Selvittämisvelvollisuus aselupaharkinnassa erityisesti terveystietojen osalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063171
Title: Selvittämisvelvollisuus aselupaharkinnassa erityisesti terveystietojen osalta
Author: Ryökäs, Riikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063171
http://hdl.handle.net/10138/135374
Thesis level: master's thesis
Discipline: Administrative law
Hallinto-oikeus
Förvaltningsrätt
Abstract: Tässä maisteritutkielmassa selvitettiin lainopin menetelmien avulla ampuma-aselupamenettelyä ja lupaviranomaisen selvittämisvelvollisuutta. Tarkastelu rajattiin terveystietoihin, joita lupaviranomainen tarvitsee arvioidessaan ampuma-aseluvan hakijan tai haltijan sopivuutta ampuma-aseen hallussapitäjäksi. Lupaviranomaisen oikeus saada lääketieteellinen arvio, lääkärin ilmoitusvelvollisuus ja sotilasviranomaisen oikeus antaa tietoja salassapitosääntöjen estämättä rajoittavat ampuma-aseluvan hakijan tai haltijan henkilötietojen suojaa. Rajoittamalla yksityiselämän suojaa valtiovalta takaa jokaiselle oikeuden elämään ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä turvallisuuteen. Tavoitteena on saada ampuma-aseet pois henkilöiltä, jotka terveytensä tai käyttäytymisensä perustella ovat sopimattomia aseen haltijoiksi. Ampuma-aseluvan hallintomenettelyssä lähtökohtana on, että selvittämisvelvollisuus on hakijalla, koska kysymyksessä on hänen vireille panemansa asia. Viranomainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että asia tulee riittävästi selvitettyä. Ampuma-aselaissa ei ole säännöstä, jolla ampuma-aseluvan hakija velvoitetaan hankkimaan lääkärintodistus tai selvittämään muutoinkaan terveyteensä liittyviä tietoja aseen hankkimisen yhteydessä. Ampuma-aseasetuksessa säädetään poliisille oikeus pyytää muuta selvitystä. Tämä ei kuitenkaan voi koskea arkaluonteisena pidettäviä terveystietoja. Suomen ampuma-aselaissa tai -asetuksessa ei ole määritelty, millainen henkilö on terveydentilaltaan sopiva tai sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta. Ampuma-aselaissa säädetään lupaviranomaiselle oikeus pyytää hakijasta lääketieteellinen arvio hakijan sopivuuden arvioimiseksi. Lupaviranomainen tarvitsee lääketieteellisessä arviossa lääkäriltä luvanhakijan välttämättömät terveys- ja käyttäytymistiedot. Välttämättömien terveystietojen arvioiminen jää lääkärin harkintaan. Lääkärin ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma-aseilmoitus tehdään valmiilla kaavakkeella, jonka sisältö määritellään ampuma-aseasetuksessa. Vireillä olevassa ampuma-aselain muutoksessa (HE 20/2014) ehdotetaan lääkäreille ilmoitusvelvollisuutta vain oikeuslääketieteelliseen tutkimukseen määrätyistä ja itsemurhariskin johdosta pakkohoitoon otetuista henkilöistä. Ampuma-aseilmoituksen tekeminen kyseisissä tapauksissa on turhaa, koska poliisi on useimmiten jo takavarikoinut ampuma-aseen ja käynnistänyt ampuma-aseen hallussapitoluvan peruuttamisen. Todennäköistä olisi, että lääkärien tekemien ampuma-aseilmoitusten määrät vähenisivät. Tulevaisuudessa lupaviranomainen saisi tiedon ampuma-aseluvan haltijan sopimattomuudesta aseen haltijaksi vasta, kun tämä on joutunut tekemisiin poliisin kanssa. Sotilasviranomaiset tallentavat asevelvollisrekisteriin asevelvollisen palvelukseen ja palveluskelpoisuuteen liittyviä tietoja. Sillä on oikeus antaa asevelvollisen palvelukseen ja palveluskelpoisuuteen liittyviä tietoja aselupaviranomaiselle salassapitosäännösten estämättä. Luovutetut tiedot voivat sisältää myös hakijan terveydentilasta kertovia tietoja. Harkintavalta tietojen antamisessa on sotilasviranomaisella ja näin tulisi olla myös sähköisesti käytettävien tietoyhteyksien osalta. Sotilasviranomaisella on oikeus oma-aloitteisesti ilmoittaa lupaviranomaiselle, kun se perustellusta syystä katsoo asevelvollisen olevan sopimaton ampuma-aseen haltijaksi. Lupaviranomaisen tulisi lääkärin tai sotilasviranomaisen ilmoituksen saatuaan käynnistää selvittämismenettely hakijan sopivuudesta ampuma-aseen haltijaksi. Koska kyseessä ovat viranomaisaloitteisesti vireilletullut asia, lupaviranomaisen tulee ensisijaisesti huolehtia selvityksen hankkimisesta. Ennen luvan peruuttamista luvanhaltijaa on kuultava ja hänelle tulee varata mahdollisuus antaa asiassa selvitystä. Mikäli luvanhakija kiistää lupaviranomaisen esittämän selvityksen, tulee asianosaisen osoittaa tosiseikat toteen. Muilta osin hallintomenettely on samanlainen kuin ampuma-aseluvan hakemismenettely.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record