Seutuyhteistyö osana uutta paikallista hallintaa : Esimerkkinä Kuuma-seutuyhteistyö

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13602
Title: Seutuyhteistyö osana uutta paikallista hallintaa : Esimerkkinä Kuuma-seutuyhteistyö
Author: Haavisto, Matti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2006-04-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13602
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan seutuyhteistyötä uuden paikallisen hallinnan osana. Kuntien välinen seudullinen yhteistyö on kunnallishallinnon keskeisimpiä kehittämisteemoja. Kuntien toimintaympäristön muutokset ja tehtävien lisääntyminen ovat pakottaneet kunnat hakemaan uusia paikallisen hallinnan tapoja. Uuden hallinta-ajattelun mukaan kuntien toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu yhä useammin erilaisiin tapauskohtaisesti rakentuviin yhteistyö-, kumppanuus- ja verkostosuhteisiin eri yhteistyötahojen kanssa. Tämä kehitys on lisännyt kiinnostusta seutuyhteistyöhön. Seutuyhteistyön organisoimisessa voidaan käyttää joko hierarkioita tai verkostoja, mutta käytännössä organisaatiomuodot sisältävät usein piirteitä molemmista. Tutkielmassa on tarkasteltu aikaisempia tutkimuksia uudesta paikallisesta hallinnasta, seutuyhteistyöstä, sen organisaatiomuodoista sekä sen kehittämisen esteistä ja edellytyksistä. Tutkielman tapausesimerkkinä on Kuuma-seutu, jonka muodostavat Keski-Uudellamaalla sijaitsevat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Tutkimusaineisto on kerätty Kuuma-seudun päättäjille suunnatulla kyselylomakkeella. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, minkälainen seutuyhteistyön tilanne Kuuma-alueella on tällä hetkellä, mitä esteitä ja edellytyksiä seutuyhteistyön kehittämiselle alueella on ja mitä mahdollisuuksia seutuyhteistyöllä on eri aloilla. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytetään ristiintaulukointia ja tilastollisia tunnuslukuja, kuten keskiarvoja. Tarkastelussa suoritettiin vertailua sekä kunnittain että vastaajan aseman mukaan. Kuuma-alueen päättäjät pitävät seutuyhteistyötä alueella hyvin tarpeellisena ja ovat sitoutuneita sen kehittämiseen. Näiltä osin seutuyhteistyön kehittämisen edellytyksien voidaan arvioida olevan hyvällä tasolla. Yhteistyöhön liittyy kuitenkin myös ongelmia. Yhteistyön organisaatiomuotoa ei pidetty tarkoituksenmukaisena ja työnjakoa sen sisällä pidettiin epäselvänä. Yhteistyön tavoitteita ja yhteistyöllä saavutettavia etuja pidettiin epäselvinä ja yhteistyön kustannuksia vaikeina hahmottaa. Seutuyhteistyön hahmottamisessa on selviä kuntakohtaisia eroja, mikä vaikeuttaa yhteistyön kehittämistä. Kunnilla on keskenään erilaisia yhteistyön tavoitteita, ja kuntien välinen kilpailuasetelma näyttää edelleen olevan olemassa. Näistä ongelmista huolimatta päättäjät pitivät seutuyhteistyön mahdollisuuksia kokonaisuudessaan melko hyvinä. Parhaat yhteistyömahdollisuudet ovat Kuuma-alueella päättäjien mielestä tietotekniikan kehittämisessä ja hankintayhteistyössä. Seuraavaksi parhaat mahdollisuudet ovat elinkeinopalveluissa ja opetus- ja kulttuuripalveluissa. Hieman huonompina nähdään yhteistyömahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä yhdyskunnan ja ympäristön puolella. Huonoimpina mahdollisuuksia pidetään kuntien taloushallinnon puolella. Vaikka seutuyhteistyön mahdollisuuksia pidettiin yleisellä tasolla melko hyvinä, kuntien päättäjät eivät olleet valmiita kaikkien alojen osalta siirtämään järjestämisvastuuta seudulliselle tasolle.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: governance
kunnat - toimintaympäristö
seutuyhteistyö
paikallishallinto
kunnallishallinto - kehittäminen
verkostot
hallinta
paikallinen hallinta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.24Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record