Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien kehittäminen

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/136120

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_23_2014.pdf 1.623Mb PDF View/Open
Title: Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien kehittäminen
Author: Työryhmä
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2014-10-08
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 23/2014
ISBN: 978-952-11-4330-4
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/136120
Abstract: Ympäristöministeriö asetti yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa työryhmän selvittämään merkittäviä ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusriskejä aiheuttavaan yritystoimintaan liittyviä toissijaisia korvaus- ja vastuujärjestelmiä. Tehtävänä oli tarkastella erityisesti vakuuksien sekä pakollisen ympäristövahinkovakuutusjärjestelmän toimivuutta ja kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena oli selkiyttää olemassa olevien vakuutus- ja vakuusjärjestelyjen keskinäisiä suhteita sekä vahvistaa korvausjärjestelmien kokonaisuutta siten, että talousvaikeuksiin joutuneiden yritysten toimintaan liittyvät ympäristövelvoitteet tulisivat hoidetuiksi ilman valtion taloudellista väliintuloa. Ryhmän tehtävänä oli laatia tältä pohjalta mietintö ympäristövahinkovakuutusjärjestelmän uudistamiseksi tai korvaamiseksi uudella toissijaista ympäristövastuun toteutumista turvaavalla järjestelmällä ja toissijaista ympäristövastuuta toteuttavien vakuus- ynnä muiden järjestelmien kehittämiseksi. Mietinnössä on kuvattu ja arvioitu toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien nykytilaa sekä kehittämisen eri vaihtoehtoja. Työryhmä on tarkastellut seuraavia järjestelmiä: pakollisen ympäristövahinkovakuutusjärjestelmän kehittäminen, talousarvion ulkopuolinen rahasto ja talousarviossa toteutettavat eri mallit. Vaihtoehtoja on arvioitu mm. suhteessa järjestelmien kattavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Lähtökohtana on pidetty sitä, että kehitystyön myötä tulisi välttää teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä eikä nykyistä oikeustilaa vahingonkärsijöiden näkökulmasta tulisi merkittävästi muuttaa. Tämän lisäksi työryhmä on selvittänyt vastuuta täydentävän ympäristönsuojelulain mukaisen jätevakuusjärjestelmän kehittämistarpeita sekä tarvetta ja keinoja laajentaa vakuusjärjestelmää kemikaaleihin. Kaivoslain mukaisten vakuuksien osalta on kuvattu nykytila. Työryhmän mietinnössä on käsitelty myös työn aikana esille noussutta ns. toimivaltakysymystä eli kysymystä viranomaisten toimivaltasäännösten riittävyydestä ja toiminnan käytännön järjestämisestä vahinkojen ennaltaehkäisytilanteissa.
Subject: kemikaaliturvallisuus
ympäristövahinkovakuutus
vakuus
toissijainen vastuu
Subject (ysa): ympäristöoikeus
ympäristövahingot


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record