Population Dynamics and Livelihood Change on Ukara Island, Lake Victoria

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272865
Title: Population Dynamics and Livelihood Change on Ukara Island, Lake Victoria
Author: Lounio, Tomi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272865
http://hdl.handle.net/10138/136068
Thesis level: master's thesis
Discipline: Development Studies
Kehitysmaatutkimus
U-landsforskning
Abstract: This study is about the relation between population dynamics and livelihood change in the Kara farming system on Ukara Island, Tanzania. The population densities on Ukara have been exceptionally high since the 18th century, which has been made possible by a complex set of soil conserving measures utilised by the local Kara farmers. According to the data derived from national censuses, the population densities on Ukara have been rising rapidly since the late 1970s. This research is based on 49 thematic interviews, 87 questionnaires and focused observation conducted during a 5-week ethnographic fieldwork on Ukara Island in early 2013. The majority of interviews were conducted in two villages, Bukiko and Bwisya. The historical changes in land use and population levels were established through a review of relevant literature and official documents. The Sustainable Livelihoods Approach was utilised in framing the inquiry and in analysing the local livelihood portfolios. The findings show that the local households have been troubled with insufficient amounts of cultivable land for decades, and out-migration has acted as a safety valve in controlling population pressure on land. This has culminated in the voluntary and forced re-settlements of local Kara farmers to the mainland in year 1974 as part of the Ujamaa villagisation programme by the socialist government. Since the re-settlements, the population densities have risen, however, and three explanations for this have been found. Firstly, the wide-scale adoption of tuber crops cassava and sweet potato, instead of the traditional cereals bulrush millet and sorghum, has allowed the local farmers to produce more calories per hectare than before. The crop choice and reduction of fallow periods seem to be the only major modifications in the local cultivation patterns, and no advanced technologies or inputs are used. Secondly, the rapid development of the commercial fishery on Lake Victoria has absorbed surplus male labour from the local farming households. Due to the strictly seasonal nature of the fishing of silver cyprinid (dagaa), many of these men are still considered as full members of their sending households and can also contribute to the farming activities when needed. Thirdly, the new economic opportunities related to the growth of the fishery are allowing many farming households to diversify their livelihood portfolios through many non-farm activities. Nonetheless, it is evident that not all households have equal access to such opportunities, and successful diversification by some households has led to social differentiation and, according to some informants, to diminishing social cohesion.Tutkimus käsittelee väestödynamiikan ja toimeentulomuotojen muutoksen välistä suhdetta kara-kansan maanviljelyssysteemissä Tansanian Ukara-saarella. Väestöntiheys Ukaralla on ollut poikkeuksellisen korkea 1700-luvulta lähtien, minkä ovat mahdollistaneet paikallisten kara-viljelijöiden käyttämät maan ravinnepitoisuutta säästävät viljelymenetelmät. Virallisten väestönlaskentojen mukaan Ukaran väestöntiheys on kuitenkin noussut nopeasti 1970-luvun lopulta lähtien. Tutkimuksen aineistona on 49 temaattista haastattelua, 87 kyselytutkimuslomaketta ja fokusoituun havainnointiin perustuvat kenttämuistiinpanot, jotka kerättiin 5-viikon etnografisen kenttätyöjakson aikana Ukaralla vuoden 2013 alussa. Valtaosa haastatteluista toteutettiin kahdessa kylässä, Bukikossa ja Bwisyassa. Pitkän aikavälin muutoksia maankäytössä ja väestökehityksessä tarkasteltiin kirjallisuuskatsaukseen ja virallisiin dokumentteihin perustuen. Kenttätutkimuksen rajaamisessa ja paikallisten toimeentuloportfolioiden analyysissä merkittävässä roolissa oli kestävän toimeentulon lähestymistapa (Sustainable Livelihoods Approach). Löydökset osoittavat, että paikalliset kotitaloudet ovat kamppailleet viljelyskelpoisen maan riittämättömyyden asettamien haasteiden kanssa jo ainakin vuosikymmenten ajan. Poismuutto on toiminut eräänlaisena varaventtiilinä maahan kohdistuneen väestöpaineen kontrolloimisessa. Poismuutto oli erityisen mittavaa vuonna 1974, jolloin sosialistihallitus siirsi ujamaa-hankkeeseen liittyen saarelta väestöä mantereelle osittain vapaaehtoisuuteen perustuen, osittain väkipakolla. Näiden väestönsiirtojen jälkeen väestöntiheydet Ukaralla lähtivät nopeaan nousuun. Tässä tutkielmassa väestöntiheyksien nousulle nähdään kolme keskeistä taustasyytä. Ensimmäinen syy liittyy siihen, että Ukaralla siirryttin perinteisistä viljakasveista (durra ja hirssi) viljelemään juurikasveja (maniokki ja bataatti), mikä on mahdollistanut suuremman hehtaarikohtaisen tuotannon kalorimääriin perustuen. Viljelykasvin valinta ja kesantojakson lyhentäminen näyttävät olleen ainoat merkittävät maanviljelyyn liittyvät muutokset, eikä uusia teknologioita tai panoksia ole otettu käyttöön. Toinen taustasyy löytyy Viktoriajärven nopeasti kasvaneesta kaupallisesta kalataloudesta, joka on imenyt ylimääräistä miestyövoimaa paikallisista maanviljelyskotitalouksista. Pienen dagaa-kalan kalastus on vahvasti kausiluontoista, minkä seurauksena suuri osa näistä miehistä pysyy kotitaloutensa täysivaltaisina jäseninä ja osallistuu tarvittaessa maataloustöihin. Kolmas taustasyy liittyy siihen, miten paikalliset kotitaloudet ovat pystyneet hyödyntämään kalatalouden avaamia uusia taloudellisia mahdollisuuksia omien, maatilan ulkopuolisten toimeentulomuotojen löytämiseksi. Tutkimuksen perusteella on selvää, että osa paikallisista kotitalouksista on onnistunut tässä merkittävästi kannattavammin kuin toiset, mikä on johtanut sosiaaliseen eriarvoistumiseen ja joidenkin haastateltavien mukaan myös sosiaalisen koheesion heikentymiseen.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lounio_Kehitysmaatutkimus.pdf 2.423Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record