Measurement of Affective Empathy with Pictorial Empathy Test (PET)

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061829321
Title: Measurement of Affective Empathy with Pictorial Empathy Test (PET)
Author: Koirikivi, Iivo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061829321
http://hdl.handle.net/10138/135570
Thesis level: master's thesis
Abstract: Empathy is the human capacity to understand and feel for the other human in distress. The capacity to understand the others emotions and the capacity to feel for the other are separate, dissociable processes, called cognitive empathy and affective empathy, latter of which is the focus of this study. A review of the current methods of assessing affective empathic arousal revealed that there is currently a dearth of available ecologically valid ways to test empathic reactions. Thus, the goal of this study was to develop a new way to measure affective empathy called Pictorial Empathy Test (PET), and assess the reliability and validity of this new test. Pictorial Empathy Test (PET) consists of 7 pictures of people in distress. Subjects were asked to rate their emotional arousal in a five-point scale. It was hypothesized that seven pictures all showed variance in one latent trait, affective empathy. The fit of one-latent-factor model was assessed using structural equation modeling. PET's validity was assessed with tests of other theoretically related and unrelated concepts, such as self-reported empathy, social intelligence, intuitive thinking and gender role orientation. Correlations between PET scores and other scales were assessed to determine the validity of PET. Also, relationships between PET scores, participants' sex and gender role orientation were analyzed using mediation analysis. PET was shown to be a reliable and valid measure of affective empathy. One-latent-factor model was shown to be a good fit to the data. Relationships between PET scores and other related concepts were all in the hypothesized direction. Mediation analysis showed that although gender role mediates much of the effect of participants' sex on the final PET scores, there was still a significant unique portion on the sex directly to the PET scores. The strengths and weaknesses of the present study are discussed. PET is recommended as a free and easy-to-use tool in further research concerning affective empathy.Empatia on ihmisen luontainen ominaisuus, joka herää hänen nähdessään toisen ihmisen kärsivän. Valmius ymmärtää toisen ihmisen tunteita ja valmius tuntea empatiaa toista ihmistä kohtaan ovat erillisiä prosesseja, joita kutsutaan kognitiiviseksi empatiaksi ja affektiiviseksi empatiaksi, joista jälkimmäinen on tämän tutkimuksen kohde. Katsaus saatavilla oleviin metodeihin osoitti, että on tarvetta ekologisesti validille tavalle testata koehenkilön affektiivisia empaattisia reaktioita. Täten tämän tutkimuksen tarkoitus oli kehittää tällainen menetelmä (Pictorial Empathy Test, PET), ja tutkia tämän uuden testin reliabiliteettia ja validiteettia. PET sisältää seitsemän kuvaa kärsivistä ihmisistä. Koehenkilöitä pyydettiin arvioimaan heidän tunteellista virittyneisyyttään viisi-portaisella asteikolla sekä esitutkimuksessa (N = 91) että varsinaisessa tutkimuksessa (N = 2789). Oletuksena oli, että kaikki seitsemän kuvaa mittaisivat vaihtelua samassa latentissa tekijässä eli affektiivisessa empatiassa. Yhden latentin faktorin mallin sopivuutta tutkittiin rakenneyhtälömallilla. PET:in divergoivaa ja konvergoivaa validiteettia tutkittiin muiden testien avulla (itse raportoitu empatia, sosiaalinen älykkyys, intuitiivinen ja analyyttinen ajattelu, autismin kirjon oireet ja sukupuolirooliorientaatio). Korrelaatiot PET-pisteiden ja muiden mittareiden välillä laskettiin PET:in validiteetin tutkimiseksi. Lisäksi suhteita PET-pisteiden, koehenkilöiden sukupuolen ja sukupuolirooliorientaation välillä analysoitiin mediaatioanalyysillä. PET osoittautui reliaabeliksi ja validiksi affektiivisen empatian mittariksi. Yhden latentin faktorin malli sopi hyvin kerättyyn aineistoon. Yhteydet PET-pisteiden ja muiden konseptien välillä olivat kaikki oletettuun suuntaan. Mediaatioanalyysi osoitti, että vaikka sukupuolirooli selitti suuren osan sukupuolen vaikutuksesta PET-pisteisiin, sukupuolella oli silti myös uniikki suora vaikutus niihin. Tulosten perusteella PET:iä voidaan suositella ilmaisena ja helppokäyttöisenä työkaluna tulevassa affektiivisen empatian tutkimuksessa.
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
measurem.pdf 909.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record