Haasteena metsänhoitajakoulutuksen houkuttelevuuden parantaminen : opinto-ohjaajien mielikuvia metsätieteiden opinnoista ja metsäalasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212265
Title: Haasteena metsänhoitajakoulutuksen houkuttelevuuden parantaminen : opinto-ohjaajien mielikuvia metsätieteiden opinnoista ja metsäalasta
Alternative title: The challenge to improve the attractiveness of university-level forest studies : student counsellors’ images of forest sciences and forest sector
Author: Forssell, Lotta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212265
http://hdl.handle.net/10138/135833
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring (skogsindustrins marknadsföring och ledning)
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi (metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen)
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä metsätieteiden opinnoista ja metsäalasta yleisesti. Tutkielman taustalla oli metsäalan vetovoiman heikkous nuorten keskuudessa. Metsäala on huonosti tunnettu ja alasta viestiminen on haasteellista. Opinto-ohjaajat toimivat yhtenä tiedonväylänä nuorille ammatinvalinnassa ja jatko-opintoihin ohjauksessa. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan viestintää ja opiskelijamarkkinointia. Tutkielman teoreettisessa taustassa hyödynnettiin yhteisöviestinnän teorioita ja mielikuvien muodostumisen mallia. Tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ohjaajien mielikuviin metsäalan opinnoista ja alasta yleisesti. Tutkielman aineisto kerättiin henkilökohtaisilla teemahaastatteluilla. Opinto-ohjaajien lisäksi haastateltiin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan viestinnästä vastaavaa tiedottajaa ja opiskelijamarkkinoinnista vastaavaa tiedekunnan henkilöstöä. Haastatteluaineisto analysoitiin teemoittelemalla. Metsäsektori nähtiin toimialana, joka on ollut Suomen kansantaloudelle ja yhteiskunnalle merkittävä. Opinto-ohjaajien käsitykset metsätieteiden opinnoista ovat kuitenkin melko puutteelliset. Valmistuneiden työllistymismahdollisuuden nähtiin kuitenkin laajoina, vaikkakin esiin nousi voimakkaasti perinteisiä puukauppaan ja paperiteollisuuteen liittyviä työtehtäviä. Internet toimii päätiedonkanavana ohjaajille ja nuorille. Tämän vuoksi selkeät ja ajantasaiset internetsivut ovat tärkeät opiskelijamarkkinoinnissa. Kokemukset maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan viestinnästä ja opiskelijamarkkinoinnista olivat vähäisiä ja aktiivisuutta toivottiin lisää. Koko tiedekunnan nähtiin kuitenkin tarjoavan monipuolisia opintovaihtoehtoja, joista valitettavasti niin ohjaajilla, ja näin ollen todennäköisesti myös nuorilla, käsitykset ovat hatarat. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan nimeä kuvailtiin sekä opinto-ohjaajien että tiedekunnan puolelta haastavana, sillä se ei avaa tiedekunnan sisällä olevia aloja tarpeeksi hyvin. Metsäalan tavoitteena on kasvattaa tunnettuuttaan ja tätä kautta myös houkuttelevuutta nuorten keskuudessa. Tämän tutkielman perusteella voidaan todeta, että metsätieteiden opintojen viestinnän ja opiskelijamarkkinoinnin haasteet liittyvät viestinnän ohjattujen tekijöiden: tekojen, viestien ja ilmeen, vaikuttavuuteen ja resurssipulaan. Vaikka tiedekunnan, laitoksen ja alan muiden toimijoiden kautta tehdään monenlaista viestintää, on opintojen ja alan tunnettuus opinto-ohjaajien parissa melko heikkoa. Yhteistyöllä metsäalan muiden toimijoiden kanssa voidaan tehostaa viestintää alan houkuttelevuuden parantamiseksi ja opiskelijamarkkinoinnin tehostamiseksi.The purpose of this thesis was to study high school student counsellors’ perceptions of university-level forest science studies and perceptions of forest sector in general. Student counsellors act as an information source when choosing a career and further studies after high school. Furthermore, this study explored the communication and student marketing implemented by the department of Forest Sciences and the Faculty of Agriculture and Forestry at the University of Helsinki. The theoretical background of this study was based on the theories of organizational communication and image forming. The aim was to clarify how the image of forest studies and forest sector is formed. The data were collected with personal theme-interviews. In addition to counsellors, personnel from the Faculty of Agriculture and Forestry were also interviewed. The data were analyzed by using thematizing. The forest sector was seen as a field of business that has been important to Finnish economy and society in the past. However, counsellors understanding of forest science studies were quite defective. Still, the employment possibilities were seen extensive, although some images of traditional positions related to the paper industry and wood trading emerged. The Internet is the main source of information to the counsellors and to the prospective students. Because of this, web-pages that are clear and up-to-date are important in student marketing. The experiences about the communication and student marketing implemented by the Faculty were few and more actions were wished. The image is that the whole Faculty offers several study possibilities. However, both counsellors, and most likely, the prospective students have very unsound conceptions of the possibilities. Both counsellors and the personnel from the Faculty described the name of the Faculty of Agriculture and Forestry challenging. The name does not define clearly what fields of study are included. Forest sector aims to improve the conspicuousness and the attractiveness of the sector among the young people. Based on this thesis, it is possible to say that the challenges with the communication and student marketing are related to the structured components of the communication, such as actions and messages. The impressiveness is low and there is a lack of resources. Even though the Faculty of Agriculture and Forestry, the Department of Forest Sciences and other members of the forest sector are investing in the communication, student counsellors are unfamiliar with the possibilities that forest sector offers as an education and as a profession. The collaboration between the university and other members of the forest sector can give the possibility to improve the communication and to accelerate student marketing.
Subject: forest sciences
student counselling
forest sector
image
student marketing
metsänhoitaja
opinto-ohjaus
metsäala
mielikuvien muodostuminen
opiskelijamarkkinointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record