Nature, nurture, and music : A population-based twin study of music perception

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191013
Title: Nature, nurture, and music : A population-based twin study of music perception
Author: Seesjärvi, Erik
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191013
http://hdl.handle.net/10138/136402
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka suuria ovat perintötekijöiden ja ympäristötekijöiden suhteelliset selitysosuudet yksilöiden välisistä eroista musiikin havaitsemisessa. Aiempien tutkimusten mukaan perintötekijät selittävät merkittävän osan näistä eroista, kun taas jaetun ympäristön selitysosuus on joko ollut pieni tai sitä ei ole voitu metodologisista syistä tutkia. Useimmissa musiikin havaitsemisen tutkimuksissa on käytetty varsin yksinkertaisia ärsykkeitä kuten äänipareja, mikä rajoittaa tulosten yleistettävyyttä. Tässä tutkimuksessa käytettiin kokonaisia musiikkimelodioita, kaksosasetelmaa ja rakenneyhtälömallinnusta, mikä mahdollistaa monimutkaisempien musiikillisten ärsykkeiden havaitsemiseen vaikuttavien perintö- ja ympäristötekijöiden laajan ja luotettavan tutkimisen. Tutkimukseen osallistui 384 kaksosta, jotka olivat mukana Nuorten Kaksosten Terveystutkimuksessa ja jotka olivat tutkimuksen suoritushetkellä 32–38 vuoden ikäisiä. Koehenkilöt suorittivat internetin välityksellä musiikkitestin, joka sisältää kaksi sävelkorkeuspoikkeamien tunnistamista mittaavaa osatehtävää (Scale ja Off-beat -osatehtävät) ja yhden ajallisten poikkeamien tunnistamista mittaavan osatehtävän (Out-of-key -osatehtävä). Testi sisältää 30 melodiaa, jotka ovat kuulijalle entuudestaan tuntemattomia. Lisäksi osallistujat täyttivät lyhyen kyselyn koskien heidän koulutustaustaansa ja itsearvioitaan musiikin havaitsemisesta. Tulosten perusteella perintötekijät selittivät noin puolet yksilöiden välisistä eroista kyvyssä havaita sävelkorkeusmuutoksia toistuvissa melodioissa (Scale-osatehtävä). Yhteisten ympäristötekijöiden vaikutus oli sen sijaan erittäin vähäinen. Perintötekijät selittivät arviolta alle neljäsosan yksilöiden välisistä eroista kyvyssä havaita melodian rytmiä tai tahtilajia rikkova viive (Off-beat -osatehtävä). Yhteiset ympäristötekijät eivät vaikuttaneet tähän kykyyn. Sen sijaan perintötekijät selittivät hyvin vähän yksilöiden välisistä eroista kyvyssä havaita melodian sävellajioletuksia rikkova ääni (Out-of-key -osatehtävä). Tästä kyvystä yhteinen ympäristö selitti yli puolet. Näiden tulosten ja aikaisemman tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että perintötekijät selittävät merkittävän osan yksilöiden välisistä eroista musiikin havaitsemisessa etenkin silloin, kun tehtävä on kognitiivisesti riittävän kuormittava. Kuitenkin silloin, kun tehtävä vaatii sävellajioletusten eksplisiittistä tai implisiittistä hallintaa, perintötekijät eivät selitä yksilöiden väliset eroja, vaan ympäristötekijöiden rooli näiden erojen selittäjinä nousee keskeiseksi.The aim of the study was to estimate the proportional effects of genetic and environmental factors on individual differences in music perception. Previous research has demonstrated that genetic effects explain a substantial amount of these differences, and that common environmental effects have been low or have not been examined because of methodological constraints. However, in defining the accuracy of music perceptual skills, most previous studies have used somewhat simple auditory stimuli this choice limiting their generalizability. In order to reliably determine the proportional effects of genetic and environmental factors on perception of more complex musical stimuli, the present study utilized unfamiliar melodies, the classical twin design, and structural equation modelling. The participants of the current study were 384 twins from the longitudinal FinnTwin16 study, aged 32–38 years. They performed an online music perception test that consists of two subtests with pitch-related tasks (Scale and Out-of-key subtests) and one subtest with a time-related task (Off-beat subtest). The test includes 30 unfamiliar melodies. The participants also answered a short questionnaire regarding their educational background and self-assessed musical ability. The results showed that genetic factors explained about half of the interindividual variance in ability to detect pitch changes in repeated melodies (Scale subtest), whereas common environmental factors had only marginal effect on this ability. Furthermore, genetic factors explained about a quarter or less of the interindividual variance in ability to detect a timing delay that was disrupting the meter or rhythm of melody (Off-beat subtest). There were no common environmental effects. In contrast, a different pattern of results was obtained for ability to detect a tone that violated the established scale expectations (Out-of-key subtest) in which there were only marginal genetic effects whereas common environmental factors explained over half of the interindividual variance. Together with the previous research, these results show that genetic factors explain a significant portion of the individual differences in music perception tasks especially when the task is sufficiently demanding cognitively. However, when the task demands explicit or implicit knowledge of musical scales, genetic effects disappear and the individual differences can mostly be explained by common environmental factors.
Subject: Music perception
Twin study
Quantitative genetics
Structural equation modelling
Musiikin havaitseminen
rakenneyhtälömallinnus
Subject (yso): kvantitatiivinen genetiikka
kaksostutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Erik_Seesjarvi_Pro_Gradu_25_08_2014.pdf 963.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record