Verkko oppimisen tilana kotitaloudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014093044983
Title: Verkko oppimisen tilana kotitaloudessa
Author: Rantanen, Mirjami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014093044983
http://hdl.handle.net/10138/135995
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin verkko-opetus voi tukea oppimista kotitaloudessa. Tutkimuksen kohteena on Etäkoulu Kulkurin järjestämä kotitalouden etäopetus itäsuomalaisessa Kolin koulussa syksyllä 2013. Teoreettinen viitekehys muodostuu perusopetuksen opetussuunnitelman, kotitalouden ydintaitojen ja verkko-opetuksen aikaisemmalle tutkimukselle. Tutkimuksen pääkysymykset ovat: 1. Miten verkko-opetus voi aktivoida oppimiseen? 2. Miten verkko-opetus voi tukea vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen, käytännön työtaitojen sekä tiedonhankinta- ja käsittelytaitojen kehitystä? Menetelmät. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina stimulated recall-menetelmää hyödyntäen. Aineiston tuottivat viisi Kolin koulun seitsemäsluokkalaista sekä kolme opetuksen asiantuntijaa. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltavien mukaan verkko-opetuksessa oppimiseen aktivoivia elementtejä ovat osallistaminen ja yhteistoiminnallisuus, vuorovaikutuksellisuus sekä kokemus opetuksen jatkuvuudesta. Toisaalta oppimista vaikeuttivat tekniset ongelmat ja haasteet oppimisalustan käytössä sekä ohjauksen puute. Tulokset osoittavat, että verkko-opetus on mahdollista toteuttaa sosiokonstruktivismista käsin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden. Verkon välineet voivat myös toimia tukena taidon oppimisessa. Kotitalouden ydintaitojen harjoittelu yksinomaan verkossa ei kuitenkaan täytä kotitalousopetukselle asetettuja tavoitteita. Verkko voidaankin nähdä yhtenä olennaisena kotitalouden tulevaisuuden oppimisympäristönä.Aims. The purpose of this study is to find out how e-learning can promote learning in the context of home economics education. This study focuses on students learning home economics at Kolin koulu in Eastern Finland studied home economics by means of ‘Kulkuri School of Distance Education’. The main research questions are as follows: 1. How e-learning can activate students to learn? 2. In what ways e-learning can promote the development of core skills in home economics education? Methods. The data were collected as using individual interviews together with a stimulated recall method. The research involved five students in Koli and three professionals of education. The data were analyzed with qualitative content analysis. Results and conclusion. From the interviewees point of view collaboration, inclusion and interaction helped their activation process on e-learning. Technical problems, challenges using e-learning platform and lack of instructions were the main reasons to inactive student’s learning processes. It seems to be possible to obtain the targets of national curriculum together with aspects of social-constructivist learning aspects via e-learning. Despite the advantages of e-learning it cannot be seen as the only learning environment for practicing the core skills in home economics.
Subject: e-learning
distance education
social-constructivist learning
learning environment
verkko-opetus
etäopetus
sosiokonstruktivismi
oppimisympäristöt
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
verkkoop.pdf 1.756Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record