Meaning and Mediation : Critical Reflections on Peirce and Communication Theory

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13628
Title: Meaning and Mediation : Critical Reflections on Peirce and Communication Theory
Author: Bergman, Mats
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 1999-09-01
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/13628
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: In this study, Charles Sanders Peirce's semiotic conception of communication is examined, both on its own terms and in relation to a number of theoretical issues in media and communication studies. The main goal of the study is to outline a Peircean approach to communication inquiry, and to show that it can be of contemporary relevance in media studies. The study is mostly reconstructive, and attempts to give a balanced picture of Peirce's semiotic thought. The goal is pursued through an interpretation of Peirce's theory of signs that focuses on its communicative, normative, and social aspects. In addition, the Peircean approach is elaborated by contrasting it to certain constructionistic perspectives. The study is divided into two parts, of which the first is concerned with Peirce's conception of communication, and the second with the appropriation of semeiotic, Peirce's theory of signs, in media and communication studies. The study examines Peirce's view of inquiry, paying special attention to the role of semeiotic. It is established that Peirce adheres to a social and co-operative theory of research and science. Further, the study shows that semeiotic is based on Peirce's critical common-sensism and phenomenology, and that it is closely associated with logic. In combination, these elements give Peirce's theory of signs its characteristic teleological and normative nature. In the closer examination of semeiotic that follows, the relational and experiential aspects of the theory are emphasised. Special attention is given to Peirce's account of the interpretant, as that forms an important part of his approach to communicative processes. The main components of the Peircean conception of communication are a sharing-model of mediation, a pragmatic account of meaning, a dialogic view of communality, an experimental approach to contextualisation, and an affirmation of self-control. The dialogic approach to communicative rationality, which permeates Peirce's entire philosophy, unites subjectivity and intersubjectivity. In the semeiotic theory of meaning, this connection is made with the help of the concept of habit. In spite of the richness and promise of semeiotic, it has rarely been used as a framework for media and communication studies. This study contributes to a reevaluation of the Peircean alternative by showing that Peirce gives us the basic elements needed for a theory of communication, and that the semeiotic point of view is in certain ways more adequate for the study of communicative processes than some recently popular types of constructionism - without denying that mutual complementation is both possible and desirable.Avhandlingens primära syfte är att undersöka Charles Sanders Peirces uppfattning om kommunikationsprocessen, samt att relatera denna syn till ett antal teoretiska frågor i kommunikationsteori. Avhandlingens målsättning är att ange riktlinjerna för ett peirceanskt synsätt i kommunikationslära och att visa att ett sådant perspektiv kan inneha nutida relevans. Studien är rekonstruktiv och försöker ge en balanserad bild av Peirces semiotiska tankar. Målet uppnås genom en tolkning av Peirces teckenteori som koncentrerar sig på dess korrununikativa, normativa och sociala aspekter. Därtill belyses det peirceanska synsättets särdrag genom att det kontrasteras till vissa konstruktivistiska perspektiv. Avhandlingen består av två delar. Den första presenterar Peirces syn på kommunikation, medan den andra koncentrerar sig på förhållandet mellan semeiotik (Peirces teckenteori) och kommunikationslära. Avhandlingen granskar Peirces syn på forskning, med betoning på semeiotikens roll i processen. Studien visar att Peirces vetenskapssyn är social och betonar forskarsamfundets öppna samarbete. Vidare noteras det att den semeiotiska forskningen baserar sig på kritisk commonsensism och fenomenologi, samt att den är nära associerad med logik. Kombinerade ger dessa element semeiotiken dess teleologiska och normativa karaktär. I den närmare undersökningen av Peirces teckenteori noteras dess relationella och erfarenhetsbundna natur. Speciell uppmärksamhet tillägnas begreppet interpretant, eftersom det utgör en central aspekt av Peirces syn på kommunikativa processer. De väsentligaste komponenterna i Peirces kommunikationssyn är förmedlingsmodellen, den pragmatistiska meningstolkningen, det dialogiska perspektivet på socialitet, den erfarenhetsinriktade synen på kontextualisering och bejakandet av självkontroll. Den dialogiska kommunikativa nationaliteten, vilken är ett genomgående drag i Peirces filosofi, förenar subjektivitet och intersubjektivitet. I den semeiotiska meningsteorin görs kopplingen med hjälp av begreppet vana (habit). Trots semeiotikens rikedom och potential har den sällan använts som referensram i kommunikationsforskning. Denna studie bidrar till omvärderingen av det peirceanska alternativet med att visa att Peirce ger oss de nödvändiga komponenterna för en kommunikationsteori och att det semeiotiska synsättet i vissa bemärkelser är mer lämpad för kommunikationsforskning än vissa populära typer av konstruktivism - utan att därmed förneka att ömsesidig komplettering är både möjlig och önskvärd.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Peirce, Charles Sanders
semiotics
communication
semiotik
kommunikation


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.89Kb PDF View/Open
abstract_sv.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record