Paul Virilio ja reaaliajan politiikka: Avauksia poliittisen teknologiakritiikin käsitteellistämiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13638
Title: Paul Virilio ja reaaliajan politiikka: Avauksia poliittisen teknologiakritiikin käsitteellistämiseen
Author: Subra, Riina
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2003-03-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13638
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan teknologian poliittisen käsitteellistämisen välineitä ja lähtökohtia ranskalaisen arkkitehti-filosofi Paul Virilion tekstien kautta. Virilion poliittinen teknologiakritiikki on omaperäistä, innovatiivista ja oivaltavaa. Sen hyödyntäminen politiikan tutkimuksessa on kuitenkin ollut ongelmallista, koska Virilion kaunokirjallisuutta lähestyvät esseet ovat fragmentaarisia, kärjistettyjä ja usein vaikeaselkoisia. Tutkielmassa päämääränä onkin tulkita ja analysoida Virilion teknologiakritiikkiä tavalla, joka edistäisi sekä sen hyödyntämismahdollisuuksia politiikan tutkimuksessa että sen tarjoamien näkökulmien tarkastelua vakiintuneempien teknologia-analyysien rinnalla. Virilion tekstien kautta työssä tarkastellaan teknologian ohella myös politiikan teorian alaan kuuluvia kritiikin ja käsitteellistämisen välineitä. Työn aineisto koostuu pääasiassa Paul Virilion tuotannosta, josta tulkitaan erityisesti 1990-luvun esseitä, joissa poliittinen teknologiakritiikki kohdistuu teleteknologiaan. Teorialähteistä keskeisimpiä työssä ovat Kari Palosen politiikan käsitteeseen kohdistuvat analyysit sekä Carol C. Gouldin ontologinen malli, jossa tarkastellaan Karl Marxin sosiaalista ontologiaa ajan ja tekniikan teemojen kautta. Tutkielma etenee siten, että siinä laaditaan ensin teoreettisista kysymyksenasetteluista koostuva tarkastelukehikko, jota toisessa osassa sovelletaan laatien sen pohjalta Virilion esseistä yhtenäinen, poliittisia kysymyksenasetteluita sekä politiikkaa kuvaavia käsitteitä painottava tulkinta. Tutkielmassa esitetään, että Virilion tuotannossa keskeisessä aksidenssin käsitteessä yhdistyvät onnettomuuden ja kontingenssin merkitykset. Tämä kaksoismerkitys toimii Viriliolla sekä politisoivan teknologiakritiikin metodisena välineenä että politikoimisen mahdollisuuksia avaavana poliittisena resurssina. Aksidenssin teemasta muotoillaan tältä pohjalta tulkinta, joka mahdollistaa Virilion uudiskäsitteiden lukemisen negatiivisesti virittyneiden dystopiaennustusten sijaan ideaalityyppeinä, joita vasten teknologista muutosta ja sen poliittisia ulottuvuuksia voidaan tarkastella ja arvioida. Soveltamalla Gouldin Marx-tulkinnan mallia poliittisen ontologian tasolle tutkielmassa osoitetaan myös, että Virilion teknologiakritiikin hajanaiset kysymyksenasettelut palautuvat yhtenäiseen ontologiseen asetelmaan, jossa kritiikki etenee havaintokokemuksesta poliittisen toiminnan tasolle. Aksidenssin ja ontologian teemojen analyysi muodostaa tutkielmassa tarkastelukehikon, jonka pohjalta Virilion teksteistä rekonstruoidaan loogis-narratiivisesti etenevä yhtenäinen tulkinta, jossa kuvaillaan Virilion luonnehtimia teknologisen muutoksen poliittisia seurauksia. Tulkinnassa sidotaan Virilion uudiskäsitteet toisiinsa, esitetään hänen teknologiakritiikkinsä havaintoa politisoivan ontologian muodossa, sekä kuvaillaan teleteknologian aika-tila -asetelmissa aiheuttaman muutoksen vaikutuksia poliittisessa tilassa sekä poliittisissa toimijoissa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Virilio, Paul
politiikan teoria
käsitetutkimus
teknologiakritiikki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record