"Kun on asiaa, niin jutellaan" : Kansallisen tason puolueiden ja europarlamentaarikkojen välinen politiikan koordinointi Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13612
Title: "Kun on asiaa, niin jutellaan" : Kansallisen tason puolueiden ja europarlamentaarikkojen välinen politiikan koordinointi Suomessa
Author: Salo, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-03-26
URI: http://hdl.handle.net/10138/13612
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan kansallisen tason puolueiden ja europarlamentaarikkojen välistä politiikan koordinointia suomalaisissa puolueissa, joilla on edustus Euroopan parlamentissa vaalikaudella 2004–2009. Koordinoinnilla tarkoitetaan toimia, joiden avulla puolue ja europarlamentaarikot pyrkivät muodostamaan yhteisiä politiikka-linjauksia EU-politiikan suhteen sekä löytämään yhteisiä näkökantoja Euroopan parlamentissa käsiteltäviin asioihin. Tutkimuksen tutkimusongelma muodostuu puolueiden ja europarlamentaarikkojen välisestä suhteesta, johon politiikan koordinointi olennaisesti kuuluu. Tarkoituksena on hahmottaa, kuinka laajalti politiikan koordinointi täyttää päämies–agentti-teorian mukaisen kontrollointimekanismin piirteet tilanteessa, jossa osapuolet toimivat eri järjestelmissä (kansallinen/Euroopan unioni) fyysisesti etäällä toisistaan. Pyrkimyksenä on myös tarkastella, avaako politiikan koordinointi uusia vaikutusmahdollisuuksia puolueille ja europarlamentaarikoille. Tutkimusongelmaa lähestytään vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Kuinka puolueet koordinoivat EU-politiikkaa? Kuinka europarlamentaarikot ja puolueet näkevät koordinoinnin? Minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä on havaittavissa puolueiden välillä? Mistä mahdolliset erot ja yhtäläisyydet johtuvat? Tutkimus on laadullinen vertaileva tapaustutkimus, jonka aineisto koostuu haastatteluista sekä sähköpostitse tehdyistä alustavista kyselyistä. Pääaineiston muodostavat 12 haastattelua, jotka suoritettiin keväällä 2006. Metodina on käytetty teoriasidonnaista sisällönanalyysiä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa päämies–agentti-teoriaan, joka käsittelee vallan delegointia instituutiolta tai yksilöltä toiselle sekä siihen liittyviä ongelmia. Päämies–agentti-teorian rinnalla ja sen syventäjänä käytetään linkkiteoriaa, jossa osapuolten väliset yhteydet luokitellaan informaatio-, vastuu- ja kontrollilinkkeihin. Linkkiteorian avulla kansallisen tason puolueiden ja europarlamentaarikkojen välinen politiikan koordinointi voidaan ymmärtää syvällisemmin kuin ainoastaan päämies–agentti-teoriaan tukeutuen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että politiikan koordinointi kansallisen tason puolueiden ja europarlamentaarikkojen välillä on suhteellisen vähäistä Suomessa. Vain Kokoomuksessa ja vihreillä aktiivista politiikan koordinointia esiintyy. Toimivan politiikan koordinoinnin edellytyksenä ovat epäviralliset ja kiinteät kanavat puolueen ja europarlamentaarikkojen välillä. Koordinoinnin, samoin kuin europarlamentaarikkojen vaikutusvallan puolueen sisällä, nähtiin myös olevan paljolti henkilökysymys. Henkilökohtaiset suhteet eivät kuitenkaan täysin selitä puolueiden toimivaa tai toimimatonta politiikan koordinointia, vaan osansa on myös puolueessa vallitsevalla suhtautumisella Euroopan tason politiikkaan. Tulosten perusteella voidaan myös havaita, ettei päämies–agentti-teoria näytä täysin istuvan suomalaiseen puoluekenttään, vaan puolueista muotoutuu ennemminkin kuva verkostoina. Puolueiden ja europarlamentaarikkojen välisissä suhteissa havaittiin tuskin minkäänlaista kontrollointia tai pyrkimystä siihen politiikan koordinoinnin avulla, vaan suhdetta muokkasi luottamus ja europarlamentaarikkojen itsenäinen työote. Politiikan koordinointi ymmärrettiinkin laaja-alaiseksi tiedonvaihdoksi ja yhteistyöksi osapuolten välillä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: europarlamentaarikot
puolueet - Suomi
poliitikot
Euroopan parlamentti
politiikka - koordinointi
päämies-agentti -teoria
haastattelut
sisällönanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record