Viestinnän osaajasta strategiseksi vuorovaikuttajaksi : viestinnän johtajuus 2010-luvulta eteenpäin

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9138-4
Titel: Viestinnän osaajasta strategiseksi vuorovaikuttajaksi : viestinnän johtajuus 2010-luvulta eteenpäin
Författare: Salminen, Hanna
Medarbetare: Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2014-12-08
Språk: fi
Tillhör serie: Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2014:19 - URN:ISSN:1798-9051
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9138-4
http://hdl.handle.net/10138/136508
Nivå: Doktorsavhandling (monografi)
Abstrakt: Abstract Environments where organizations operate and communicate are in a state of continuous flux due to technological development and global economy. The goal of my research was to find out how to evaluate communication directors expertise from the 2010s onwards and to understand the process how that expertise is developed. I have built my research on two premises on how organizations operate in more or less mediated fields of the public sphere and on the new dialogue model of workplace communication, in which everyone has communication responsibilities. The core of my research is based on theory as I compare educational, sociological as well as leadership and management theories to PR and corporate communications theories and points of view. Applying these theories I created a hypothesis of a postmodern model of the ideal expertise of a communications director in the business sector. I tested the model by determining the expectations of five different stakeholder groups: the communications directors and managers themselves, the managing directors and executives, the human relations and marketing directors and managers and journalists. During the whole research process I have utilized mixed methods thinking, which has made possible the combination of both qualitative and quantitative techniques. As a result of testing my hypothetical model against the views of different stakeholders and comparing it with the newest theories in PR and corporate communications I achieved a model of the ideal expertise of a communications director. I identified the core of strategic expertise every communications director must have. In addition to that core I identified a group of competencies, which are negotiable and dependent on the context in which the organization and its communications exist. In that sense the ideal model is always limited within a certain strategic context. My research also produced a concrete tool that can be used to evaluate and evolve the expertise of a communication director towards the ideal model. Alongside the ideal model I identified the process demanded to generate the expertise of a communication director, 8 views on communication directors competencies and 9 categories of competencies which make it easier to develop communications directors communication, leadership and management competencies. My premises reached only a partial conformation. Organizations can benefit from my research by linking the expertise of a communications director more closely to the strategic management of the company. Communications directors, and those who are interested in becoming one, can use my research as a tool to develop their own expertise and plan their career. The key words are: PR and corporate communications, communication, communication director, professional identity, expertise, competence, skill and professional role.Tiivistelmä Organisaatioiden toiminta- ja viestintäympäristöt ovat jatkuvassa myllerryksessä. Sitä ylläpitävät mm. tekniikan kehitys, globaalit pääomavirrat ja talouden suhdanteet. Tutkimukseni aihe oli selvittää, miten yrityssektorin viestintäjohtajan asiantuntijuus rakentuu ja mitä osatekijöitä asiantuntijuuteen tarvitaan 2010-luvulta eteenpäin. Tutkimukseni taustalla vaikuttivat premissit organisaatioiden toimimisesta erilaisilla, enemmän tai vähemmän medioiduilla, julkisuuden kentillä sekä ajatus uudesta työyhteisöviestinnästä, jossa jokaiselle työyhteisön jäsenelle kuuluu viestintävastuuta. Tutkimukseni aineisto on hyvin teoreettinen: yhdistän kasvatustieteen, sosiologian sekä liikkeenjohdon näkökulmia yhteisöviestinnän teoreettisiin malleihin ja ajatuksiin. Teorian pohjalta rakensin oman, eri lähestymistapoja yhdistävän ihannemallin viestintäjohtajan asiantuntijuuden arviointiin ja testasin mallin 5 empiirisen osatutkimuksen avulla. Empiirinen aineistoni koostuu siis viestintäjohtajien ja -päälliköiden omista arvioista sekä ylimmän johdon, henkilöstö- ja markkinointijohdon sekä toimittajien odotuksista viestintäjohtajan asiantuntijuuden suhteen. Tutkimusmenetelmänä olen hyödyntänyt koko tutkimuksen ajan yhdistettyjä metodeita, mikä on mahdollistanut aineistojen läpikäynnin sekä laadullisesta että määrällisestä näkökulmasta. Tutkimukseni lopputuloksena on syntynyt ihannemalli viestintäjohtajan asiantuntijuudesta. Eri teorioiden ja empiirisen testauksen avulla löysin kaikille viestintäjohtajille yhteisen asiantuntijuuden strategisen ytimen. Lisäksi tunnistin ytimen ulkopuolelta joukon osaamisia, jotka ovat kontekstikohtaisesti neuvoteltavissa. Ihannemalli on siis aina sidottu tiettyyn strategiseen kontekstiin. Tutkimukseni tuotti myös konkreettisen työkalun, jonka avulla viestinnän johtajan asiantuntijuutta on mahdollista arvioida ja kehittää ihannemallin suuntaan. Ihannemallin lisäksi erotin aineiston avulla prosessin, joka kuvaa viestintäjohtajan asiantuntijuuden rakentumista, 8 erilaista osaamisen osatekijää eli osaamislajia, joista yksilön osaaminen muodostuu, sekä 9 osaamiskokonaisuutta, joiden avulla on mahdollista kehittää yksilön viestintään ja johtamiseen liittyvää osaamista. Tutkimuspremissini vahvistuivat vain osittain. Tutkimukseni tekee organisaatioille mahdolliseksi liittää viestintäjohtajan osaaminen tiiviimmäksi osaksi organisaation strategista johtamista. Viestintäjohtajille ja vastaavista tehtävistä kiinnostuneille tutkimukseni antaa työkaluja johtaa osaamistaan ja suunnitella työuraansa. Tutkimukseni avainsanat ovat: yhteisöviestintä, viestintä, viestintäjohtaja, ammatillinen identiteetti, asiantuntijuus, osaaminen ja ammattirooli.
Subject: viestintä
Licens: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
VIESTINNAN OSAA ... OROVAIKUTTAJAKSI HS_OK.pdf 2.654Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post