Lihavuuskirurgian kustannusvaikuttavuus perustuen päätösanalyyttiseen mallinnukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151260
Title: Lihavuuskirurgian kustannusvaikuttavuus perustuen päätösanalyyttiseen mallinnukseen
Author: Kallio, Varpu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151260
http://hdl.handle.net/10138/135726
Thesis level: master's thesis
Discipline: Socialfarmaci
Social Pharmacy
Sosiaalifarmasia
Abstract: The purpose of this study is to evaluate patients' quality of life and healthcare use before and after bariatric surgery and produce new, clinical data-based information on the cost-effectiveness of bariatric surgery. Healthcare resources are limited and expenditures have grown from year to year. Therefore it is important to make cost-effectiveness evaluations so that financial resources could be allocated properly. The research population consists of patients who have undergone gastric bypass or sleeve gastrectomy in the Hospital District of Helsinki and Uusimaa, during the years 2007-2009. The study population consists of 147 gastric bypass patients and 79 sleeve gastrectomy patients. In this study the decision analytic model, used in the Finohta study "Sairaalloisen lihavuuden leikkaushoito" was updated using actual, up-to-date information. The analysis was done using a decision tree and a Markov model with a time horizon of 10 years. The cost data in this study was based on actual data for the first two years after surgery. A forecast model was used to predict the costs for the years 3-10 after surgery. Patients' quality of life scores were based on real data for the years 1 (the year of operation) to 4. Quality of life scores for the other years were predicted. In the literature review section, international studies on the cost-effectiveness of bariatric surgery and its impacts on drug therapy were evaluated. The studies showed that the use of medicines, which were used to treat obesity-related diseases were lower in the surgery group. However, drugs used to treat vitamin deficiencies, depression and gastrointestinal diseases were higher in the surgery group. Most studies found that surgery is the most cost-effective way to treat morbid obesity. This study confirms the role of the bariatric surgery in the treatment of morbid obesity in Finland. Even though the healthcare costs were increased in the first two years after the operation, the conclusions of the Finohta study didn't change. The bariatric surgery is cheaper and more effective than ordinary treatment and the most cost-effective way to treat morbid obesity. The mean costs were 30 309 € for the gastric bypass, 31 838 € for the sleeve gastectomy and 36 482 € for ordinary treatment. The mean numbers of quality-adjusted life-years were 6.919 for the gastric bypass, 6.920 for the sleeve gastrectomy and 6.661 for ordinary treatment. However, there is demand for more information for the long-term effects, benefits and risks of the surgery. How much the surgery will actually save money, will be hopefully clarified in the long-term follow-up study, which should also include an actual control group.Tutkielman tarkoituksena on arvioida lihavuusleikattujen potilaiden elämänlaatua, terveyspalvelujen käyttöä ja erikoissairaanhoidon kustannuksia ennen ja jälkeen leikkauksen sekä tuottaa tuoretta, kliiniseen aineistoon perustuvaa tietoa leikkauksen kustannusvaikuttavuudesta. Kustannusvaikuttavuuden arviointi on resurssien optimaalisen kohdentamisen kannalta tärkeää, koska terveydenhuollon voimavarat ovat rajalliset ja erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Pro gradun tutkimusaineiston muodostaa HUS:n alueella mahalaukun ohitus- tai kavennusleikkauksen vuosina 2007-2009 läpikäyneet potilaat. Ohitusleikkauspotilaita oli tutkimuksessa mukana 147 henkilöä ja kavennusleikkauspotilaita 79 henkilöä. Tutkielmassa päivitettiin THL:n raportissa "Sairaalloisen lihavuuden leikkaushoito" käytetty päätösanalyyttinen kustannusvaikuttavuusmalli ajantasaisilla ja toteutuneilla tiedoilla. Mallin ensimmäinen vuosi laskettiin päätöspuun avulla ja sitä seuraavat vuodet Markov-mallilla. Analyysi tehtiin käyttäen kymmenen vuoden aikahorisonttia. Mallin kustannukset pohjautuivat Ecomed-aineistoon ensimmäisen kahden vuoden osalta leikkauksesta. Toisesta vuodesta eteenpäin kustannukset ennustettiin. Elämänlaatulukemat olivat todellisia leikkausvuoden ja neljännen vuoden osalta, muiden vuosien osalta elämänlaatulukemat ennustettiin. Kirjallisuusosiossa tehtiin katsaus kansainvälisiin tutkimuksiin leikkauksen kustannusvaikuttavuudesta sekä leikkauksen vaikutuksista lääkehoidon muutoksiin. Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella lihavuuden liitännäissairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden käyttö näyttäisi vähenevän leikkauksen jälkeen. Mielialalääkkeiden sekä vitamiinipuutosten ja mahasuolikanavan oireiden hoidossa käytettävien lääkkeiden käyttö kuitenkin lisääntyi. Useimmat tutkimukset päätyivät myös siihen tulokseen, että leikkaus on kustannusvaikuttava toimenpide konservatiiseen hoitoon verrattuna. Tämä tutkielma vahvistaa lihavuusleikkaushoidon asemaa sairaalloisen lihavuuden hoidossa. Vaikka terveydenhuollon kokonaiskustannukset kasvoivat ensimmäisen kahden vuoden ajan leikkauksen jälkeen, eivät mallin loppupäätelmät juurikaan muuttuneet aikaisemmasta THL:n tutkimuksesta, jonka mukaan lihavuusleikkaus on konservatiivista hoitoa halvempi, vaikuttavampi ja kustannusvaikuttavampi vaihtoehto. Kustannukset ohitusleikkaukselle olivat 30 309 €, kavennusleikkaukselle 31 838 € ja 36 482 € konservatiiviselle hoidolle. Laatupainotetut elinvuodet olivat 6,919 ohitusleikkaukselle, 6,920 kavennusleikkaukselle ja 6,661 konservatiiviselle hoidolle. Lisää tutkimustietoa tarvitaan kuitenkin leikkauksen pitkäaikaisvaikutuksista, hyödyistä ja haitoista. Se kuinka paljon todellisuudessa leikkaus säästää kustannuksia selviää toivottavasti tarkemmissa, pidempikestoisissa jatkotutkimuksissa, joissa tulisi olla mukana myös todellinen verrokkiryhmä.
Subject: bariatric surgery
morbid obesity
gastric bypass
sleeve gastrectomy
cost-effectiveness
modelling
bariatrinen kirurgia
sairaalloinen lihavuus
kustannusvaikuttavuus
mahalaukun ohitusleikkaus
mahalaukun kavennusleikkaus
mallintaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Varpu Kallio Pro Gradu -tutkielma_12_5_14.pdf 1.911Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record