Perspectives on Mobility and Travelling : A study of references to functionally-bound forms of individual movement in non-literary texts from New Kingdom Deir el-Medina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0469-4
Title: Perspectives on Mobility and Travelling : A study of references to functionally-bound forms of individual movement in non-literary texts from New Kingdom Deir el-Medina
Author: Berg, Patricia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-11-28
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0469-4
http://hdl.handle.net/10138/136447
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Throughout history, people have moved between places. One approach of studying the relationship between people and the environment they live within is called a phenomenology of landscape. According to this approach, all landscapes are embedded in the social and individual times of memory and there is a right way to move around in the familiar landscape. In this dissertation I present textual references to mobility and travelling in ancient Egyptian non-literary texts from Deir el-Medina. In other words, I examine in what ways the inhabitants of Deir el-Medina wrote about functionally-bound forms of individual movement. The purpose of this study is primarily to examine mobility as expressed in the written media, rather than the practical aspects of travelling. Deir el-Medina is situated on the West Bank of Thebes (modern Luxor). It was built to house the workmen that were employed by the state to build the royal tombs during the New Kingdom (ca. 1550 1069 BCE), and their families and servants. Due to the nature of the work at least some of the villagers were literate. They thus communicated to some extent in writing, and by doing this, produced a vast textual material of which a part has been preserved until today. Of the large number of non-literary texts originating from Deir el-Medina and its surroundings ca. 4,500 non-literary texts have been made available to scholars through publications. Among these, ca 320 texts include references to mobility and travelling and were incorporated in the corpus of this study. This dissertation is the first comprehensive study of mobility among the inhabitants of Deir el-Medina. Within the corpus, references to mobility and travelling are found in a large variety of text types dating from throughout the New Kingdom. A considerable number of various expressions were used when referring to mobility. However, especially in administrative texts, standardized expressions were also used. One might thus argue that the villagers not only moved in the right way within the familiar landscape, but also wrote about moving within their close environment in a standardized manner. Additionally, in administrative texts references to mobility were in general recorded at the beginning of the text. This would indicate that events related to mobility had a high importance ranking in the documentation system of the necropolis administration.Människan har i alla tider rört sig mellan platser. Ett sätt att närma sig studiet av förhållandet mellan människan och det landskap hon lever inom kallas landskapets fenomenologi (a phenomenology of landscape). Enligt denna teori är alla landskap en del av vårt sociala minne och det finns ett rätt sätt att röra sig inom de landskap som är välkända för oss. I min avhandling presenterar jag textreferenser till mobilitet och resande i fornegyptiska texter från Deir el-Medina. Jag undersöker med andra ord hur Deir el-Medinas invånare skrev om funktionsbundna former av individuell rörelse. Avsikten är således att undersöka hur mobilitet uttrycktes i det skrivna mediet och inte de praktiska aspekterna kring resande. Deir el-Medina är en arbetarby som ligger på Thebes (moderna Luxor) västra strand. Byn byggdes för de arbetare som anställdes av den fornegyptiska staten för att bygga Nya rikets (ca 1550 1069 fvt) kungliga gravar, och för deras familjer och tjänare. På grund av arbetets natur var en del av byinvånarna läs- och skrivkunniga. De kommunicerade därmed delvis i skrift och producerade ett omfattande textmaterial varav en del har bevarats till modern tid. Av det stora antalet bevarade icke-litterära texter från Deir el-Medina och dess omgivning har ca 4 500 texter gjorts tillgängliga för forskare genom publikationer. Bland dessa ca 4 500 texter innehåller ca 320 texter referenser till mobilitet och resande och formar således avhandlingens korpus. Avhandlingen är den första omfattande studien om mobilitet bland Deir el-Medinas invånare. Inom korpusen hittades referenser till mobilitet och resande i ett flertal olika texttyper daterade till hela Nya rikets period. Ett avsevärt antal olika uttryck användes i skrift för att referera till mobilitet, men speciellt i administrativa texter användes också standardiserade uttryck. Man kan därför argumentera att byborna inte endast rörde sig på ett rätt sätt inom det välkända landskapet utan också delvis skrev om att röra sig inom detta landskap på ett standardiserat sätt. Vidare återfinns i de administrativa texterna referenser till mobilitet i allmänhet i början av texten. Detta indikerar att händelser som berörde mobilitet var av stor betydelse inom nekropoladministrationens dokumentationssystem.
Subject: egyptologi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
perspect.pdf 1.606Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record