Pääsy suojasatamaan : kansainvälisestä tapaoikeudesta nykypäivän dilemmaksi

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063168
Julkaisun nimi: Pääsy suojasatamaan : kansainvälisestä tapaoikeudesta nykypäivän dilemmaksi
Tekijä: Rastas, Satu
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2014
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063168
http://hdl.handle.net/10138/135370
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: International law
Kansainvälinen oikeus
Folkrätt
Tiivistelmä: Vuosittain maailmalla tapahtuu lukuisia merionnettomuuksia. Suurille rahtialuksille ja öljytankkereille tapahtuvat haverit ovat määrällisesti vähentyneet alusten merikelpoisuuden jatkuvasti kehittyessä. Samalla alusten koko ja niiden kuljettamat lastit ovat kuitenkin kasvaneet. Haaksirikot aiheuttavat siksi potentiaalisesti entistä suurempaa ympäristöllistä ja taloudellista vahinkoa. Merenkulku on läpi ihmiskunnan historian ollut olennaista kaupankäynnin kannalta. Rannikkovaltioilla on perinteisesti ollut velvollisuus tarjota hädässä oleville aluksille pääsy suojasatamaan riippumatta alusten alkuperästä tai määränpäästä. Oikeus päästä suojasatamaan on ollut merenkulkijoiden, alusten, sekä kuljetettavan lastin henkivakuutus. Merenkulkualan ja meripelastuksen kehittyessä, sekä ympäristötietoisuuden lisääntyessä, on rannikkovaltioiden suhtautuminen suojasatamakysymykseen kuitenkin muuttunut. Nykyisin ei enää voida pitää itsestään selvänä, että aluksella olisi oikeus hakeutua vieraan valtion alueelle suojaan. Aluksen oikeus päästä suojasatamaan on nykyisin ehdollinen oikeus, jonka rannikkovaltio voi tietyin perustein kieltää. Tutkielmassa käsitellään suojasatamakysymyksen historiaa sekä nykypäivän tilannetta, sekä tarkastellaan ongelmia, jotka kysymyksen myötä nousevat esiin. Tutkielmassa perehdytään sekä voimassa olevaan kansainvälisoikeudelliseen oikeussäännöstöön, että kansainvälisiin ja eurooppalaisiin toimenpiteisiin suojasatamakysymyksen ratkaisemiseksi. Tutkielmassa käydään läpi myös relevantit kansainväliset oikeustapaukset, joka selventävät muutosta yleisestä suojasatamakäytännöstä kansainväliseksi ongelmakysymykseksi, ja hahmottavat nykyistä kansainvälisoikeudellista suhtautumista asiaan. Koska kyseessä on ikiaikainen merioikeudellinen käytäntö, on olennaista huomioida muutokset myös kansallisella tasolla ja nykypäivän arvomaailmassa. Ne muovaavat suojasatamakysymyksen sellaiseksi kun se nykypäivänä on ja vaikuttavat ongelman taustalla. Työn tavoitteena on tuoda esille ajankohtainen kysymys oikeudesta suojasatamaan, selvittää syyt sen ongelmallisuuden taustalla sekä etsiä mahdollisia vaihtoehtoja ja näkökulmia ongelman ratkaisemiseksi.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot