Kulttuuripiirit ja ihmisoikeudet paluuoppilaiden silmin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191020
Title: Kulttuuripiirit ja ihmisoikeudet paluuoppilaiden silmin
Author: Hildén, Petri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191020
http://hdl.handle.net/10138/136516
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The objective of this research was to give a perspective how worldview takes form. The task is to find out, what beliefs, understandings, attitudes and values returnee students have according cultural spheres and human rights. Methods. The participants of this study were sixth-graders who attended same school in the metropolitan area of Helsinki. The material was collected using theme interviews and a written map task. The material was categorized data-driven related to cultural spheres, and theory guided related to human rights using Banks' (2009) levels of cultural identity. I used Hampden-Turner's and Trompenaars' (2000) and Hofstede's (2013) theories related to cultural dimension when I analyzed the results of cultural spheres. When analizing the results of human rights I used De Blij's (2008) theory of globals and locals and Audi's (2009) theory of cosmopolitans and nationalists. Results and conclusions. The participants brought up different notes about cultural spheres in theme interviews than in map task. The examined/they linked prosperity, justice and friendliness in Western Countries, poverty and instability in Latin America, poverty, instability and problems created by own society in sub Saharan Africa, poverty and income inequality in eastern Europe and Russia, instability, income inequality and problems created by own society in China, Koreas and Vietnam, poverty and visible Hindu religion in India, instability, poverty and strict Islamic religion that controls women in North Africa, Middle East and Southeast Asia, prosperity and lack of space in Japan and visible Buddhist religion in Southeast Asia. With regard to human rights the examined positioned on fourth stage of Banks' (2009) stages of cultural identity. In Berry's (1997) model of acculturation they supported integration, in De Blij's (2008) local-global axis they positioned at least somewhat to globals and in Audi's (2009) nationalist-cosmopolitanists axis they got variable results. The target of this research was not to make generalizations, but it may offer an opportunity to educators to perceive individual worldviews of the students.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli antaa yksi näkökulma maailmankuvan muodostumiseen. Tutkimuksen tehtävä on Helven (1997; 2005) teorioihin pohjautuen selvittää, millaisia uskomuksia, käsityksiä, asenteita ja arvoja paluuoppilailla on koskien kulttuuripiirejä ja ihmisoikeuksia. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kuusi samassa koulussa pääkaupunkiseudulla opiskelevaa kuudesluokkalaista paluuoppilasta. Aineisto kerättiin teemahaastatteluiden ja kirjallisen karttatehtävän avulla. Aineisto luokiteltiin kulttuuripiirien kohdalla aineistolähtöisesti ja ihmisoikeuksien kohdalla teoriaohjaavasti Banksin (2009) kulttuuri-identiteetin tasoja apuna käyttäen. Kulttuuripiirien kohdalla käytin analyysissä tukena erityisesti Hampden-Turnerin ja Trompenaarsin (2000) ja Hofsteden (2013) kulttuuriulottuvuuksia koskevia teorioita. Ihmisoikeuksien kohdalla käytin analyysissä tukena erityisesti De Blijin (2008) teoriaa globaaleista ja lokaaleista sekä Audin (2009) teoriaa kosmopoliiteista ja nationalisteista. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkitut toivat kulttuuripiireistä esiin eri asioita teemahaastattelussa kuin karttatehtävässä. Tutkitut liittivät länsimaihin vaurauden, oikeudenmukaisuuden ja ystävällisyyden, Latinalaiseen Amerikkaan köyhyyden ja epävakauden, Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan köyhyyden, epävakauden ja oman yhteiskunnan aiheuttamat ongelmat, Itä-Eurooppaan ja Venäjään köyhyyden ja suuret tuloerot, Kiinaan, Koreoihin ja Vietnamiin epävakauden, suuret tuloerot ja oman yhteiskunnan aiheuttamat ongelmat, Intiaan köyhyyden ja näkyvän hindulaisen uskonnon, Pohjois-Afrikkaan, Lähi-itään ja Kaakkois-Aasiaan epävakauden, köyhyyden sekä näkyvän ja tiukan naisia rajoittavan islamilaisen uskonnon, Japaniin vaurauden ja tilanpuutteen ja Kaakkois-aasiaan näkyvän Buddhalaisen uskonnon. Ihmisoikeuksien osalta tutkitut sijoittuivat vahvimmin Banksin (2009) neljännelle kulttuuri-identiteetin tasolle. Tutkitut sijoittuivat Berryn (1997) akkulturaatiomallissa integraation kannattajiksi, De Blijin (2008) lokaali-globaali -akselilla he olivat ainakin osittain globaaleja ja Audin (2009) nationalisti-kosmopoliitti -akselilla he saivat vaihtelevia tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut tehdä yleistyksiä, mutta se voi antaa kasvattajalle mahdollisuuden hahmottaa oppilaiden yksilöllistä maailmankuvaa.
Subject: paluuoppilas
maailmankuva
kulttuuripiirit
ihmisoikeudet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hilden.pdf 1.273Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record