Psykiskt välmående bland nionde klassister - en jämförelse mellan finsk- och svensktalande flickor och pojkar

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13556
Title: Psykiskt välmående bland nionde klassister - en jämförelse mellan finsk- och svensktalande flickor och pojkar
Author: Rusk, Jenny
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2006-02-14
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/13556
Thesis level: master's thesis
Abstract: Undersökningen tar upp 15-16 -åriga finska och finlandssvenska ungdomars styrkor och svårigheter. Tidigare undersökningar har visat på att pojkar och flickor uttrycker sina svårigheter på olika sätt. Flickor har en tendens att rikta sina aggressioner inåt, medan pojkarna har en tendens att uttrycka sina aggressioner utåt. Undersökningar har också visat på skillnader mellan de finska och finlandssvenska språkgrupperna. Med stöd av tidigare undersökningar var antagandena för undersökningen att pojkar visar på flera utåtriktade aggressioner, medan flickor visar på flera inåtriktade aggressioner och att de finlandssvenska ungdomarna uttrycker färre problem än de finsktalande. Undersökningen är en enkätundersökning i vilken självrapporteringsversionen av Robert Goodmans enkät "The Strenghts and Difficulties Questionnaire", SDQ (Styrkor och svårigheter) använts. Undersökningen utfördes i ett normalsampel i fyra skolor i södra Finland. Enkäten mäter styrkorna och svårigheterna på 25 item indelade i fem subskalor också en summavariabel för totala svårigheter (Total difficulty, TDS) uträknades. Av de fem skalorna mäter fyra av skalorna svårigheter (hyperaktivitet, beteendestörningar, emotionella symptom, kamratproblem) och en en styrka (prosocialt beteende). Som tillägg till enkäten användes ett s.k. komprimerat tillägg som finns på en utvidgad version av SDQ-enkäten. Det komprimerade tillägget ger den unga en möjlighet att bland annat rapportera om svårigheternas varaktighet och hur stora delar av vardagslivet som påverkas av svårigheterna. Analysmetoderna som användes var, förutom deskriptiv statistik, korrelationsanalys och variansanalys. Resultaten av undersökningen visade att flickor upplevde att de hade ett större antal totala svårigheter än pojkar. Flickornas svårigheter kom till uttryck inom skalorna för hyperaktivitet och emotionella symptom. Flickor, och speciellt finlandssvenska flickor, rapporterade mera prosocialt beteende. Inom andra skalor än den prosociala skalan kunde inte signifikanta skillnader mellan de två språkgrupperna skönjas. Resultaten diskuteras bland annat mot bakgrunden av flickornas tidigare pubertetsutveckling och därmed tidigare moratorium. Undersökningen belyser också de ungas svårigheter ur det sociala arbetets perspektiv och i skolan. De viktigaste källorna: Achenbach 1991; Erikson 1979; Goodman 1997; 1999; Harter 1999; Hyyppä 1995; Koskelainen, et al. 2001; Marcia 1966; Petersen et al 1993; Rutter 1967; Rutter et al. 1995; Sipilä-Lähdekorpi 2004; Smith 1995
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: nuoret
käyttäytymishäiriöt
masennus
prososiaalinen käyttäytyminen
adolescens
genus
beteendestörningar
depression
prosocialt beteende
ungdomar


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record