Tekijänoikeuden vakuuskäyttömahdollisuuksista silmällä pitäen tekijän ja tekijänoikeuden luovutuksensaajan konkurssia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063132
Title: Tekijänoikeuden vakuuskäyttömahdollisuuksista silmällä pitäen tekijän ja tekijänoikeuden luovutuksensaajan konkurssia
Author: Vilén, Oona
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063132
http://hdl.handle.net/10138/135333
Thesis level: master's thesis
Discipline: Property law
Esineoikeus
Sakrätt
Abstract: Nykyaikana monilla yrityksillä ei enää ole tarjota perinteisiä vakuusobjekteja rahoituksensa vastineeksi. Joissain tilanteissa tekijänoikeudet muodostavat suuren osan yrityksen varallisuudesta. Samaan aikaan tekijänoikeuksien taloudellinen merkitys on kasvanut. Näin ollen kysymykset tekijänoikeuden vakuuskäyttömahdollisuuksista ovat entistä merkityksellisempiä. Usein vakuuskäyttömahdollisuuksien esteeksi nousee tekijän vahva suojaaminen tai julkivarmistuskeinon puuttuminen. Tekijänoikeutta ei nimittäin voida rekisteröidä Suomessa. Tutkimuskysymyksenä tässä tutkielmassa on se, mitä vakuudeksi annetulle tekijänoikeudelle tapahtuu konkurssissa. Tätä tarkastellaan eri vakuuskäyttömahdollisuuksien valossa ja erotellaan sen mukaan, onko kyse tekijän vai luovutuksensaajan konkurssista. Tarkoituksena on myös pohtia, mitä vakuuskäyttömahdollisuuksien rajallisuudelle ja velkojien asemalle konkurssissa olisi mahdollisesti syytä tehdä de lege ferenda. Tämän tarkastelun taustalle tehdään oikeusvertaileva katsaus Yhdysvaltoihin sekä tarkastellaan EU-tasoisia teollisoikeuksien suojakeinoja. Metodologialtaan tutkielma on lainopillinen (oikeusdogmaattinen). Tutkielmassa pyritään siis muodostamaan kuva voimassa olevan oikeuden sisällöstä tutkimuskysymysten alalla. Toisaalta myös oikeusvertailevaa tutkimusmetodia hyödynnetään siltä osin kuin tutkielma keskittyy Yhdysvalloissa vallitsevan oikeustilan määrittämiseen ja oikeustilojen vertailemiseen Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Tämän lisäksi tutkielmassa käytetään oikeuspoliittista pohdintaa siltä osin, miten sääntelyä voitaisiin mahdollisesti kehittää. Tutkielmassa havaitaan, että vakuudeksi annetun tekijänoikeuden käyttäytyminen konkurssissa näyttäisi vaihtelevan huomattavasti vakuuskäyttötavan valinnan mukaan. Lisäksi asiaan vaikuttaa se, onko konkurssiin ajautuva osapuoli tekijä vai tekijänoikeuden luovutuksensaaja. Velkojien suojan ja näin ollen rahoittajien halukkuuden kannalta tekijänoikeuden erillisvakuuskäyttömahdollisuudet nousevat keskiöön. Nykylainsäädännön valossa tekijänoikeuden panttaus sivullisia sitovasti ei näyttäisi olevan mahdollista, vaikka eriäviäkin mielipiteitä on esitetty. Sen sijaan vakuusluovutuksen osalta näyttäisi vallitsevan ainakin jonkinlainen konsensus, että se on mahdollista tehdä myös sivullisia sitovasti. Vakuuskäyttömahdollisuuksien parantamiselle on nykyaikana tilausta. Tekijänoikeuteen pohjautuvan teollisuuden rahoitusongelmat ja kilpailuetu Yhdysvaltoihin nähden kannustavat pohtimaan vapaaehtoisen rekisteröintimahdollisuuden luomista esimerkiksi EU-tasolla. Osapuolten suojan, vakuuskäytön ja oikeusvarmuuden kannalta tärkeää olisi luoda järjestelmästä mahdollisimman yhtenäinen. Yhdysvalloissa tekijänoikeuden vakuuskäyttö vaikuttaisi olevan kehittyneempää ja näin ollen myös yleisempää kuin Suomessa. Tämä kannustaa myös osaltaan rekisteröinnin tuomien etujen tarkasteluun, sillä Yhdysvalloissa tekijänoikeuden rekisteröinti on mahdollista. Siellä esille nousseet ongelmat kaksinaisen vakuuskäyttöjärjestelmän osalta korostavat myös yhden yhtenäisen vakuuskäyttöjärjestelmän tärkeyttä. Tämän lisäksi voidaan pohtia sitä, tulisiko tekijän suojaa rajata niissä tilanteissa, joissa tekijänoikeus on luovutettu vakuudeksi ja vakuustoimen osapuoli ajautuu konkurssiin. Vaikuttaisi siltä, että esimerkiksi ulosmittaus- ja edelleenluovutuskieltojen taustalla on edelleen vanhentunut käsitys tekijänoikeuden ja sen siirron henkilökohtaisuudesta. Tilanteissa, joissa tekijä on esimerkiksi luovuttanut oikeutensa liikkeelle tai vakuudeksi, voitaneen ainakin joissain tilanteissa katsoa, ettei ulosmittaus- ja edelleenluovutuskielloille ole nykypäivänä samanlaista tarvetta kuin aiemmin. Sääntelyä voitaisiin tältä osin selkeyttää, vaikka jo nykyistä sääntelyä voidaan joidenkin tutkijoiden mukaan tulkita myös tarkoituksensa mukaisesti niin, että tekijän suoja on rajoitetumpaa kuin se tekijänoikeuslain sanamuodon perusteella vaikuttaisi olevan.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record