Käsityötaidon opettaminen demonstraation avulla : Käpyilyn ja verkkopitsin opetustilanteiden videoanalyysi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191019
Title: Käsityötaidon opettaminen demonstraation avulla : Käpyilyn ja verkkopitsin opetustilanteiden videoanalyysi
Author: Holopainen, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191019
http://hdl.handle.net/10138/136515
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The study aims to answer the research question; how the craftsmanship is taught by the means of demonstration. To answer the question, I look at it from three theoretical perspectives; craft, pedagogical and embodied perspective. Methods. In the study, video material was analyzed with an analyzing form. The videos consist of teaching of tatting and net filet techniques. Both techniques were taught by an expert to six craft teacher students. Later the students taught their new skills to other students by the means of demonstration. In total, there were six videos; two of them show the experts teaching, four shorter demonstrations are held by the students. The analyzing form took into account all three theoretical perspectives and their subcategories. The craft perspective included knowledge of tatting and net filet, working knowledge, proper usage of craft terms, material knowhow and craft tool using. The pedagogical perspective included dividing of the craft-skill, simplifying, metaphors, motion slowing, stopping the teaching at an important phase, specifying the critical points, proper direction of teaching and whole series of movements. Embodied perspective included imitating, practising the core component of the craft-skill, motorical skills, directions of the movements and position of the hands, grasp, pointing to a detail and comparison to the body. In the making of the analysis, ELAN-program was used to take notes. The results were tabulated and explained through the three perspectives. The material was analyzed with the content analysis method. Results and conclusions. The most significant ways of teaching craft-skills are pointing to a detail, teaching skill acquisitions, teaching general knowledge of the technique and specifying the critical points. These ways of teaching were most significant in the demonstrations of tatting and net filet. This study provides accurate information of the elements, that relate to demonstrating craft-skills.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on vastata tutkimuskysymykseen miten käsityötaitoa opetetaan demonstraation avulla. Kysymykseen etsitään vastausta kolmen teoreettisen näkökulman kautta, jotka ovat käsityöllinen, pedagoginen ja kehollinen näkökulma. Menetelmät. Tutkimuksessa analysoitiin videoaineistoa, jossa opetettiin käpyilyn ja verkkopitsin lankatekniikoita. Molemmista tekniikoista oli lankatekniikoiden asiantuntijan pitämät opetusvideot sekä opetukseen osallistuneiden kuuden opiskelijan opetusvideot. Yhteensä videoita oli kuusi, kaksi asiantuntijan tunnin pituista oppituntia, sekä neljä lyhyempää opiskelijoiden pitämää demonstraatiota, jotka olivat pisimmillään 15 minuutin pituisia. Aineistoa analysoitiin teoriasta johdetun analyysirungon avulla, jossa kaikki kolme näkökulmaa tuli huomioiduksi. Keholliseen näkökulmaan liittyi seuraavia tekijöitä: Matkiminen, taidon ydinosan harjoitteleminen, käsien motoriikka, liikkeiden suunnat ja käsien asennot, käsien ote, sormella osoittaminen tärkeään kohtaan ja vertaus kehoon. Käsityölliseen näkökulmaan liittyi käpyilyn ja verkkopitsin tiedot ja taidot, työskentelyn taidot, termien huolellinen käyttäminen, materiaalituntemus ja välineiden oikea käyttö. Pedagogiseen näkökulmaan kuului taidon osiin pilkkominen, siirtovaikutus, yksinkertaistaminen, metaforat, liikkeiden hidastaminen, opetuksen pysäyttäminen tärkeään kohtaan, kriittisten kohtien erittely, oikea työsuunta ja kokonainen sarja liikkeitä. Aineiston analyysissä käytettiin ELAN-ohjelmaa merkintöjen tallentamiseksi. Tulokset taulukoitiin ja kirjoitettiin näkökulmien mukaan. Aineistoa analysoitiin sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Merkittävimmiksi tavoiksi opettaa käsityötaitoa osoittautui sormella osoittaminen tärkeään kohtaan, työskentelyn taidon opettaminen, lankatekniikan tietojen opettaminen ja kriittisten kohtien erittely. Nämä kategoriat olivat käpyilyn ja verkkopitsin merkitsevimpiä tuloksia käsityötaidon demonstraatioissa. Tutkimuksen avulla saa tarkempaa kuvaa niistä elementeistä, joita demonstroivaan taidon opettamiseen liittyy.
Subject: demonstraatio
käsityötaito
opettaminen
videoanalyysi
käpyily
verkkopitsi
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
emmi_holopainen_2014.pdf 8.208Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record