Pääsy suojasatamaan : kansainvälisestä tapaoikeudesta nykypäivän dilemmaksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063168
Title: Pääsy suojasatamaan : kansainvälisestä tapaoikeudesta nykypäivän dilemmaksi
Author: Rastas, Satu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063168
http://hdl.handle.net/10138/135370
Thesis level: master's thesis
Discipline: International law
Kansainvälinen oikeus
Folkrätt
Abstract: Vuosittain maailmalla tapahtuu lukuisia merionnettomuuksia. Suurille rahtialuksille ja öljytankkereille tapahtuvat haverit ovat määrällisesti vähentyneet alusten merikelpoisuuden jatkuvasti kehittyessä. Samalla alusten koko ja niiden kuljettamat lastit ovat kuitenkin kasvaneet. Haaksirikot aiheuttavat siksi potentiaalisesti entistä suurempaa ympäristöllistä ja taloudellista vahinkoa. Merenkulku on läpi ihmiskunnan historian ollut olennaista kaupankäynnin kannalta. Rannikkovaltioilla on perinteisesti ollut velvollisuus tarjota hädässä oleville aluksille pääsy suojasatamaan riippumatta alusten alkuperästä tai määränpäästä. Oikeus päästä suojasatamaan on ollut merenkulkijoiden, alusten, sekä kuljetettavan lastin henkivakuutus. Merenkulkualan ja meripelastuksen kehittyessä, sekä ympäristötietoisuuden lisääntyessä, on rannikkovaltioiden suhtautuminen suojasatamakysymykseen kuitenkin muuttunut. Nykyisin ei enää voida pitää itsestään selvänä, että aluksella olisi oikeus hakeutua vieraan valtion alueelle suojaan. Aluksen oikeus päästä suojasatamaan on nykyisin ehdollinen oikeus, jonka rannikkovaltio voi tietyin perustein kieltää. Tutkielmassa käsitellään suojasatamakysymyksen historiaa sekä nykypäivän tilannetta, sekä tarkastellaan ongelmia, jotka kysymyksen myötä nousevat esiin. Tutkielmassa perehdytään sekä voimassa olevaan kansainvälisoikeudelliseen oikeussäännöstöön, että kansainvälisiin ja eurooppalaisiin toimenpiteisiin suojasatamakysymyksen ratkaisemiseksi. Tutkielmassa käydään läpi myös relevantit kansainväliset oikeustapaukset, joka selventävät muutosta yleisestä suojasatamakäytännöstä kansainväliseksi ongelmakysymykseksi, ja hahmottavat nykyistä kansainvälisoikeudellista suhtautumista asiaan. Koska kyseessä on ikiaikainen merioikeudellinen käytäntö, on olennaista huomioida muutokset myös kansallisella tasolla ja nykypäivän arvomaailmassa. Ne muovaavat suojasatamakysymyksen sellaiseksi kun se nykypäivänä on ja vaikuttavat ongelman taustalla. Työn tavoitteena on tuoda esille ajankohtainen kysymys oikeudesta suojasatamaan, selvittää syyt sen ongelmallisuuden taustalla sekä etsiä mahdollisia vaihtoehtoja ja näkökulmia ongelman ratkaisemiseksi.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record