Turkki Suomen sahateollisuuden markkina-alueena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212230
Title: Turkki Suomen sahateollisuuden markkina-alueena
Alternative title: Turkey as a market for the Finnish sawmill industry
Author: Lehtola, Matti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212230
http://hdl.handle.net/10138/135507
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring (skogsindustrins marknadsföring och ledning)
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi (metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen)
Abstract: Suomen sahateollisuus käy läpi eräänlaista murrosta, jota voidaan tarkastella eräänlaisena luovan tuhon prosessina, jossa toimiala muokkaantuu ympäröiviin muuttuviin olosuhteisiinsa. Olosuhdemuutoksen takana on erityisesti globaalia toimintaympäristöä muokkaavat trendit, joiden takia sahateollisuustuotteiden kysyntä- ja tuotanto ovat jatkuvassa muutoksessa. Suomalaisen havusahatavaran vienti on kasvanut viime vuosina globaalin kysynnän nousun johdosta, mutta kulutuksen kasvu on tullut kuitenkin perinteisen vientialueen, Euroopan, ulkopuolelta. Suomen sahateollisuuden perinteisten vientimaiden heikon kysynnän vuoksi katseet ovat siirtyneet uusia markkinoita kohtaan. Tästä esimerkkinä on tämä tutkimus, jonka taustalla oli suomalaisen sahateollisuuden halu saada informaatiota uudesta markkinasta, Turkista. Tässä tutkimuksessa pyritään antamaan kokonaisvaltainen kuva Turkin sahatavaramarkkinoista sekä käsitellään miten ja mitkä eri tekijät vaikuttavat sahateollisuustuotteiden kysyntään, tarkastellaan tuotteiden kysynnän kehitystä ja arvioidaan kysynnän muutoksia tulevaisuudessa. Tutkimuksessa myös tarkastellaan potentiaalisia asiakassegmenttejä, heidän maantieteellistä sijaintiansa ja preferenssejä havusahatavaralle. Työn teoreettinen viitekehys pohjautuu Juslinin ja Hansenin tietoympäristömalliin ja Leonidoun tutkimukseen viennin esteistä (1995). Molemmat ovat lisäksi vaikuttaneet sekundääridatan ja haastatteluaineiston keruuseen. Tutkimusta varten on haastateltu useita suomalaisia ja turkkilaisia saha-alan ammattilaisia eri sidosryhmistä. Tämä tutkimus perustuu pääosin kvalitatiiviseen tutkimukseen, jossa on hyödynnetty myös tilastollista dataa. Suomesta on viety Turkkiin hyvin kapeata tuotepalettia, koostuen lähinnä korkealuokkaisesta mäntysahatavarasta, erityisesti oksattomista sivulaudoista. Kapean paletin taustalla on useita tekijöitä, kuten kilpailutilanne markkinoilla ja puurakentamisen vähyys. Nykyiselläänkin Turkki on suomalaisille sahoille tärkeä markkina, jonka vientimäärät ovat nousseet nopeasti viime vuosina. Tutkimuksen löydösten perusteella voidaan spekuloida vientimäärien kasvun hidastuvan erityisesti kysytyn kapean tuotespektrin takia. Suomalainen sahatavara on kuitenkin suhteellisen uutta markkinoilla ja se on saavuttanut vasta osan alueista.Finland’s sawmill industry is under a transformation, that can be viewed as a kind of a process of creative destruction, where the industry is deformed by the changing surrounding circumstances. Behind these changing surroundings are especially the trends that shape global business environment and which are affecting the demand and supply of Finnish sawn timber products. The export of Finnish softwood sawn timber has grown the last few years due to the rise in global demand for sawn timber, but the growth of the export has come from outside of traditional export market, Europe. Due to the low demand in the traditional Finland’s export countries of sawn timber, eyes have moved towards new market areas. As an example of this is this study, which started from the desire of the finnish sawmill industry to gain information of a new market, Turkey. In this study a broad picture of Turkey’s softwood sawn timber markets is given with a close look at the potential customer segments, their geographical location and preferencies for sawn timber. Also the demand trends and factors affecting the demand of sawn timber products are covered. The theoretical framework of the study is based on the Information Environment model by Juslin and Hasen and also on the study of Leonidou about different trade obstacles (1995). Both have also affected to the collection of both secondary data and interview material. For this study several Finnish and Turkish sawmill industry professionals from different stakeholder groups have been interviewed. This study is based primarily on qvalitative research that has utilized statistical data. Finland has exported a very narrow product pallette to Turkey, consisting mostly of high quality redwood sawn timber, especially of knotless sideboards. Behind this narrow palette are multiple factors e.g. keen competition and lack of wooden construction. Already at present, Turkey is an important market for the Finnish sawmills as the export quantities have rosen rapidly. Based on the findings of this study one can speculate that the growth rate of the export of sawn timber from Finland to Turkey is decreasing, especially due to the narrow product palette. However, Finnish sawn timber is relatively new in the market and it has reached only some areas of Turkey.
Subject: sawn timber
products with high demand
export barriers
PEST- analysis
thematic interviews of marketing channels
Turkey's sawn timber market
sahatavara
Turkin sahatavaramarkkinat
kysytyt tuotteet
viennin esteet
PEST-analyysi
markkinointikanavien teemahaastattelut


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record