Yhdistyksen ja säätiön mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Tiainen, Eeva
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508063130
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135331
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan yhdistyksen ja sa?a?tio?n mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaa. Yhdistykset ja sa?a?tio?t muodostavat yhdessa? siviilioikeudellisten oikeushenkilo?iden ryhma?n, ja ne eroavat kaupallisista yhteiso?ista? siina?, etteiva?t ne ole liiketoimintayksiko?ita?, eika? niiden pa?a?asiallisena tarkoituksena voi olla voiton tavoittelu. Tutkielmassa tarkastellaan yhdistys- ja sa?a?tio?lain liiketoiminnalle asettamien rajoitusten lisa?ksi myo?s sita?, mika? vaikutus yhdistyksen ja sa?a?tio?n yleishyo?dyllisyydella? on mahdollisuuteen harjoittaa liiketoimintaa. Yhdistyksen mahdollisuutta harjoittaa liiketoimintaa rajoittaa ensinna?kin yhdistyslain asettama vaatimus yhdistyksen tarkoituksen aatteellisuudesta. Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun va?litto?ma?n taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle eika? yhdistyksen tarkoitus tai toiminnan laatu saa muuten olla pa?a?asiassa taloudellinen. Ratkaisun siita?, voidaanko yhdistysta? pita?a? aatteellisena, tekee yhdistyksen rekistero?imisvaiheessa yhdistysrekisteriviranomaisena toimiva Patentti- ja rekisterihallitus. Sa?a?tio?lle sa?a?tio?laissa asetetut liiketoiminnan rajoitukset ovat yhdistykselle asetettuja rajoituksia tiukemmat. Ta?ha?n on mahdollisesti tulossa muutos la?hiaikoina, silla? uudesta sa?a?tio?laista on annettu luonnos hallituksen esitykseksi, jossa sa?a?tio?n mahdollisuutta harjoittaa liiketoimintaa on ehdotettu laajennettavaksi. Voimassa olevassa sa?a?tio?laissa sa?a?tio?n mahdollisuus suoranaisen liiketoiminnan harjoittamiseen on suljettu tosiasiassa kokonaan pois. Sa?a?tio?n on nimitta?in mahdollista harjoittaa vain liiketoimintaa, joka va?litto?ma?sti edista?a? sa?a?tio?n tarkoituksen toteuttamista (Sa?a?tio?L 8 a §). Yhdistyksen ja sa?a?tio?n on mahdollista harjoittaa myo?s va?lillista? liiketoimintaa. Va?lillisella? liiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jota yhdistys tai sa?a?tio? harjoittaa omistamansa tai ma?a?ra?ysvallassaan olevan yrityksen kautta. Erityisesti sa?a?tio?n osalta kysymys va?lillisen liiketoiminnan sallittavuudesta on mielenkiintoinen. Voimassa olevassa sa?a?tio?laissa ei ole varauduttu siihen, etta? sa?a?tio? yhtio?itta?isi toimintansa, eika? sa?a?tio?lakiin sisa?lly va?lillista? liiketoimintaa koskevia sa?a?nno?ksia?. Ongelmallisena sa?a?tio?n toiminnan yhtio?itta?mista? voidaan pita?a? erityisesti silloin, jos yhtio?itta?misen seurauksena sa?a?tio?n tosiasialliseksi tarkoitukseksi ja?a? ainoastaan yhtio?n omistaminen. Ta?llo?in sa?a?tio?n rakenteessa ja toiminnassa on tapahtunut muutos ilman sa?a?tio?n sa?a?nto?jen muuttamista tai lupa- ja valvontaviranomaisena toimivan Patentti- ja rekisterihallituksen myo?ta?vaikutusta. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Yhdistyksen ja säätiön mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Obligation law en
dc.subject.discipline Velvoiteoikeus fi
dc.subject.discipline Obligationsrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508063130

Files in this item

Files Size Format View
Yhdistyksen ja ... joittaa liiketoimintaa.pdf 1.224Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record