Obesity, weight change and work disability : a follow-up study among middle-aged employees

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9664-8
Title: Obesity, weight change and work disability : a follow-up study among middle-aged employees
Author: Roos, Eira
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Hjelt-instituutti
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Hjelt-institutet
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute, Department of Public Health
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-11-13
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9664-8
http://hdl.handle.net/10138/136285
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Obesity and overweight are common among working aged population. Obesity is associated with a number of long-term illnesses as well as increased mortality. Previous studies have found that obesity is also associated with some forms of work disability. However, longitudinal studies with register-based large data sets are scarce. The aim of this study was to examine the association between working conditions and subsequent weight gain as well as the associations between body weight, weight change and subsequent work disability in a cohort setting among middle-aged employees. This study is part of Helsinki Health Study (HHS), a cohort study on employees of the City of Helsinki. The data consists of a baseline mail questionnaire survey sent in 2000-2002 to 40-, 45-, 50-, 55- and 60-year old employees (respondents n=8960) and a follow-up questionnaire survey sent to the respondents of the baseline survey in 2007 (respondents n=7332). Questionnaire surveys yielded data on a wide range of factors such as socio-economic determinants, health and working conditions. The data from the surveys were combined with data from health check-ups that were carried out among the employees of the City of Helsinki during 2000-2002. The data were additionally linked with register data on employees sickness absence spells and disability retirements from the Finnish Centre for Pensions. Logistic regression analyses, the Cox proportional hazards model and Poisson regression analyses were used as statistical methods. A number of confounding factors were controlled for the analysis, including working conditions, health behaviours, previous health, and physical and mental functioning. Weight gain was common as one in four employees experienced major weight gain during the 5-7 year follow-up. For most of the studied working conditions, no association with weight gain was observed. Night shift work, work that was characterized as having hazardous exposures, passive work, and work where facing physical violence or threats was common were weakly associated with major weight gain. Both obesity and weight change (even among normal-weight employees) were associated with subsequent sickness absence. Obesity increased the risk of long spells of sickness absence in particular, but also elevated the risk of short spells. Weight loss, weight gain and stable obesity increased the risk of sickness absence spells of all lengths. Obesity was strongly associated with disability retirement due to musculoskeletal diseases, and to a lesser degree to mental disorders and other causes. Following adjustment for earlier health, working conditions and functioning, the association between obesity and long sickness absence spells and disability retirement was somewhat attenuated. The results of this study show that weight gain is common among middle-aged employees and that the studied working conditions are weakly or not at all associated with weight gain. The findings also indicate that weight gain and obesity are clearly and consistently associated with both temporary and permanent work disability. Obesity is thus not only a public health issue but also affects occupational health and work ability. Prevention of obesity and weight gain is increasingly important in primary health care as well as in occupational health care.Työikäisten ylipaino ja lihavuus on lisääntynyt Suomessa viime vuosiin saakka ja tällä hetkellä suurin osa Suomen työväestöstä on ylipainoisia. Lihavuus on yhteydessä useisiin pitkäaikaissairauksiin sekä lisääntyneeseen kuolleisuuteen. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että lihavuus on yhteydessä myös työkykyongelmiin. Rekisteripohjaisia pitkittäistutkimuksia isoilla aineistoilla lihavuuden ja työkyvyn välisistä yhteyksistä on kuitenkin melko vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia työolosuhteiden, työntekijöiden painon ja painonvaihteluiden sekä työkyvyttömyyden välisiä yhteyksiä. Tutkimus on osa Helsinki Health Studya (HHS), joka on Helsingin kaupungin työntekijöiden keskuudessa vuonna 2000 käynnistynyt terveystutkimus. Tutkimuksen aineisto koostuu vuosina 2000 2002 postitse toteutetusta kyselystä, joka lähetettiin 40 - 60 -vuotiaille työntekijöille (vastaajia N=8960) sekä vuonna 2007 toteutetusta seurantakyselystä, joka lähetettiin kaikille ensimmäiseen kyselyyn vastanneille (vastaajia N=7332). Kyselyissä kerättiin laaja-alaisesti tietoa mm. työntekijöiden terveydestä, sosiodemografisista tekijöistä sekä työoloista. Kyselytutkimusten tietoja yhdistettiin aineistoon, joka on kerätty Helsingin kaupungin työntekijöille tehdyistä terveystarkastuksista vuosina 2000 2002. Lisäksi tietoja yhdistettiin kaupungin sairauspoissaolorekistereihin sekä Eläketurvakeskuksen työkyvyttömyyseläkerekisteritietoihin. Tutkimuksessa huomioitiin laajasti sekoittavia tekijöitä vakioimalla tuloksia mm. terveyskäyttäytymisen, aiemman terveyden, työolojen ja toimintakyvyn suhteen. Tilastollisina menetelminä käytettiin logistista regressioanalyysia, Coxin suhteellisten riskien mallia sekä Poissonin regressioanalyysia. Tulosten mukaan noin neljäsosalla työntekijöistä paino nousi merkittävästi 5-7 vuoden seuranta-aikana. Suurin osa tutkituista työolosuhteista ei kuitenkaan ollut yhteydessä painonnousuun. Yötyö ja työt, joissa raportoitiin haitallisia altisteita sekä työt, joissa koettiin fyysisen väkivallan uhkaa olivat heikosti yhteydessä merkittävään painonnousuun. Myös työstressin yhteys painonnousuun oli vähäinen. Sekä lihavuus että painonmuutokset olivat yhteydessä myöhempiin sairauspoissaoloihin. Lihavuus lisäsi erityisesti pitkien sairauspoissaolojen riskiä, mutta myös lyhyiden sairauspoissaolojen riski oli kasvanut. Sekä painonnousu että painonlasku pysyvän lihavuuden lisäksi lisäsivät sairauslomien riskiä. Lihavuus oli erityisesti yhteydessä tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuneisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin, mutta lihavuus lisäsi lievästi riskiä myös mielenterveyssyistä ja muista syistä aiheutuneisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Kun tutkimuksessa huomioitiin työolot, toimintakyky sekä aiempi terveys, lihavuuden yhteys sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin heikkeni jonkin verran. Tämä tutkimus toi esiin, että painonnousu on yleistä keski-ikäisillä työntekijöillä ja että tutkittujen työolojen yhteys painonnousuun oli heikko tai puuttui kokonaan. Lisäksi tutkimus toi esiin, että painonnousu ja lihavuus olivat selkeästi yhteydessä tilapäiseen ja pysyvään työkyvyttömyyteen. Siten lihavuus ei ole vain kansanterveysongelma, vaan se vaikuttaa myös työterveyteen ja työkykyyn. Painonnousun ja lihavuuden ehkäisy ja hoito ovat siten tärkeitä sekä työterveyshuollossa että koko perusterveydenhuollossa. Työpaikoilla näitä tavoitteita voidaan tukea yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. On kuitenkin tärkeä huomioida, että lihavuuteen yhdistyvien työkykyongelmien käsittely ei saa johtaa työntekijöiden eriarvoiseen kohteluun tai leimaantumiseen. Terveyden säilymistä tukeva ja terveyttä edistävä työpaikka lisää todennäköisesti työhyvinvointia ja auttaa vähentämään työkyvyttömyyden kustannuksia. Terveyttä edistäviä toimia työpaikalla voivat olla esimerkiksi työtapojen kehittäminen, työmatkaliikunnan tukeminen sekä panostaminen terveelliseen työpaikkaruokailuun ja terveisiin työaikoihin.
Subject: kansanterveystiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
obesityw.pdf 12.34Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record