Internet-piratismi Suomessa rikosoikeudellisesta näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063140
Title: Internet-piratismi Suomessa rikosoikeudellisesta näkökulmasta
Author: Helenius, Jukka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063140
http://hdl.handle.net/10138/135342
Thesis level: master's thesis
Discipline: Criminal law
Rikosoikeus
Straffrätt
Abstract: Tutkielma käsittelee Internet-piratismia Suomessa rikosoikeudellisesta näkökulmasta keskittyen vertaisverkkoihin. Tutkielmassa selvitetään, minkälainen toiminta vertaisverkoissa on kiellettyä ja mitä oikeudellisia seurauksia tällaisesta toiminnasta voi aiheutua. Tutkielmassa pyritään kiinnittämään huomiota myös kriminalisointien laajuuteen ja piratismiin valvontaan sekä esittämään perusteltuja parannusehdotuksia. Metodi on rikoslainopillinen kriminaalipoliittisella orientaatiolla. Tutkielman aineisto koostuu koti- ja ulkomaisesta kirjallisuudesta sekä suomalaisesta ja ruotsalaisesta oikeuskäytännöstä. Alussa huomio keskittyy piratismin kriminalisoinnin toteutukseen Suomessa. Tarkasteltavana ovat niin tekijänoikeusrikkomus kuin -rikoskin, joiden yhteydessä keskitytään tekijänoikeuslain säännöksiin kappaleen valmistamisesta ja yleisön saataviin saattamisesta. Tekijänoikeuslain hyvitysseuraamukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Osion johtopäätös on, että hyvityskorvaukset muodustuvat usein kohtuuttomiksi, koska hyvityksen luonnetta rankaisullisena vahingonkorvauksena ei nähdä ja hyvityksen määrä lasketaan kyseenalaisilla perusteilla. Hyvitystä voidaan tuomita rikosoikeudellisen rangaistuksen ohella niin vertaisverkon ylläpidosta, kuvaustiedoston lisäämisestä kuin yksityiseen käyttöön lataamisestakin, muutamin poikkeuksin. Vertaisverkkoihin liittyvää piratismia käsitellään tyyppitapausten kautta. Ensimmäinen tyyppitapaus on vertaisverkon ylläpito. Käsittelyn yhteydessä analysoidaan Suomen Finreactor-tapausta ja Ruotsin Pirate Bay -tapausta. Pääpaino on osallisuusoppien soveltumisella vertaisverkon ylläpitoon eli sillä, miten ylläpitäjien vastuu on eri tapauksissa johdettu käyttäjien toimista. Vertaisverkon ylläpito on kriminalisoitu varsin selkeästi. Kritiikki kohdistuu lähinnä hyvitysvastuun poissulkeutumiseen avunantajien osalta. Toinen tyyppitapaus on kuvaustiedoston lisääminen vertaisverkkopalvelimelle, mikä on myös kriminalisoitua. Kuvaustiedoston lisäämisen kriminalisointi johtaa siihen, että myös Internetin toimintaan liittyvä normaali linkittäminen vaikuttaa laittomalta, jos linkki johtaa laittomasta lähteestä peräisin olevaan aineistoon. Kolmas ja viimeinen tyyppitapaus on tiedostojen lataaminen vertaisverkosta yksityiseen käyttöön. Yksityiseen käyttöön lataaminen on periaatteessa kiellettyä mutta ei rangaistavaa. Vertaisverkossa ongelmia aiheutuu tiedostojen automaattisesta jakamisesta. Käytännössä automaattinen jakaminen tekee lataamisestakin rangaistavaa. Oikeuskäytännössä ei kuitenkaan ole otettu asianmukaisesti huomioon jakamisen automaattisuuden suhdetta tekijän tahallisuuteen. Lataamisen yhteydessä piratismin kriminalisointi ulottuu liian laajalle, koska oikeudenhaltijoiden tiedonsaantioikeus ja hyvityskorvaukset huomioon ottaen se mahdollistaa liian laajan kontrollin. Kokonaisuutena Internet-piratismiin liittyvä lainsäädäntö Suomessa on vaikeaselkoinen. Kaikki mahdollinen on kriminalisoitu varmuuden vuoksi. Lainsäädännön suurimmat ongelmat ovat hyvityskorvaukset nykyisellään sovellettuna ja piratismin kriminalisoinnin ulottaminen yksittäisiin lataajiin.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record