Internationalization of the forest industry : A corporate-level analysis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-450-8
Title: Internationalization of the forest industry : A corporate-level analysis
Author: Zhang, Yijing
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-11-07
Belongs to series: URN:ISSN:1795-7389
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-450-8
http://hdl.handle.net/10138/136079
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: With far-reaching impacts of economic globalization, the internationalization process of the forest industry has been accelerated. Particularly since the 1990s, internationalization has progressed intensively through industry consolidation and production relocation. Within the wood and wood products sector, for example, world inward foreign direct investment (FDI) stocks increased from 20 billion US dollars in 1990 to more than 120 billion US dollars in 2011. Forest industry firms have geographically shifted their operations from traditional production bases in developed countries to emerging Asian and Latin American countries. The share of FDI flows into developing and transition economies has grown from 18.8% in 1990 - 1992 to 73% in 2009 - 2011. The internationalization process of the forest industry has induced multifaceted concerns from economic, strategic, and environmental perspectives at both country and corporate level. However, the actual consequences of such expansion are still largely unknown. It is therefore important to study the current status of the forest industry s internationalization process and to explore drivers and goals of this process. The theoretical background of this thesis is mainly based on the internationalization and FDI theories portrayed in international business literature. A systematic literature review, a qualitative case study and cross-sectional regression analysis have been applied methodologically. China is used as an example in two of the empirical studies, as it is the most attractive FDI destination in the global forest sector. This thesis conceptually depicts a framework of the systematic internationalization process of the forest industry. Empirically, three themes are identified as focal topics; namely corporate financial performance, corporate sustainability, and corporate entry mode choice. Managerial implications derived from this thesis indicate that (1) firms could aim for either internationalized or domestic-oriented operational strategies to pursue higher financial performance; (2) firms should implement social and environmental assessment to maintain sustainable overseas operations; and (3) firms ought to accumulate operational experience and familiarity with local culture before investing in a wholly owned subsidiary. In general, this thesis concludes that internationalization is a dynamic process of pursuing sustainable development to tackle physical forest resource constraints, socio-economic challenges, and corporate operational risks at the global operations scale. Topics related to the analysis of new innovative products, collaboration with supporting industries, and the consideration of sustainability as corporate core competitive advantages are worthy of future research aiming to analyze the further internationalization process of the forest industry.Metsäteollisuuden kansainvälistyminen on kiihtynyt talouden globalisaation edetessä erityisesti 1990-luvun alun jälkeen. Metsäyritysten tuotantokapasiteetti on myös siirtynyt kehittyville markkinoille Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan. Kansainvälistymisprosessi on tuonut mukanaan sekä strategisia ja taloudellisia että ympäristövastuuseen liittyviä haasteita sekä yritystasolla että markkinatasolla. Metsäteollisuuden kansainvälistymiskehityksen vaikutuksia markkinoihin ja yrityksiin tunnetaan kuitenkin heikosti. Tämä tutkimus kohdistuu sen vuoksi erityisesti analysoimaan sekä metsäyritysten kansainvälistymisprosessia että sen taustalla olevia ajureita ja strategisia päämääriä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu yleisiin kansainvälistymisteorioihin. Metodologisesti työssä hyödynnetään systemaattista kirjallisuuskatsausta, kvalitatiivista case -tutkimusta ja poikkileikkausaineistojen regressioanalyysia. Kiina on valittu tärkeimmäksi empiirisen analyysin kohdealueeksi, koska maahan suuntautuneet metsäteollisuusinvestoinnit ovat olleet 1990-luvulta lähtien voimakkaassa kasvussa. Käsitteellisesti väitöskirja kehittää ensimmäisessä osatutkimuksessa analyysikehikon, jota myöhemmin sovelletaan työn muissa osissa. Empiirisissä osatutkimuksissa on kolme teemaa, joissa tutkitaan vaikutuksia yritysten kannattavuuteen, vaikutuksia yritysvastuuseen kehittyvillä markkinoilla ja vaikutuksia investointimuodon (engl. foreign entry mode) valintaan. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen että kannattavuutta tavoitellessaan yritykset voivat tähdätä joko korkeaan kansainvälistymisen asteeseen tai keskittyä kotimarkkinoihinsa. Toiseksi, yritysten vastuu sidosryhmiinsä kehittyvillä markkinoilla on laajentumassa. Kolmanneksi, investointimuotoa harkitessaan metsäyritykset ottavat huomioon kulttuuriset eronsa kohdemaan ja kotimaan välillä. Väitöskirjatutkimuksen mukaan metsäteollisuusyritysten kansainvälistyminen on dynaaminen prosessi, johon vaikuttavat mm. odotukset toimintaan liittyvistä taloudellisista ja sosiaalisista riskeistä, rajoitteet luonnovarojen hyödynnettävyydessä sekä sidosryhmien odotukset liiketoiminnan vastuullisuudesta. Jatkotutkimuksissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota innovaatioihin ja tuotekehitykseen kansainvälistyvässä metsäteollisuudessa, sektorirajat ylittävän yhteistoiminnan mahdollisuuksiin sekä yritystoiminnan vastuullisuuden kasvavaan merkitykseen osana metsäteollisuuden kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.
Subject: Forest Products Marketing
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
internat.pdf 301.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record