The Lopnor dialect of Uyghur : A descriptive analysis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0384-0
Title: The Lopnor dialect of Uyghur : A descriptive analysis
Alternative title: Uigurin alueen Lopnorin murre : Kuvaileva analyysi
Author: Abdurehim, Esmael
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures, Altaic Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-11-24
Language: eng
Belongs to series: Publications of the Institute for Asian and African Studies 17 - URN:ISSN:1458-5359
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0384-0
http://hdl.handle.net/10138/136392
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In this corpus-based study, I have developed a comprehensive grammatical description of the Lopnor dialect of Uyghur, which is an endangered Turkic variety spoken in the northwestern part of China. This dissertation consists of a description of the phonology, morphology and syntax of the Lopnor dialect. This study is based on several field trips to the Lopnor region of Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China. All examples in the dissertation are taken from the texts which I am going to publish on the online corpus. My intention to work on this topic is to document this endangered regional variety of Uyghur before it disappears and to provide reliable data for the scholars who are interested in the comparative study of Turkic languages. It might also give some interesting information for linguists who are working on endangered Turkic varieties and language contact issues. The texts collected in the Lopnor region may also contribute to the historical and cultural study of the region. In chapter one, a discussion is initiated on the historical background of the region where the Lopnor dialect is spoken. Then, the previous studies on this dialect, current language situation and the reasons for further investigation are described. In the last section of this chapter, the sources of the data, and the methods employed in the fieldwork are provided. Chapter two is the description of the phonological system of this dialect. It starts with the phonetic realization of the distinctive segments and their allophones. Then, the syllable structure of the Lopnor dialect is discussed very briefly. Vowel harmony, which is an important feature of the Lopnor dialect, is discussed in a separate section. The last section provides a description of the diachronic processes in the Lopnor dialect. Chapter three presents the morphological system of the Lopnor dialect, including a discussion of some special derivative suffixes in the Lopnor dialect. Then, the different categories of inflectional suffixes and their rules for suffixation in this dialect are distinguished. Chapter four pertains to the syntactic structure of phrases, clauses and sentences in the Lopnor dialect. All examples in this chapter are glossed and translated into English. In the last chapter, the unique and the shared linguistic features of the Lopnor dialect are discussed. This chapter ends with the author s conclusions and opinions on the position of the Lopnor dialect.Olen kehittänyt tässä korpuspohjaisessa tutkielmassa kattavan kieliopillisen kuvauksen Uigurin alueen Lopnorin murteesta, joka on vaarannettu turkinkielen sekoitus, ja jota puhutaan Kiinan luoteisessa osassa. Tämä diplomityö koostuu Lopnorin murteen fonologian, morfologian ja syntaksin kuvauksesta. Tämä tutkielma perustuu useaan Lopnorin alueen kenttämatkaan Kiinan Xinjiangin Uigurien autonomisella alueella. Kaikki diplomityön esimerkit on otettu tekstistä, jonka julkaiset online korpuksessa. Tarkoitukseni tässä teemassa työskentelyllä on dokumentoida tämä vaarannettu Uigurin alueellinen sekoitus ennen sen häviämistä ja antaa luotettavaa tietoa niille akateemikoille, jotka ovat kiinnostuneita Turkin kielten yleisestä tutkimuksesta. Se saattaa myös antaa mielenkiintoista tietoa kielentutkijoille, jotka työskentelevät vaarannetujen Turkin kieltenmuunnosten ja kielen yhteysongelmien kanssa. Lopnorin alueella kerätyt tekstit saattavat myös edistää alueen historiallista ja kulttuurillista tutkimusta. Kappaleessa yksi perehdytään keskusteluun sen alueen historiallisesta taustasta, missä Lopnorin murretta puhutaan. Tämän jälkeen kuvataan tämän murteen aikaisempia tutkimuksia, nykyistä kielen tilannetta ja lisätutkimuksien syistä. Kappaleen viimeisessä jaksossa annetaan tietojen lähteistä ja käsitellään kenttätyön aikana sovellettuja menetelmiä. Kappale kaksi on koostuu tämän murteen fonologisten järjestelmien kuvauksesta. Se alkaa tunnusomaisten segmenttien foneettisesta toteuttamisesta sekä niiden allofoneista. Sitten keskustellaan Lopnorin murteen tavurakenteesta hyvin lyhyesti. Vokaalin harmonia, joka on Lopnorin murteen tärkeä piirre, tulee käsitellyksi eri jaksossa. Viimeinen jakso antaa kuvan diakronisesta prosessista Lopnorin murteessa. Kappale kolme kuvaa Lopnorin murteen morfologista järjestelmää, sekä joitakin erikoisia Lopnorin murteen derivatiivisia suffikseja käsitellään. Tämän jälkeen tunnistetaan taivutusliitteiden eri kategoriat sekä niiden säännöt tämän murteen suffiksaatiolle. Kappale neljä koskee lausekkeiden, lauselmien ja lauseiden syntaktista rakennetta Lopnorin murteessa. Kaikki esimerkit tässä kappaleessa on selitetty ja käännetty englannin kielelle. Viimeisessä kappaleessa keskustellaan Lopnorin murteen ainutlaatuisesta ja yhteisestä kielellisestä piirteestä. Tämä kappale päättyy kirjoittajan loppupäätelmiin ja mielipiteeseen Lopnorin murteen asemasta.
Subject: language studies
Altaic
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lopnordi.pdf 1.446Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record