Kohtuuden rajat? Yksin asuvien perusturvan saajien elintaso ja materiaalijalanjälki

Visa fullständig post

Permalänk

http://hdl.handle.net/10138/136334

Beställa publicering

Tilaa julkaisu
Titel: Kohtuuden rajat? Yksin asuvien perusturvan saajien elintaso ja materiaalijalanjälki
Författare: Hirvilammi, T; Laakso, S; Lettenmeier, M
Utgivare: Kela
Datum: 2014
Språk: Suomi
Tillhör serie: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 132
ISBN: 978-951-669-947-2 (nid.)
978-951-669-948-9 (pdf)
ISSN: 1238-5050 (ISSN-L)
1238-5050 (painettu)
2323-7724 (verkkojulkaisu)
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/136334
Abstrakt: Tutkimuksessa tarkastellaan haastatteluaineiston avulla 18 yksin asuvan perusturvan saajan elintason osatekijöitä ja luonnonvarojen kulutusta sekä hahmotellaan kohtuullisen eli sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän elintason rajoja. Tutkimuksessa kysytään, miten erilaiset elintason osatekijät ovat yhteydessä luonnonvarojen käyttöön, minkälaisen elintason haastateltavat kokevat kohtuullisena ja miten perusturvan saajien elintaso suhteutuu aiemmin määritettyihin kestävän elintason rajoihin. Analyysissa selvitetään Doyalin ja Goughin (1991) tarveteoriaan ja hyvinvointitutkimukseen kiinnittyen työmarkkinatuen tai takuueläkkeen saajien tuloja ja eri elintason osatekijöihin liittyviä kulutusmenoja sekä subjektiivisia kokemuksia elintason riittävyydestä. Elintason kohtuullisuuden arvioinnissa sovelletaan köyhyystutkimuksen ja perusturvan riittävyyden arvioinnin menetelmiä. Haastateltujen luonnonvarojen käyttö lasketaan materiaalijalanjälkenä. Se perustuu MIPS-menetelmään, jossa kuvataan, kuinka paljon luonnonvaroja on kulunut jonkin tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että perusturvan saajien elintaso on sekä ekologisesti että sosiaalisesti kohtuuton. Perusturvan saajien elintaso ei ole sosiaalisesti kestävä, koska se ei mahdollista heille kohtuullisen minimin mukaista kulutustasoa eikä välttämättömäksi määriteltyjä hyödykkeitä ja palveluksia. Haastatteluaineiston analyysi tuo kuitenkin esiin, että elintaso koetaan kohtuullisena, jos se suhteutetaan itseään köyhempien elintasoon tai ekologisen kestävyyden tavoitteisiin. Vaikka yksin asuvat perusturvan saajat kuluttavat selvästi vähemmän luonnonvaroja kuin keskivertosuomalaiset, heidän materiaalijalanjälkensä ylittää arviot ekologisesti kestävästä tasosta vähintään puolitoistakertaisesti. Tutkimuksen johtopäätös onkin, että suomalaisessa yhteiskunnassa luonnonvarojen kulutusta ei voida vähentää kestävälle tasolle ainoastaan yksilöllisiä kulutustottumuksia muuttamalla, vaan se edellyttää institutionaalisia muutoksia infrastruktuurissa, tuotantotavoissa ja yhteiskunnallisissa palveluissa.
Beskrivning: 134 s.
Subject: perusturva
työmarkkinatuki
takuueläke
tarpeet
kulutus
elintaso
sosiaalinen kestävyys
ekologinen kestävyys
luonnonvarat
materiaalijalanjälki
MIPS
yksineläjät
Beställningens pris: 25,00 euroa


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Tutkimuksia132.pdf 1.894Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post