Kaavoittajien asenteet puukerrostalorakentamista kohtaan Suomen kunnissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper sv
dc.contributor.author Pihamaa, Juuso
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201507212268
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/135858
dc.description.abstract Puukerrostalorakentaminen on viimeisten kahden vuosikymmen aikana ollut Euroopassa ottamassa isoa harppausta eteenpäin. Suomi oli vielä 1990-luvulla Ruotsin kanssa puukerrostalorakentamisen osalta tasaväkisiä, mutta 2010-luvulle mennessä on puukerrostalorakentaminen Ruotsissa saanut valloitettua markkinaosuutta koko kerrostalorakentamisesta suhteessa Suomeen huomattavasti Suomea enemmän. Suomessa puukerrostalorakentaminen on saanut poliittista painetta menestyäkseen ja sitä koskevia lakipykäliä on uudistettu. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että kunnallisilla kaavoittajilla on osuus puukerrostalorakentamisen prosessissa. On myös todettu, että kaavoittajalla on valtaa vaikuttaa ylipäätään rakentamiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää puukerrostalorakentamisen markkinoille reunaehtoja luovat tekijät ja tutkia kaavoittajien suhteita näihin muihin markkinoille reunaehtoja luoviin tahoihin. Tässä tutkimuksessa selvitetään myös kaavoittajien asenteita puukerrostalorakentamista kohtaan sekä tutkitaan kaavoittajien suhdeverkoston laajuuden ja puukerrostaloja koskevien asenteiden yhteneväisyyksiä. Näitä edellä mainittuja seikkoja tarkastellaan myös maantieteellisten erojen löytämiseksi. Tämän työn tarkoitus on toimia kuvailevana ja kartoittavana tutkimuksena, koska puukerrostalorakentamista ei ole aiemmin tästä näkökulmasta tutkittu. Tässä tutkimuksessa käytetään egosentristä verkostoanalyysiä kaavoittajien suhteiden kartoittamiseen muihin puukerrostalorakentamisen markkinoille reunaehtoja luoviin tekijöihin. Asenteita ja taustatekijöitä mitattiin sähköpostin välityksellä lähetetyllä kyselylomakkeella. Aineiston tulkinta on tehty määrällisin tutkimusmenetelmin tilastotieteellistä lähestymistapaa hyväksi käyttäen. Tulosten mukaan kunnallisilla kaavoittajilla on suhteita puukerrostalorakentamisen markkinoille reunaehtoja luoviin tahoihin, ja suhteita ylläpidetään molempien osapuolien toimesta. Kaavoittajien suhteiden määrät vaihtelevat maantieteellisesti siten, että muualla Suomessa kaavoittajilla on enemmän suhteita puukerrostalorakentamiseen liittyen kuin Pääkaupunkiseudulla työskentelevillä kaavoittajilla. Kaavoittajien asenteet puukerrostalorakentamista kohtaan ovat hyvin positiiviset ja asenteidenkin välillä on maantieteellisiä eroja. Pääkaupunkiseudun kaavoittajilla on yleisesti positiivisemmat asenteet puukerrostalorakentamista kohtaan, kuin muualla Suomessa työskentelevillä. Asenteet puukerrostalorakentamista kohtaan ja suhteiden määrä muihin puukerrostalorakentamisen markkinoille reunaehtoja luoviin tahoihin eivät korreloi keskenään. Kunnallisten kaavoittajien suhteiden määrä sen sijaan näyttää kasvavan iän ja ammatillisen kokemuksen myötä. fi
dc.description.abstract During the last decades the wooden multi-story building construction in Europe has been taking steps forward. In 1990s Finland was still even with Sweden in wooden multi-story building construction but in 2010s Sweden’s wooden multi-story buildings have overtaken much bigger market share out of the whole market of multi-story building construction, where Finland have not succeeded. The wooden multi-story building construction has had some political pressure lately in Finland and even some of binding laws have been modified in its favor. In earlier studies have been found that municipal planners have a role in a process of constructing a wooden multi-story building. It has also been found that municipal planners have personal power to affect building in general. The purpose of this study was to find out the factors that create boundaries to wooden multi-story building construction markets and study municipal planners’ networks between these factors. It was also an aim of this study to survey the municipal planners’ attitudes towards wooden multi-story building construction and study the consistencies between the attitudes and networks. All the above mentioned were supposed to be viewed from a geographical angle as well. This paper is supposed to be an explorative and descriptive study because of the lack of earlier studies in the specific field of multi-story building construction. The theoretical framework used in this study was based on an egocentric network analysis to be used in exploring the connections of municipal planners to the other factors that create market boundaries. The attitudes and the background factors were surveyed with a questionnaire sent by email. The interpretation of the sample in this qualitative study was done by using a statistical approach. According to the results the municipal planners have connections to the other factors that create boundaries to the market of wooden multi-story building construction and both sides of a connection do keep the connection up. The amount of connections that the municipal planners have vary so, that the planners that work outside of the metropolitan area in Finland have more connections than the planners working inside the metropolitan area. The attitudes towards wooden multi-story building construction vary geographically so that planners working in the metropolitan area have more positive attitudes than the planners who work in other parts of Finland. Over all the attitudes were very positive. The results also state that between the attitudes and the amount of connections to the other factors that create boundaries to the market of wooden multi-story building construction does not have any consistent connecting causes. The amount of connections seem to rise hand in hand by age and years of work experience among the municipal planners. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject wooden multi-story building construction en
dc.subject egocentric network en
dc.subject municipal planner en
dc.subject attitude en
dc.subject puukerrostalo fi
dc.subject puukerrostalorakentaminen fi
dc.subject egosentrinen verkosto fi
dc.subject kaavoittaja fi
dc.subject asenne fi
dc.title Kaavoittajien asenteet puukerrostalorakentamista kohtaan Suomen kunnissa fi
dc.title.alternative Municipal planners' attitudes towards wooden multi-story building construction en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Skogsekonomi och marknadsföring (skogsindustrins marknadsföring och ledning) sv
dc.subject.discipline Forest Economics and Marketing en
dc.subject.discipline Metsäekonomia ja markkinointi (metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507212268

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Pihamaa_Juuso.pdf 1.499Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record