Onnistuneen organisaatiomuutoksen edellytys : tilastollinen tapaustutkimus muutosvalmiudesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13650
Title: Onnistuneen organisaatiomuutoksen edellytys : tilastollinen tapaustutkimus muutosvalmiudesta
Author: Niinistö, Matias
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13650
Thesis level: master's thesis
Abstract: Nykyajan organisaatioilta edellytetään kykyä mukautua jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Varsinkin yksityinen sektori elää äärimmäisen kilpailun aiheuttaman jatkuvan muutospaineen alla – muutoksen voi sanoa olevan jopa normaalitila. Muutospaine asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös työntekijöille – muutosvalmius, vastuullisuus, innovatiivisuus ja elinikäinen oppiminen ovat nousseet ajankohtaisiksi haasteiksi, jotka edellyttävät valmiutta uudistumiseen ja jatkuvaan uuden omaksumiseen niin henkilöstöltä kuin johdoltakin. Tässä tutkielmassa tarkastellaan organisaation jäsenten henkilökohtaista muutosvalmiutta. Muutosvalmiuden tarkastelu on tutkielmassa rajattu koskemaan yksittäisen yrityksen keskijohtoa. Tutkimuksen tarkoitus on selittävä: tutkimuksen tehtävänä on tutkia, miten muutosvalmiutta voidaan mitata, sekä selittää, mitkä työilmapiiriin liittyvät tekijät vaikuttavat muutosvalmiuteen. Muutosvalmiuden voi sanoa rakentuvan yksilön uskomusten, asenteiden ja aikomuksien tasolla. Kyse on siitä, miten myönteisesti yksilö suhtautuu muutostilanteeseen. Organisaation muutosvalmius koostuu jäsentensä muutosvalmiudesta, jotka puolestaan vaikuttavat toinen toisiinsa. Muutosvalmiuden tutkimus on tutkimusalana kehittymätön. Muutosvalmiuden mittaamista ja ilmiön selittäviä tekijöitä on tutkittu suhteellisen kattavasti, mutta yhtenäisiä selitysmalleja on olemassa vain rajallisesti. Suomessa vastaavaa tutkimusta on tehty hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa muutosvalmiuden lähestymiseen sovelletaan Holtin ym. (2007) mallia, jossa muutosvalmius nähdään rakentuvan neljästä osatekijästä: muutoksen sisällöstä, vallitsevasta ulkoisesta toimintaympäristöstä, muutosprosessista sekä organisaation jäsenten henkilökohtaisista ominaisuuksista. Muutosvalmiuden mittaamiseen sovellan Lehmanin ym. (2002) käyttämää väittämäsarjaa. Muutosvalmiutta pyritään tutkimuksessa selittämään työilmapiirin liittyvillä tekijöillä, joita työssä ovat: tiedottaminen, työtyytyväisyys, motivoituneisuus, sitoutuneisuus, uskollisuus, tavoitteiden ja strategioiden selvyys, arvio esimiehestä, työn palkitsevuus sekä arvio yrityksen tarjotuista kehittymismahdollisuuksista. Varsinaisia hypoteeseja selittävien tekijöiden osalta työssä esitetään neljä. Tutkielman tutkimusstrategiana on tilastollinen tapaustutkimus, jonka aineiston keräämiseen on käytetty teemahaastattelua ja sähköpostikyselyä. Aineiston analysointiin käytetään faktori- ja regressioanalyysia. Työn kohdeorganisaationa on suomalainen finanssialan yritys. Tutkielman tulosten mukaan sillä, miten organisaatiomuutosten tiedottaminen hoidetaan on selvä vaikutus organisaation jäsenten muutosvalmiuteen. Myös työilmapiiriin liittyvillä tekijöillä on vaikutusta: organisaation jäsenten työtyytyväisyys sekä organisaation tavoitteiden ja strategioiden selvyys vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden henkilökohtaiseen muutosvalmiuteen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: organisaatiot
toimintaympäristö
muutos
muutosvalmius


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record