Yhteisyritykset yrityskauppavalvonnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063151
Title: Yhteisyritykset yrityskauppavalvonnassa
Author: Kuusisto, Lotta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063151
http://hdl.handle.net/10138/135353
Thesis level: master's thesis
Discipline: Commercial law
Kauppaoikeus
Handelsrätt
Abstract: Yrityskaupoilla on usein paljon hyviä vaikutuksia markkinoihin mutta ne voivat myös aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia ja heikentää kilpailua, nostaa hintatasoa ja viimekädessä aiheuttaa haittaa kuluttajille. Tämän vuoksi niiden arvioiminen kilpailuoikeudellisesti viranomaisten toimesta on tarpeen. Yritysjärjestelyjen arviointi tapahtuu lähinnä rakenteellista valvontaa koskevan sääntelyn perusteella mutta ei ole poissuljettua, että myös markkinakäyttäytymistä koskevia normeja sovellettaisiin rakenteellista valvontaa koskevien normien kanssa tai sijaan. Yrityskauppavalvontaa tarvitaan ensinnäkin siksi, että jälkikäteistä määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvontaa ei pidetä riittävänä. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon valvonta on turhan raskasliikkeistä ja hidasta yritysjärjestelyjen valvomiseen, eikä jälkikäteisellä valvonnalla välttämättä pystytä poistamaan kaikkia yritysjärjestelyjen haitallisia vaikutuksia markkinoilla. Toiseksi yrityskauppavalvonnalla varmistetaan se, että yritysjärjestelyä ei käytetä kartellin vaihtoehtona, mitä se yksittäistapauksessa voi olla. Yrityskauppavalvonnalla pystytään puuttumaan sellaisiin kiellettyihin yhteistyömuotoihin mihin SEUT 101 artiklan nojalla ei pystyisi puuttumaan. Yhteisyritys on yksi keino yhdistää yhtiöiden liiketoimintoja ja resursseja kun halutaan siirtyä uusille tuote- tai maantieteelliselle markkinoille, halutaan kehittää jo olemassa olevaa tuotetta tai palvelua taikka kun muuten vaan halutaan tehostaa tuotantoa. Tässä tutkielmassa yhteisyrityksellä tarkoitetaan kahden tai useamman yrityksen yhteistyötä, jota varten on perustettu yhteisesti omistettu yhtiö tai vastaava yhtiön yhteisomistus on syntynyt muulla tavalla. Tutkielmassa käydään läpi yhteisyrityksen kilpailuoikeudellista arviointia erityisesti yrityskauppavalvonnassa ja vastataan seuraaviin kysymyksiin: mitkä yhteisyritykset kuuluvat yrityskauppavalvonnan piiriin, mitä mahdollisia kilpailuvaikutuksia niillä on, miten niitä arvioidaan kilpailuoikeudellisesti? Yhteisyritystä yrityskauppavalvonnassa on tarkasteltu ottaen huomioon yrityskauppavalvonnan suhde kartellien valvontaan sekä määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvontaan. Yhteisyrityksen määritelmä on yrityskauppavalvontaa koskevissa säännöksissä suhteellisen seikkaperäinen. Mikäli yhteistyöjärjestely ei täytä yhteisyrityksen tunnusmerkistöä yrityskauppavalvontasäännösten mukaan, toimintaa arvioidaan yritysten yhteistyötä koskevien säännösten mukaan. Jotta kyseessä olisi yhteisyritys, on kahdella tai useammalla yhtiöllä oltava yhteinen määräysvalta strategisissa päätöksissä kyseisessä yhteisyrityksessä. Yristyskauppavalvonnan piiriin kuuluminen edellyttää (sen lisäksi, mitä yrityskaupoilta muuten edellytetään), että yhteisyritys on itsenäinen ja pysyvä. Kuten muidenkin yrityskauppojen kohdalla, yhteisyritysten arvioinnissa on käytössä ns. SIEC-testi. Relevantit markkinat määritellään ja sen jälkeen arvioidaan järjestelyn mahdolliset vaikutukset kyseisillä markkinoilla. Yhteisyrityksillä on samanlaisia vaikutuksia markkinoihin kuten muilla yrityskaupoilla mutta vaikutukset eivät välttämättä ole niin vahvoja. Tämä muun muassa sen vuoksi, että emoyhtiöt jäävät markkinoille erillisinä toimijoina. Toisaalta on otettava huomioon emoyhtiöille mahdollisesti muodostuva yhteinen määräävä markkina-asema. Yhteisyritysten kyseessä ollessa on arvioitava yhteisyrityksen mahdollinen vaikutus emoyhtiöiden käyttäytymiseen. Jos yhteisyrityksen tarkoituksena on pelkästään koordinoida emoyhtiöiden käyttäytymistä, järjestely ei kuulu yrityskauppavalvonnan piiriin vaan arvioidaan yhteistyötä koskevien säännösten pohjalta. Tähän liittyen on huomioitava myös mahdollisuus kiellettyyn tietojen vaihtoon yhteisyrityksen kautta.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record