Biohiilen vaikutuksia härkäpavun sadonmuodostukseen Etelä-Suomen olosuhteissa vuosina 2010–2012

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212220
Title: Biohiilen vaikutuksia härkäpavun sadonmuodostukseen Etelä-Suomen olosuhteissa vuosina 2010–2012
Alternative title: The effect of biochar on the yield components of faba bean in conditions of Southern Finland
Author: Honkala, Juho
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212220
http://hdl.handle.net/10138/135461
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap (agroekologi)
Plant Production Science (Agroecology)
Kasvintuotantotieteet (agroekologia)
Abstract: Biohiiltä on ehdotettu lupaavaksi tulevaisuuden tuotteeksi muun muassa hiilinieluna hiilidioksidin sidonnassa sekä maanparannusaineena. Tämän maisteritutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka biohiili vaikuttaa Etelä-Suomessa härkäpavun Vicia faba satokomponenttien muodostumiseen ja satoon kolmen kasvukauden aikana levityksen (kevään 2010) jälkeen. Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimustilan pelloilla Helsingin Viikissä. Se oli osaruutukoe, jossa pääruututekijänä oli biohiilitaso (0, 5 tai 10 t/ha) ja osaruututekijänä lannoitustaso (12, 26 tai 40 kg N/ha). Satokomponenttien analysointia varten kasvustosta otettiin kasvustomassanäytteet sadonkypsymisen loppuvaiheessa, kehitysasteessa > 85 (BBCH) jokaisesta koeruudusta. Kuivatuksen jälkeen näytteistä erotettiin satokomponentit, kuten kasvien vegetatiiviset (varret, lehdet) sekä lisääntymiseen liittyvät osat (palkot). Sen jälkeen palkot ja vegetatiivinen massa punnittiin. Palkot myös laskettiin, erotettiin niistä siemenet, jotka myös laskettiin ja punnittiin. Saadusta datasta laskettiin satokomponenttien tunnusluvut, joiden avulla voitiin tehdä tilastollinen analyysi. Biohiili vähensi kasvustotiheyttä kuivina vuosina 2010–2011 ja lisäsi samalla sekä palkojen määrää kasvia kohti että siementen määrää palkoa kohden. Märkänä vuotena 2012 eroja ei ollut. Yhtenäkään koevuotena biohiilellä ei ollut merkitsevää vaikutusta härkäpavun siemensatoon. Lannoituksella ei ollut merkitsevää vaikutusta minkään satokomponentin osalta. Lannoituksella ja biohiilellä oli merkitsevää vaikutusta ainoastaan 1 000 siemenen painoon vuonna 2010. Tilastollisesti merkitsevien vaikutusten puute johtui mahdollisesti siitä, että maa oli jo ennestään viljava. Todennäköisenä biohiilen härkäpavun sadonmuodostukseen vaikuttavana mekanismina voidaan nähdä kasvien kyky kompensoida vähentynyttä kasvustotiheyttä kuivina kasvukausina. Tällöin kasvi lisää muita satokomponentteja, eli tapahtuu satokompensaatiota. Biohiilen ansiosta myös kasvien kuivastressin sietokyky paranee. Tulosten valossa biohiilellä voi olla tulevaisuudessa merkitystä maanparannusaineena erityisesti kuivina kasvukausina. Kuitenkaan viljavilla Etelä-Suomen mailla suuria sadonlisäyksiä ei kolmen ensimmäisen vuoden aikana ole odotettavissa.Biochar has been proposed to a promising future product as a carbon sink in carbon sequestration and as a soil conditioner. The aim of this master thesis is to clarify, how biochar affects on the crop formation and yield of faba bean Vicia faba in Southern-Finland. The research includes 3 growing seasons (2010-2012), but the biochar was spred in spring 2010. The study was carried out at the fields of the Viikki research farm, owned by the University Of Helsinki. The study was a split plot experiment, in which as the main plot factor was biochar rate (0, 5, 10 t ha?1). As the sub-plot factor was used fertilizing rate (12, 26 and 40 kg ha?1). To analyzing the yield components, the crop mass samples from the vegetation of every experimental plot were taken. The samples were taken at the end of crop maturation, at the development stage of > 85 (BBCH). Then the samples were dried. The yield components from the samples were separated, such as vegetative (leaves, stalks) and generative parts (pods). After that these parts were weighed. Pods were also calculated and seeds were separated from the pods, and then they were weighed. From obtained data, it was then possible to calculate the key number of yield com-ponents. And finally, the statistical analysis were done with these data. Biochar reduced the plant density at dry growing seasons 2010-2011. But at the same time it enhanced the number of pods per plant and number of seeds per pod. At moist year 2012 there were no significant differences in these components. Biochar didn’t affect significantly on the seed yield of faba bean. Fertilizing didn’t affect significantly on any yield component. Biochar and fertilizing affected significantly together only on 1 000 seeds weight on the year 2010. The lack of statistically significant affects was possibly due to the high fertility of the experimental field. There was evidence that biochar may enhance yield formation of faba bean through the ability of plants to compensate the decreased plant density during dry years. In this situation, a plant in-creases the other yield components. Due to biochar, the tolerance of plants to drought stress can become better. As a conclusion, biochar can be remarkable soil conditioner in the future, in particular during dry growing seasons. However, in fertile soils of Southern-Finland, there are no expected big yield increases in the first three years.
Subject: biochar
split plot experiment
Vicia faba
yield component
crop formation
biohiili
osaruutukoe
Vicia faba
satokomponentti
sadonmuodostus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Juho Honkala gradu.pdf 1.091Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record