First name choices in Zagreb and Sofia

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0094-8
Julkaisun nimi: First name choices in Zagreb and Sofia
Tekijä: Virkkula, Johanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Kuuluu julkaisusarjaan: Slavica Helsingiensia - URN:ISSN:1799-5779
Tiivistelmä: This study explores reasons for first name choice for children using a survey carried out in two places: Zagreb, the capital of Croatia, and Sofia, the capital of Bulgaria. The outcomes of the analysis are twofold: reasons for name choice in the two communities are explored, and the application of survey methods to studies of name choice is discussed. The theoretical framework of the study is socio-onomastic, or more precisely socio-anthroponomastic, and the work explores boundaries of social intuition. It is argued that parents social intuition based on rules and norms for name choice in their communities that they may not even be consciously aware of guides them in choices related to namegiving. A survey instrument was used to collect data on naming choices and the data were analysed using both qualitative and quantitative methods. The study explored in detail five themes affecting reasons for name choice. These themes were: tradition and family, international names, aesthetic values and positive meanings, current names and special names. The process of naming is discussed in detail, as are the effects of the parents education and the child s sex on name choice. The Zagreb and Sofia data show significant differences and similarities in these themes and dimensions. The study shows that the differences between the Zagreb and the Sofia data sets are always larger than differences based on more expected demographic factors such as the children s sex or birth order or the parents educational level. These differences are supported by the literature on name choice showing Zagreb and Sofia are substantially different environments in which to name a child. With respect to the reasons for name choice in the data, respondents in both data sets indicated they were most concerned with choosing a name they thought was beautiful. After the beauty of the name, the most frequently mentioned reasons for name choice identified by Zagreb respondents were the meaning of the name, strategies related to national and international positioning, and traditionality of the name. The most frequently cited reasons in the Sofia data set were commemoration of relatives, the meaning of the name, whether the name was hereditary, and similarity of the name to other names in the family.Väitöskirjassa tutkitaan etunimen valintaa kahdessa yhteisössä, Zagrebissa ja Sofiassa. Aineiston keruussa on käytetty kyselytutkimusta ja aineistoa analysoidaan sekä laadullisin että määrällisin menetelmin. Tutkimus kuuluu nimistöntutkimuksen alaan, tarkemmin määriteltynä sosioantroponomastiikkaan, sekä eteläslaavilaisten kielten tutkimukseen. Tutkimus keskittyy vanhempien lomakevastauksissa antamiin syihin valita tietty nimi lapselleen. Taustalla on oletus siitä, että sosiaalinen vaisto eli yhteisön yhteinen ja osin tiedostamaton nimenantoa ohjaava mielipideilmasto tuottaa yhtenäisiä selitysmalleja valituille nimille. Kahta yhteisöä vertaileva aineisto todentaa sosiaalisen vaiston olemassaolon ja rajaa sitä: vaikka kaikki nimenvalinnat ovat yksilöllisiä, yhteisöjen väliset erot ovat aineistossa suurempia kuin esim. vanhempien koulutukseen tai lasten sukupuoleen tai syntymäjärjestykseen kytkeytyvät erot. Samankaltaisuuksia toki aineistoissa on paljon: sekä Zagrebissa että Sofiassa kyselyyn vastaajat ovat halunneet valita lapsilleen kauniita nimiä, joiden merkityksistä he pitävät.Denna avhandling forskar i förnamnsval i två sociala sammanhang, genom enkätmaterial insamlade i Zagreb och i Sofia. Materialet analyseras med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. Det teoretiska ramverket för forskningen är namnforskning, närmare bestämt socioantroponomastik, och sydslavistik. Den centrala analysen baserar sig på de skäl föräldrar på en enkätblankett angivit för val av namn för sitt barn. Hur social intuition, som består av gemensamma och delvis omedvetna uppfattningar om namn och namnval, påverkar förklaringar om namnval har studerats. Materialet, som möjliggör jämförande mellan två sociala situationer, visar att social intuition finns och definierar den: även om alla namnval är individuella, är skillnaderna mellan de rapporterade namnvalen i Zagreb och dem i Sofia alltid större än skillnaderna som korrelerar med faktorer såsom föräldrarnas utbildningsbakgrund eller barnens kön. Dock är likheterna mellan Zagreb och Sofia också stora: föräldrar i både Zagreb och Sofia vill välja vackra namn med en betydelse de tycker om till sina barn.
URI: URN:ISBN:978-951-51-0094-8
http://hdl.handle.net/10138/135867
Päiväys: 2014-09-27
Avainsanat: slavistiikka
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
Pääsyrajoitteet:


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
firstnam.pdf 8.144MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot