös viihdyttäjän rooli, joskin tiedetoimittajat vaikuttavat suhtautuvan viihdytystehtävään muita suomalaistoimittajia myötäsukaisemmin. Sen sijaan tiedetoimittajien ja muiden toimittajien ammatti-identiteettejä näyttäisi merkittävällä tavalla erottavan suhtautuminen journalismin perinteiseen vahtikoiratehtävään. Tutkielman pohdintaosuudessa todetaan, että koska tiedetoimittajat vaikuttavat samaistuvan ennen kaikkea valistajan ja viihdyttäjän rooleihin, suomalaisessa tiedejournalismissa popularisoinnin perinne näyttää elävän vahvana. Työssä kuitenkin esitetään, että tiedejournalisteilla voisi ja tulisi olla laajempi yhteiskunnallinen tehtävä kuin pelkkä tieteen popularisointi.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record