Interest and self-efficacy beliefs in learning : Exploring the experiences of math students

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191012
Title: Interest and self-efficacy beliefs in learning : Exploring the experiences of math students
Author: Saarentaus, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191012
http://hdl.handle.net/10138/136401
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This study focused on the relations of interest and self-efficacy beliefs of students. The aim was to specify how interest and self-efficacy beliefs are independently and reciprocally related to mathematical performances, and conversely, how changes in achievements influence changes in motivation. Theories that support the developmental tendencies of interest and self-efficacy are emphasized in the theoretical frame. Previous studies have shown that individual levels of interest and self-efficacy beliefs significantly influence learning. Research concerning the interaction effects of the factors has been scarce. In addition, the research on the motivational factors has mostly been quantitative. This study aims to complement the existing conceptual and methodological approaches. The study was conducted by qualitative methodological principles. Six (6) students participated for the interviews. They were selected from a larger sample of student participants based on their achievements in mathematics. The interviews were executed with a semi-structured interview method. The data were analyzed by using content analysis. The research was explorative within its topic and hence, the analysis was not based on any preconceived hypotheses. The individual manifestations of interest and self-efficacy in relation to students' mathematical performances were highlighted in the explorative analysis of this study. The experiences reflected the interactive relationships of the particular motivational factors; with each other and in respect of math performances. According to the views of the students, changes in one phenomenological factor commonly result in changes in another. Within the individual perspectives of this study, no general conclusions can be drawn. However, the previously empirically established significances of interest and self-efficacy in learning were reflected in the experiences of the interviewed students. The interconnection of the motivational factors in relation to mathematics is essential to consider in education. Their predisposition for change offers opportunities to generate new learning experiences, which then again, may improve the feelings of interest and self-efficacy of even older students in relation to mathematical learning.Tämä tutkielma tarkastelee opiskelijoiden kiinnostusta ja minäpystyvyysuskomuksia. Tarkoituksena on kuvata kiinnostuksen ja minäpystyvyysuskomusten sekä itsenäisistä että yhteisvaikutuksellisista yhteyksistä yksilön matemaattiseen suoritukseen, ja sitä, miten muutokset suorituksessa muovaavat kyseisten motivationaalisten tekijöiden kehitystä. Teoreettisessa viitekehyksessä painottuvat kiinnostuksen ja minäpystyvyyden muutosalttiutta ja kehittymistä tukevat teoriat. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yksilön kiinnostuksen taso ja minäpystyvyysuskomukset vaikuttavat merkittävästi oppimiseen. Tekijöiden keskinäistä dynamiikkaa koskevaa tutkimusta on kuitenkin tehty vähäisesti. Lisäksi mainittuja motivationaalisia tekijöitä koskeva tutkimus on pitkälti ollut kvantitatiivista. Tämä tutkielma pyrkii täydentämään olemassa olevia käsitteellisiä ja metodologisia näkökulmia. Tutkielma suoritettiin kvalitatiivisten tutkimusperiaatteiden mukaisesti. Tutkielmaan osallistui kuusi (6) haastateltavaa opiskelijaa, jotka valikoituivat matemaattisten suoritustensa vuoksi laajemman tutkimuksen osallistujajoukosta. Haastattelut tehtiin puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä. Aineistoa tutkittiin sisällönanalyyttisin periaattein. Tutkielma oli aiheensa puitteissa eksploratiivinen, joten analyysi ei pohjautunut tiettyihin määriteltyihin ennakko-olettamuksiin. Tutkielman eksploratiivisessa analyysissa korostuivat kiinnostuksen ja minäpystyvyyden yksilölliset ilmenemismuodot suhteessa opiskelijoiden matemaattisiin suorituksiin. Kokemuksissa kuvastuivat kyseisten motivationaalisten tekijöiden vuorovaikutukselliset suhteet sekä toisiinsa että yksilön matemaattiseen suoritukseen nähden. Opiskelijoiden näkemysten mukaan muutokset yhdessä ilmiöllisessä vaikutustekijässä aiheuttivat muutoksia myös toisessa. Tutkielman yksilöllisten näkökulmien puitteissa ei voida luoda yleistäviä johtopäätöksiä, mutta kiinnostuksen ja minäpystyvyyden tutkimuksellisesti jo aiemmin todetut merkityksellisyydet oppimisessa toisintuivat opiskelijoiden kokemuksissa. Kyseisten tekijöiden yhteys matemaattisen suorituksen tasoon on olennainen opetuksessa huomioonotettava asia. Alttius kehittymiselle tarjoaa mahdollisuuden aikaansaada uusia oppimisen kokemuksia, jotka vuorostaan voivat parantaa vanhempienkin opiskelijoiden kiinnostusta ja minäpystyvyyden kokemuksia suhteessa matemaattiseen oppimiseen.
Subject: interest
self-efficacy
performance
achievement
change


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Valmis Pro Gradu_013344931.pdf 568.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record