Ylimääräisen tiedon käyttämisen kontekstuaalisuus : erityisesti todistelun sekä perus- ja ihmisoikeuksien valossa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063114
Julkaisun nimi: Ylimääräisen tiedon käyttämisen kontekstuaalisuus : erityisesti todistelun sekä perus- ja ihmisoikeuksien valossa
Tekijä: Tikkala, Leea
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2014
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063114
http://hdl.handle.net/10138/135315
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Criminal law
Rikosoikeus
Straffrätt
Tiivistelmä: Tutkielmassa hahmotetaan ylimääräisen tiedon käyttämisen kontekstuaalisuutta. Kontekstuaalisuuteen pureudutaan konstruoimalla pakkokeinolaissa sekä poliisilaissa säädetyn ylimääräisen tiedon käyttämisen relevanttia toimintaympäristöä, keskittyen ennen muuta pakkokeinolain mukaiseen sääntelyyn. Toimintaympäristötekijöistä korostuneessa asemassa ovat todistusoikeudelliset kysymykset sekä perus- ja ihmisoikeudet. Samalla syvennytään myös näiden tekijöiden taustalla vallitseviin arvoihin ja näihin liittyviin diskursseihin. Tutkielmassa käydään läpi aiheeseen liittyvää teoriaa aluksi ylimääräisen tiedon käsitteellisistä ja sisällöllisistä lähtökohdista. Erityisesti käydään läpi ylimääräiseen tietoon liittyvä pakkokeinolain mukainen preventiivinen sekä poliisilain mukainen representiivinen elementti sekä rajapintapohdinta. Tutkielmassa käydään kootusti myös läpi ylimääräisen tiedon käyttämiseen liittyvien salaisten pakkokeinojen lähtökohtia. Tämän jälkeen tutkielmassa paneudutaan todistusoikeudellisiin kysymyksiin, joissa painottuvat erityisesti vapaa todistusteoria sekä tähän liittyvät todistamiskiellot ja hyödyntämiskieltoproblematiikka. Suomalaisen sääntelyn ja käytännön ohella tutkielmassa on sivuttu myös ruotsalaisen lainsäädännön vastaavia ratkaisuja. Lisäksi tutkielmassa kiinnitetään huomiota perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvään sääntelyyn. Tässä osassa painottuvat ennen muuta perusoikeudet sekä euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkinnat ja käytännöt. Erityisesti tarkastellaan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja tähän liittyviä periaatteita sekä oikeuskäytäntöä. Tutkielman alussa läpikäyty kokonaisuus toimii myöhemmin teoreettisena viitekehyksenä ylimääräisen tiedon käyttämisen oikeudellista kehitystä kuvaavassa tutkielman osassa. Tutkielman loppuosassa ylimääräisen tiedon käyttämisen kontekstuaalisuuteen syvennytään ylimääräisen tiedon käyttämisen oikeudellisen kehityksen tarkastelussa. Tässä osassa toimintaympäristötekijöitä arvioidaan osana oikeudellista kehitystä ja pohditaan yleisesti, millaisia ongelmia oikeudelliseen kehitykseen on liittynyt erityisesti toimintaympäristötekijöiden valossa. Oikeudellisen kehityksen tarkastelussa tuodaan esiin myös ylimääräisen tiedon käyttämiseen liittyviä toimintaympäristötekijöiden erityiskysymyksiä, joihin liittyvät ennen muuta hyödynnettävyys- sekä menettelylliset kysymykset. Oikeudellisen kehityksen ohessa käydään läpi ylimääräisen tiedon käyttämiseen ja sen toimintaympäristötekijöihin liittyvää oikeuskäytäntöä, joka koostuu erityisesti hovioikeuksien, korkeimman oikeuden sekä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä. Tutkielman lopuksi luodaan lyhyt katsaus myös ruotsalaiseen malliin ylimääräisen tiedon käyttämisen valossa.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot