Yhdistyksen ja säätiön mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063130
Julkaisun nimi: Yhdistyksen ja säätiön mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa
Tekijä: Tiainen, Eeva
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2014
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063130
http://hdl.handle.net/10138/135331
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Obligation law
Velvoiteoikeus
Obligationsrätt
Tiivistelmä: Tutkielmassa tarkastellaan yhdistyksen ja sa?a?tio?n mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaa. Yhdistykset ja sa?a?tio?t muodostavat yhdessa? siviilioikeudellisten oikeushenkilo?iden ryhma?n, ja ne eroavat kaupallisista yhteiso?ista? siina?, etteiva?t ne ole liiketoimintayksiko?ita?, eika? niiden pa?a?asiallisena tarkoituksena voi olla voiton tavoittelu. Tutkielmassa tarkastellaan yhdistys- ja sa?a?tio?lain liiketoiminnalle asettamien rajoitusten lisa?ksi myo?s sita?, mika? vaikutus yhdistyksen ja sa?a?tio?n yleishyo?dyllisyydella? on mahdollisuuteen harjoittaa liiketoimintaa. Yhdistyksen mahdollisuutta harjoittaa liiketoimintaa rajoittaa ensinna?kin yhdistyslain asettama vaatimus yhdistyksen tarkoituksen aatteellisuudesta. Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun va?litto?ma?n taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle eika? yhdistyksen tarkoitus tai toiminnan laatu saa muuten olla pa?a?asiassa taloudellinen. Ratkaisun siita?, voidaanko yhdistysta? pita?a? aatteellisena, tekee yhdistyksen rekistero?imisvaiheessa yhdistysrekisteriviranomaisena toimiva Patentti- ja rekisterihallitus. Sa?a?tio?lle sa?a?tio?laissa asetetut liiketoiminnan rajoitukset ovat yhdistykselle asetettuja rajoituksia tiukemmat. Ta?ha?n on mahdollisesti tulossa muutos la?hiaikoina, silla? uudesta sa?a?tio?laista on annettu luonnos hallituksen esitykseksi, jossa sa?a?tio?n mahdollisuutta harjoittaa liiketoimintaa on ehdotettu laajennettavaksi. Voimassa olevassa sa?a?tio?laissa sa?a?tio?n mahdollisuus suoranaisen liiketoiminnan harjoittamiseen on suljettu tosiasiassa kokonaan pois. Sa?a?tio?n on nimitta?in mahdollista harjoittaa vain liiketoimintaa, joka va?litto?ma?sti edista?a? sa?a?tio?n tarkoituksen toteuttamista (Sa?a?tio?L 8 a §). Yhdistyksen ja sa?a?tio?n on mahdollista harjoittaa myo?s va?lillista? liiketoimintaa. Va?lillisella? liiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jota yhdistys tai sa?a?tio? harjoittaa omistamansa tai ma?a?ra?ysvallassaan olevan yrityksen kautta. Erityisesti sa?a?tio?n osalta kysymys va?lillisen liiketoiminnan sallittavuudesta on mielenkiintoinen. Voimassa olevassa sa?a?tio?laissa ei ole varauduttu siihen, etta? sa?a?tio? yhtio?itta?isi toimintansa, eika? sa?a?tio?lakiin sisa?lly va?lillista? liiketoimintaa koskevia sa?a?nno?ksia?. Ongelmallisena sa?a?tio?n toiminnan yhtio?itta?mista? voidaan pita?a? erityisesti silloin, jos yhtio?itta?misen seurauksena sa?a?tio?n tosiasialliseksi tarkoitukseksi ja?a? ainoastaan yhtio?n omistaminen. Ta?llo?in sa?a?tio?n rakenteessa ja toiminnassa on tapahtunut muutos ilman sa?a?tio?n sa?a?nto?jen muuttamista tai lupa- ja valvontaviranomaisena toimivan Patentti- ja rekisterihallituksen myo?ta?vaikutusta.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot