Pragmatische Phraseologismen und ihre lexikografische Darstellung : Am Beispiel eines mehrsprachigen elektronischen Spezialwörterbuches für Übersetzer

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0405-2
Title: Pragmatische Phraseologismen und ihre lexikografische Darstellung : Am Beispiel eines mehrsprachigen elektronischen Spezialwörterbuches für Übersetzer
Author: Ruusila, Anna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-11-29
Language: de
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0405-2
http://hdl.handle.net/10138/136427
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This work integrates the research of phraseology, lexicography, and translation. The study is primarily concerned with a specific type of phraseologisms called pragmatic phraseologisms that are first and foremost pragmatically fixed. Pragmatic phraseologisms can be divided into two groups: routine formulae and conversational formulae. Both of them have numerous functions in different communication situations and are frequently used in both written and spoken languages. Pragmatic phraseologisms and their use are in many cases language and cultural bound, which is only one of the reasons why their translation can be difficult. When translators bump into translation problems, they often resort to dictionaries in hopes of finding suitable translation equivalents and information about the use on the expression that has to be translated. This leads to the question this study aims to provide an answer for: How pragmatic phraseologisms should be described in a dictionary so that the translators could get the best possible help with regard to different kinds of translation problems? This study attempts to a) investigate how the pragmatic phraseologisms are described in various dictionaries, both printed and electronic, and b) sketch two concepts of dictionary entries, one for routine formulae, one for conversational formulae. The sketched dictionary entries are designed for an electronic dictionary, whose primary target group is translators. The corpus of the study consists of 15 German, Finnish and French dictionaries. Some of them are mono- and some bilingual; some are general and some phraseological. As a basis for the collection of the corpus data, a German dictionary for language learners (Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache 2000) was used since it is this only dictionary in which the pragmatic phraseologisms are explicitly marked as such. With the help of a list of all pragmatic phraseologisms in this dictionary the corresponding pragmatic phraseologisms were collected from the other German dictionaries. In case of the Finnish and French dictionaries all expressions that could be defined as pragmatic phraseologisms were collected. It is especially important to look into the description of pragmatic phraseologisms in the Finnish and French dictionaries as this has not been studied before. According to the results, the dictionary entries often consist of meaning, pragmatic information, lexicographic examples, and equivalents (in the bilingual dictionaries). The meaning of the pragmatic phraseologism is given as a free formulated sentence, as a pragmatic remark or as a combination of the two. The pragmatic description of these expressions in the existing dictionaries is, however, often scarce since their functions in the communication are rarely mentioned, and even if they are mentioned it often happens without a recognizable logic. This is a severe shortcoming in the description of pragmatic phraseologisms since their real meaning and use cannot be described properly without this information. Furthermore, the specifications and restrictions of their use were not always described. In addition, the pragmatic phraseologisms were in some cases situated illogically within the dictionary. In the electronic dictionaries, various types of search mechanisms were rarely used even if they could be easily built in them. In the sketched models for the dictionary entries, the main focus lies on their pragmatic description and on their equivalents. For every pragmatic phraseologism, one or more pragmatic or metacommunicative functions are given. Thanks to the electronic form of the dictionary, an onomasiological approach is also possible when searching for a suitable expression. (One can, for example, search for all routine formulae that are used to express surprise, or for all conversational formulae that are used to interrupt the partner.) Moreover, the description of the use of pragmatic phraseologisms follows a certain pattern so that a logical and reliable way of their description is secured. The order of the lexicographic information depends on the specific question the translator is trying to find a answer for (e. g. if the problem is that the translator does not know what the expression of the source language means or does not know how to translate it). Pragmatic phraseologisms of the source language are not always translated with a pragmatic phraseologism of the target language, but very variable translation solutions can be found ranging from other types of phraseologisms to completely freely formed paraphrases and one-word expressions. Therefore a wide array of possible equivalents is provided and the differences between the expressions of the source and target language are explicitly explained in order to facilitate the work of the translator.Väitöskirjassani yhdistyvät fraseologian, leksikografian ja kääntämisen tutkimuksen näkökulmat. Tutkin fraseologismeihin eli kiinteisiin sanaliittoihin lukeutuvia pragmaattisia fraseologismeja, jotka voidaan jakaa rutiini-ilmaisuihin ja keskustelukiteytymiin. Ne ovat erittäin yleisiä niin kirjoitetussa kuin puhutussakin kielessä, ja niillä on useita kommunikaation onnistumisen kannalta tärkeitä tehtäviä. Pragmaattiset fraseologismit ovat usein myös kieli- ja kulttuurisidonnaisia. Niiden idiomaattisuuden aste vaihtelee, ja osa niistä on polyfunktionaalisia. Tämän vuoksi pragmaattisten fraseologismien kääntämiseen voi liittyä tiettyjä ongelmia. Kääntäjät taas tyypillisesti etsivät apua käännösongelmiin sanakirjoista. Tämä johtaa kysymykseen, johon aloin tutkimuksessani etsiä vastausta: Miten pragmaattiset fraseologismit pitäisi esittää sanakirjassa, jotta kääntäjät saisivat parhaan mahdollisen avun käännösongelmien ratkaisemiseksi? Tutkimuksellani on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin pyrin selvittämään, kuinka pragmaattiset fraseologismit esitetään nykyisissä sanakirjoissa: Mainitaanko niitä sanakirjan käyttöohjeissa tai muissa oheisteksteissä, mistä kohtaa ne ovat löydettävissä ja minkälaisia tietoja niistä annetaan? Materiaalini koostuu 11 painetusta suomen, saksan ja ranskan sanakirjasta sekä neljästä elektronisesta sanakirjasta. Osa sanakirjoista on yksi- ja osa kaksikielisiä, ja osa on yleissanakirjoja, osa fraseologisia sanakirjoja. Saksan osalta käytin apuna tietääkseni ainoaa sanakirjaa, jossa pragmaattiset fraseologismit on erikseen merkitty sellaisiksi (Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache 2000). Tästä sanakirjasta kootun listan avulla etsin vastaavat ilmaisut muista sanakirjoista, joissa saksa on ainoa tai toinen kieli. Suomen ja ranskan sanakirjoista keräsin systemaattisesti kaikki ilmaisut, jotka voidaan luokitella pragmaattisiksi fraseologismeiksi. Erityisen tärkeää on selvittää pragmaattisten fraseologismien kuvausta suomen ja ranskan sanakirjoissa, sillä asiaa ei aiemmin ole tutkittu. Työni toinen tavoite on hahmotella sanakirja-artikkelin mallit toisaalta rutiini-ilmaisuille, toisaalta keskustelukiteytymille erityisesti kääntäjien tiedontarve huomioiden. Tutkimustulosteni mukaan pragmaattiset fraseologismit mainitaan vain yhden tutkitun sanakirjan oheisteksteissä eikä rutiini-ilmaisuja ja keskustelukiteytymiä erotella toisistaan missään sanakirjoista. Saksalaisissa ja ranskalaisissa sanakirjoissa pragmaattiset fraseologismit lemmatisoidaan pääasiassa tiettyjen periaatteiden mukaisesti, kun taas suomalaisissa sanakirjoissa on jonkin verran vaihtelua siinä, minkä hakusanan alta ilmaisut löytyvät. Elektronisissa sanakirjoissa hyödynnetään vain vähän niissä periaattessa toteutettavissa olevia hakutoimintoja. Sanakirja-artikkeleissa annetaan yleisimmin seuraavat tiedot: merkitys, pragmaattiset tiedot, esimerkit ja kaksikielisissä sanakirjoissa vastineet. Merkitys annetaan tutkituissa sanakirjoissa joko synonyymityyppisenä vapaana sanaliittona tai pragmaattisena kommenttina tai näiden kahden yhdistelmänä. Pragmaattisissa kommenteissa viitataan vain epäsystemaattisesti siihen funktioon, joka pragmaattisella fraseologismilla kommunikaatiossa on, vaikka tämä tieto on nimenomaan näiden fraseologismien osalta erittäin tärkeä. Pragmaattisista tiedoista on useimmiten löydettävissä tyyliä koskevia merkintöjä (esim. arkinen ). Muita pragmaattisia, esimerkiksi puhujiin tai paikkaan ja aikaan liittyviä tietoja on tutkituissa sanakirjoissa niukasti. Maininnat ovat lähinnä yksittäistapauksia eikä kuvauksen taustalla ole yleensä systematiikkaa. Vastineina tutkituissa sanakirjoissa annetaan sekä kohdekielen pragmaattisia fraseologismeja, muita fraseologismeja että vapaasti muotoiltuja synonyymityyppisiä ilmaisuja. Hahmottelemissani sanakirja-artikkelien malleissa korostuu yhtäältä pragmaattisten tietojen systemaattinen ja aiempaa laajempi esittäminen, toisaalta useiden mahdollisten vastineiden antaminen. Jotta kääntäjän olisi helpompi valita ehdotetuista vastineista kulloiseenkiin kontekstiin sopivin kohdekielinen ilmaisu, hahmottelemissani sanakirja-artikkeleissa on erikseen osio, josta käy eksplisiittisesti ilmi, eroaako lähdekielinen ilmaisu ehdotetusta vastineesta ja miten. Lisäksi annettujen tietojen keskinäinen järjestys eroaa sen mukaan, mihin kysymykseen kääntäjä etsii sanakirjasta vastausta (esim. johtuuko käännösongelma siitä, ettei lähdekielistä ilmaisua ymmärretä, vai eikö kääntäjä osaa nimetä sopivaa kohdekielistä vastinetta). Lisäksi hahmottelen työssäni onomasiologisen hakumahdollisuuden, jossa pragmaattisia fraseologismeja voi hakea niiden funktioiden kautta.
Subject: germaaninen filologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
pragmati.pdf 3.379Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record