Maatilan kehittämisaikomukset Varsinais-Suomessa lisäpeltoa hankkimalla : aloittavan viljelijän näkökulma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212241
Title: Maatilan kehittämisaikomukset Varsinais-Suomessa lisäpeltoa hankkimalla : aloittavan viljelijän näkökulma
Author: Alastalo, Heikki
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212241
http://hdl.handle.net/10138/135546
Thesis level: master's thesis
Discipline: Lantbruksekonomi (lantbrukets företagsekonomi)
Agricultural Economics (Production Economics and Farm Management)
Maatalousekonomia (maatalouden liiketaloustiede)
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella viljelijöiden tilan kehittämiseen ja kasvuun liittyviä näkemyksiä. Tutkimus keskittyi erityisesti tilan kehittämiseen lisäpellon hankkimisen näkökulmasta, mutta tutkimuksessa tarkasteltiin myös muita kehittämistoimenpiteitä. Tutkimus jakautui rakenteellisesti teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Teoriaosassa esiteltiin maatilan kehittämiseen ja kasvuun liittyviä käsitteitä sekä pellon hankkimishalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Empiirisen, viljelijöille suunnatun kyselyn kohderyhmänä olivat Varsinais-Suomen alueella vuosien 2006–2010 aikana nuoren viljelijän aloitustukea hakeneneet viljelijät. Aineisto hankittiin kyselylomakkeella. Kysely lähetettiin 310 viljelijälle. Viljelijän ja tilan perusominaisuuksien sekä pellon hintaan vaikuttavien tekijöiden vaikutusta lisäpellon hankintahalukkuuteen tarkasteltiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Lineaarisen regressioanalyysin avulla tarkasteltiin tilan pelto-alan vaikutusta lisäpellon ostohalukkuuteen. Tutkimustulokset osoittavat, että maatalouden kannattavuus on huono tai tyydyttävä, mutta odotukset maatalouden kannattavuuskehityksestä ovat positiiviset. Tästä johtuen viljelijät aikovat kehittää maatilaansa jatkossakin hankkimalla lisää peltoa. Maatilan kehittämistä rajoittavat eniten riskinottokyky ja epävarmuus tulevaisuudesta. Lisäksi rajoittavimpien tekijöiden joukkoon luokiteltiin työpanoksen riittämättömyys ja resurssien puute. Pellon hintaan vaikuttavilla tekijöillä on selvä merkitys pellon hankintahalukkuuteen. Tulosten mukaan merkittävimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat pellon hankintahalukkuuteen ovat pellon salaojitus ja kasvukunto sekä maatalouspoliittiset muutokset. Hankittavan pellon etäisyydellä ei ollut merkitystä, sillä viljelijät ovat valmiita hankkimaan peltoa pitkänkin matkan päästä omasta talouskeskuksesta. Pellon lohkokoko on yksi merkittävä pellon hintaan vaikuttava tekijä. Mitä suurempi peltolohko on kyseessä, sitä enemmän viljelijät ovat pellosta valmiita maksamaan. Tilastollisten analyysien perusteella ainoastaan maatalouspoliittisten päätösten vaikutuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevää eroa. Pellon tarjonta on vähäistä Varsinais-Suomen alueella. Peltoa hankittaisiin nykyistä enemmän, jos sitä olisi tarjolla ja sen hinta olisi alhaisempi. Kova kilpailu tarjolla olevasta maasta kuitenkin nostaa pellon hintaa ja vaikeuttaa lisämaan saantia.
Subject: lisäpellon hankinta
tilojen kehittäminen
pellon hinta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Alastalo.pdf 1.180Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record