Samarbete som ideal och verklighet : Synen på samarbete bland socialarbetare inom barnskyddet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272769
Title: Samarbete som ideal och verklighet : Synen på samarbete bland socialarbetare inom barnskyddet
Author: Mustonen, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272769
http://hdl.handle.net/10138/135393
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med denna pro gradu-avhandling är att få mera kunskap om socialarbetares motiveringar till och erfarenheter av samarbete inom barnskydd. Avhandlingen fokuserar på socialarbetares beskrivningar av situationer där socialarbetare samarbetar. Samarbetsprocessen undersöks och likaså de faktorer som anses påverka processen. Det redogörs också för konsekvenserna av samarbetet samt för den konsensus som finns i de svar socialarbetarna har angivit. Materialet i denna pro gradu-avhandling är uppbyggt av tre olika typer av material. Materialet är både kvantitativt och kvalitativt och allt material har samlats in på en och samma barnskyddsbyrå i huvudstadsregionen under våren och sommaren år 2013. Materialet består av en vinjettundersökning, en fokusgruppsintervju och fem individuella semistrukturerade intervjuer. Tolv socialarbetare besvarade vinjettundersökningen som består av två fiktiva klientfall. De fiktiva klientfallen handlar om 'Maria' och 'Nadja'. Båda vinjetterna består av tre olika delar (faser). Konsensusen inom socialarbetarnas svar uppmärksammas speciellt i vinjettundersökningen, men även olikheter och likheter i samarbetet, beroende på de fiktiva klientfallen, undersöks. Fokusgruppsintervjun utfördes med hjälp av en grupp på fem socialarbetare, som alla besvarade vinjettundersökningen. Under fokusgruppsintervjun diskuteras vinjettundersökningens resultat, men tyngdpunkten ligger på en djupare förståelse av samarbetet, på vad som påverkar samarbetet och på samarbetets konsekvenser. Den sista delen av materialet utgörs av fem individuella semistrukturerade intervjuer med socialarbetare. Under de individuella intervjuerna presenterar socialarbetarna verkliga klientfall och dessa diskuteras med fokus på samarbetet. Vinjettundersökningen analyseras främst kvantitativt. Fokusgruppsintervjun analyseras med hjälp av tematisk analys medan de individuella intervjuerna analyseras med hjälp av innehållsanalys. Resultaten diskuteras också i förhållande till de olika metoderna. Resultaten från delstudierna som genomförts med olika metoder kompletterar varandra och fördjupar kunskapen om samarbetets skiftande karaktär inom barnskyddet. Vinjettundersökningen illustrerar att socialarbetarna i en fiktiv 'idealsituation' har relativt varierande uppfattningar beträffande samarbetets roll och betydelse inom barnskyddet. Av fokusgruppintervjun och speciellt av de individuella intervjuerna framgår däremot på att samarbete 'på riktigt', det vill säga i barnskyddets praktik, långt formas av etablerade strukturer och handlingsmönster, där enskilda socialarbetare upplever sitt handlingsutrymme ifråga om samarbete som relativt begränsat. Fokusgruppsintervjun och de individuella intervjuerna lyfter vidare fram informationsutbyte, delegering av arbetsuppgifter, sakkunnighet hos andra professioner och kontrollredskap som samarbetets positiva sidor. Samarbetet anses fungera om samarbetsparterna har gemensamma och tydliga mål, kommunicerar öppet med varandra och respekterar varandra. Samarbetets byråkratiska natur och orealistiska förväntningar på barnskyddsarbetet upplevs som samarbetets negativa sidor. Samarbetet anses även försvåras på grund av att tjänsterna ofta av organisatoriska skäl är splittrade, av att samarbetsparterna ofta hårt håller fast i sina egna revir och inte tänjer på gränserna samt av personalomsättningen inom det sociala arbetet. De samarbetsformer som framkommer av det empiriska materialet är konsultation, koordinering och samverkan.Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on saada enemmän tietoa sosiaalityöntekijöiden antamista perusteluista ja kokemuksista yhteistyöstä lastensuojelussa. Tutkielmassani olen kiinnostunut siitä, missä tapauksissa sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä ja keiden kanssa he ovat yhteistyössä. Tutkin yhteistyöprosessia, sekä myös niitä asioita, jotka vaikuttavat prosessiin. Tarkastelen yhteistyön seurauksia sekä konsensusta sosiaalityöntekijöiden vastauksissa. Pro gradu -tutkielmani koostuu kolmesta erityyppisestä aineistosta. Aineisto on sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista ja se on kerätty samasta lastensuojelutoimistosta pääkaupunkiseudulla keväällä ja kesällä vuonna 2013. Aineisto koostuu vinjettitutkimuksesta, fokusryhmähaastattelusta ja viidestä puolistrukturoidusta yksilöhaastattelusta. Kaksitoista sosiaalityöntekijää vastasi vinjettitutkimukseen, joka koostuu kahdesta fiktiivisestä asiakastapauksesta. Fiktiiviset asiakastapaukset kertovat 'Mariasta' ja 'Nadjasta'. Molemmat vinjetit koostuvat kolmesta eri osasta (vaiheesta). Konsensus sosiaalityöntekijöiden vastauksissa on vinjettitutkimuksen ydin. Myös samankaltaisuuksia ja eroja yhteistyössä fiktiivisten asiakastapausten välillä tarkastellaan vinjettitutkimuksessa. Fokusryhmähaastatteluun osallistui viisi sosiaalityöntekijää, jotka kaikki ovat vastanneet vinjettitutkimukseen. Fokusryhmähaastattelun aikana vinjettitutkimuksen tuloksista keskustellaan, mutta painopiste on syvemmässä ymmärryksessä yhteistyöstä, asioissa, jotka vaikuttavat yhteistyöhön sekä yhteistyön seurauksissa. Aineiston viimeinen osa koostuu viidestä puolistrukturoidusta sosiaalityöntekijöiden yksilöhaastattelusta. Yksilöhaastatteluiden aikana sosiaalityöntekijät esittelevät todellisia asiakastapauksia ja näistä keskustellaan yhteistyön kautta. Vinjettitutkimus analysoidaan pääsääntöisesti kvantitatiivisesti. Fokusryhmähaastattelu analysoidaan temaattisen analyysin avulla, kun taas yksilöhaastattelut analysoidaan sisältöanalyysin avulla. Tuloksista keskustellaan myös eri menetelmät huomioon ottaen. Eri menetelmien tulokset täydentävät toisiaan ja syventävät ymmärrystä yhteistyön vaihtuvasta luonteesta lastensuojelussa. Vinjettitutkimuksessa ilmenee, että sosiaalityöntekijöillä on fiktiivisessä 'ideaalitapauksessa' suhteellisen vaihteleva käsitys yhteistyön roolista ja merkityksestä lastensuojelussa. Fokusryhmähaastattelu ja yksilöhaastattelut viittaavat sen sijaan siihen, että 'todellinen' yhteistyö, eli lastensuojelun käytäntö, pitkälti muotoutuu vakiintuneista struktuureista ja toimintatavoista, joissa yksittäinen sosiaalityöntekijä kokee toimijuustilansa yhteistyöhön liittyen suhteellisen rajoittuneeksi. Fokusryhmähaastattelu ja yksilöhaastattelut tuovat myös esille tiedonvaihdon, työtehtävien delegoinnin, muiden ammattilaisten asiantuntemuksen ja kontrollivälineet yhteistyön myönteisinä puolina. Yhteistyön nähdään toimivan hyvin, jos yhteistyökumppaneilla on yhteinen ja selvä tavoite, jos he kommunikoivat avoimesti toistensa kanssa ja jos he kunnioittavat toisiaan. Yhteistyön byrokraattinen luonne sekä epärealistiset odotukset korostuvat yhteistyön huonoina puolina. Yhteistyö hankaloituu palveluiden sirpaloitumisesta organisaatiomuutosten yhteydessä, tiukoista reviirien kiinnipitämisestä ja siitä, että rajoja ei venytetä, sekä työntekijöiden vaihtuvuudesta sosiaalityössä. Yhteistyömuodot, jotka tutkielmassa esiintyvät ovat: konsultaatio, koordinointi ja integroidumpi yhteistyö.
Subject: samarbete
myndighetssamarbete
multiprofessionellt arbete
tvärprofessionellt arbete
barnskydd
barnskyddslagen socialarbetare
handlingsutrymme
bedömningar
yhteistyö
viranomaisyhteistyö
moniammatillinen työ
lastensuojelu
lastensuojelulaki
sosiaalityöntekijä
toimijuustila
arviointi
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sonja Mustonen ... m ideal och verklighet.pdf 1.394Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record